Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129639
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Milerytė, Monika
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Religijos ir kulto elementų integracijos į įmonės marketingą, siekiant vartotojų lojalumo, galimybių vertinimas
Other Title: Assessment of opportunities for religion and cult elements integration to organization marketing in order to reach consumer loyalty
Extent: 79 p.
Date: 24-May-2021
Keywords: Emocinis ryšys;Kultas;Marketingo kompleksas;Religija;Vartotojų lojalumas;Emotional connection;Cult;Marketing complex;Religion;Consumer loyalty
Abstract: Tyrimo problema: kokios yra religijos-kulto elementų integracijos į marketingą galimybės ir poveikis vartotojų lojalumui. Tyrimo objektas: religijos ir kulto elementų integracijos į marketingą galimybės ir poveikis vartotojų lojalumui. Tyrimo tikslas: pateikti teoriškai pagrįstus ir empiriniu tyrimu patikrintus pasiūlymus suformuojant modelį, atvaizduojantį religijos-kulto elementų integracijos į marketingą galimybes siekiant poveikio vartotojų lojalumui. Tyrimo metodai: mokslinių šaltinių analizė, kokybinė turinio (pirminių ir antrinių šaltinių) analizė pusiau struktūruotas interviu, atvejo analizė, ekspertų apklausa. Teorinėje darbo dalyje analizuojami religijos-kulto reiškiniai ir juos sudrantys elementai, marketingo komplekso raida bei teoriniai vartotojų lojalumo aspektai. Apibendrinus mokslinę literatūrą pateikiamas modelis, kuriame išskiriamos religijos-kultų elementų integracijos galimybės į marketingą. Analitinėje darbo dalyje atliktų tyrimų pagalba atrandomos naujos integracijos galimybės ir patvirtinamas integracijos proceso teigiamas poveikis vartotojų lojalumui. Trečiojoje darbo dalyje pateikiamas mokslinę literatūros analizę ir empirinio tyrimo rezultatus apjungiantis religijos-kulto elementų integracijos į marketingą galimybių modelis. Pademonstruojamas adaptuotas 7P marketingo komplekso modelis prie kiekvieno elemento papildomai nurodant religijos ir kulto elementų integracijos į marketingą galimybes. Remiantis tyrimo rezultatais, galima patvirtinti religijos ir kulto elementų integracijos į įmonės marketingą, siekiant vartotojų lojalumo, svarbą. Įmonėms atsiranda daugiau galimybių tenkinti vartotojų poreikius, kurti emocinį, ilgalaikį ryšį su vartotojais, burti bendruomenę ir to pasekoje stiprinti vartotojų lojalumą.
The problem of the thesis: what are the possibilities of integration of religion-cult elements to marketing and the impact on consumer loyalty. The object of the thesis: the possibilities of integration of religion and cult elements to marketing and the impact on consumer loyalty. The aim of the Thesis: to present theoretically based and empirically tested proposals for the formation of a model depicting the possibilities of integration of religion-cult elements to marketing to influence consumer loyalty. Methods: analysis of scientific literature, qualitative analysis of content (primary and secondary sources), semi-structured interview, case analysis, expert survey. The theoretical part of the work analyzes the phenomena of religion-cult and their constituent elements, the development of the marketing complex and the theoretical aspects of consumer loyalty. After summarizing the scientific literature, a model is presented which distinguishes the possibilities of integration of religion-cult elements to marketing. In the analytical part of the work new integration opportunities are found and the positive impact of the integration process on consumer loyalty is discovered. The third part of the work presents a model of the possibilities of integration of religious-cult elements to marketing, combining the scientific analysis of the literature and the results of empirical research. An adapted model of the 7P marketing complex is demonstrated in addition to each element, indicating the possibilities of integration of religion and cult elements into marketing. Based on the results of the study, the importance of integrating elements of religion and cult to marketing in order to achieve consumer loyalty can be confirmed. Businesses have more opportunities to meet consumer needs, build emotional, long-term relationships with consumers, build community and as a result strengthen consumer loyalty.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129639
Appears in Collections:2021 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
monika_mileryte_md.pdf969.84 kBAdobe PDF   Until 2026-05-24View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.