Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129619
Type of publication: master thesis
Field of Science: Menotyra / History and theory of arts (H003)
Author(s): Slivinskaitė, Viktorija
Supervisor: Butkevičienė, Jolita
Title: Priemonių, skirtų išsaugoti Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, analizė: Lenkijos ir Rusijos Federacijos atvejai
Other Title: Means of protecting cultural heritage significant to Lithuania abroad: case studies of Poland and the Russian Federation
Extent: 91 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Kultūros paveldas;Cultural heritage;Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas užsienyje;Cultural heritage significant to Lithuania abroad;Išsaugojimo priemonės;Means of protection
Abstract: Magistro baigiamajame darbe analizuojamos Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio Lenkijoje ir Rusijos Federacijoje, išsaugojimo priemonės. Šio baigiamojo darbo objektas yra Lietuvai reikšmingo materialiojo kultūros paveldo, esančio Lenkijoje ir Rusijos Federacijoje, išsaugojimą lemiantys teisiniai, instituciniai ir visuomeniniai aspektai. Tyrimo problema yra dvišalis kultūrinis bendradarbiavimas tarp Lietuvos-Lenkijos ir Lietuvos-Rusijos Federacijos, kurio nenuoseklumas gali apsunkinti Lietuvai reikšmingų materialiojo kultūros paveldo objektų išsaugojimą kaimyninėse valstybėse. Baigiamojo darbo tikslas yra išnagrinėti ir įvertinti Lietuvai reikšmingo materialiojo kultūros paveldo, esančio Lenkijoje ir Rusijos Federacijoje, valstybiniu ir visuomeniniu lygmenimis vykdomas išsaugojimo priemones. Magistro baigiamajame darbe atitinkamai yra iškelti šie uždaviniai: 1.Išnagrinėti ir įvertinti atkurtoje Lietuvos Respublikoje galiojančią teisinę bazę, kuri reglamentuoja bendrai užsienyje ir atskirai Lenkijoje ir Rusijoje Federacijoje esančio kultūros paveldo išsaugojimą. 2.Išanalizuoti vykdomas kultūros paveldo išsaugojimo priemones (dvišaliai projektai ir susitikimai, skaitmeninės Lietuvoje veikiančios duomenų bazės, Lietuvos valstybės ir nevyriausybinių įstaigų veikla: kultūros paveldo objektų apskaita ir paieška, jų fizinės būklės gerinimo darbai, gyventojų švietimas, memorialinių paminklų statymas ir kultūros vertybių aktualizavimas). 3.Išnagrinėti ir tarpusavyje palyginti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos darbuotojų, dirbančių su Lenkijoje ir Kaliningrado srityje esančiu kultūros paveldu, interviu atsakymus. 4.Įvertinti vykdomą Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo išsaugojimo kultūros politiką Lenkijos Respublikoje, Kaliningrado srityje ir pagrindinėje Rusijos dalyje. Magistro baigiamajame darbe taikomi aprašomasis-analitinis, lyginamasis ir apklausos tyrimo metodai. Analizės dalis atskleidžia, jog silpna LR teisinė bazė neužtikrina efektyvaus Lenkijoje ir Rusijos Federacijoje esančių Lietuvai reikšmingų kultūros objektų saugojimo ir puoselėjimo. Be to, dėl turimo skirtingo emocinio ryšio su šiose kaimyninėse valstybėse esančiu materialiuoju kultūros paveldu, Lietuvoje įsikūrusios įstaigos taiko skirtingas vertybių išsaugojimo priemones. Pastebimas ir selektyvus Lenkijos požiūris į jos teritorijoje esančias kultūros vertybes: demonstruojamas nenoras rūpintis fizine kultūros paveldo objektų, reikšmingų tik Lietuvos kultūriniam identitetui, būkle. Tuo tarpu Rusijos Federacija linkusi politizuoti kultūros paveldo išsaugojimą, dėl ko šiuo metu sudėtinga rūpintis Kaliningrado srityje esančiomis kultūros vertybėmis.
This Master's thesis analyses the means of preserving cultural heritage significant to Lithuania abroad which is located in Poland and the Russian Federation. The object of this paper is legal, institutional and social aspects that determine the preservation of tangible cultural heritage significant to Lithuania that is located in Poland and the Russian Federation. The problem of the research is bilateral cultural cooperation between Lithuania-Poland and Lithuania-the Russian Federation and its inconsistency which may make it difficult for Lithuania to preserve tangible cultural heritage objects that are significant to it. The aim of the Master’s thesis is to examine and evaluate state-based and public activities to preserve tangible cultural heritage significant to Lithuania which is located in Poland and the Russian Federation. The following objectives have been set: 1. To examine and evaluate existing legal framework that has been adopted in the re-established State of Lithuania which regulates the preservation of cultural heritage significant to Lithuania abroad and separately in Poland and the Russian Federation. 2. To analyse means of preserving cultural heritage (bilateral projects and meetings, digital databases in Lithuania together with other actions that Lithuanian state and non-governmental institutions take to safeguard cultural heritage: registry and search of cultural heritage objects, efforts to improve their physical condition, education of Lithuanians, erection of memorials and cultural heritage actualization). 3. To examine and compare interview answers of Ministry of Culture of the Republic of Lithuania employees whose work is directly related to cultural heritage in Poland and the Kaliningrad Region. 4. To evaluate Lithuanian cultural policy system of preserving cultural heritage significant to it which is located in the Republic of Poland, the Kaliningrad region and the main part of Russia. In this Master’s thesis, descriptive-analytical, comparative and survey research methods have been applied. The analysis part of the paper reveals that the weak legal framework of the Republic of Lithuania does not ensure effective preservation of cultural heritage significant to Lithuania which is located Poland and the Russian Federation. In addition, due to the different emotional connection with the cultural heritage in these neighboring countries, Lithuanian institutions tend to apply different measures to preserve tangible cultural heritage objects. Poland's selective attitude towards cultural heritage objects in its territory is also noticeable: the country shows reluctance to take care of the physical condition of cultural heritage objects that are significant only for Lithuania's cultural identity. Meanwhile, the Russian Federation tends to politicize the preservation of cultural heritage which currently makes it difficult to care of cultural heritage objects in the Kaliningrad Region.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129619
Appears in Collections:2021 m. (MF mag.)

Files in This Item:
viktorija_slivinskaite_md.pdf2.11 MBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.