Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129530
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Dapšienė, Justina
Title: Biologinių preparatų ir necheminių piktžolių kontrolės būdų įtaka dirvožemio savybėms žieminių rapsų agrocenozėje
Other Title: The influence of biological preparations and non-chemical weed control methods on the soil biological properties in the winter oilseed rape agrocenosis
Extent: 45 p.
Date: 25-May-2021
Keywords: Piktžolių kontrolė;Weed control methods;Biologiniai preparatai;Biological preparations;Dirvožemio fermentai;Soil enzymes;Sliekai;Earthworms
Abstract: Tyrimai atlikti 2016 ir 2017 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje. Tyrimo objektas – rapso (Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.) žieminės formos agrocenozė. Tyrimo tikslas – nustatyti skirtingų necheminių piktžolių kontrolės būdų (terminio, mechaninio ir stelbimo) ir biologinių preparatų įtaką dirvožemio savybėms žieminių rapsų agrocenozėje. Numatyti tyrimo uždaviniai tyrimų tikslui pasiekti – nustatyti skirtingų necheminių piktžolės kontrolės būdų ir biologinių preparatų įtaką: dirvožemio agrofizikinėms savybėms, dirvožemio biologinėms savybėms, žieminių rapsų sėklų derlingumui. Tyrimo metodai: šlyties pasipriešinimas nustatytas po piktžolių kontrolės būdų panaudojimo lauko kietmačiu „Geonor 72410“, matuojant kiekviename laukelyje 5 vietose, 7–10 cm gyliu. Dirvožemio struktūrai nustatyti naudotas Retsch sijojimo aparatas. Dirvožemio CO2 emisija (μmol m-2 s-1) nustatyta 0–10 cm armens sluoksnyje nešiojamu analizatoriumi Li-Cor 6400-09 žieminių rapsų žydėjimo tarpsniu (BBCH 65) (po skirtingų piktžolių kontrolės būdų ir biologinių preparatų panaudojimo). Dirvožemio hidrolazių (ureazės ir sacharazės) aktyvumas nustatytas: ureazės – pagal Hofmann ir Schmidt (1953) metodus, sacharazės – pagal Hofmann ir Seegerer (1950) metodus, modifikuotus A. I. Čiunderovos. Sliekų kiekis dirvožemyje nustatytas po rapsų derliaus nuėmimo. Kiekviename laukelyje dvejose vietose kastos duobės 0,25 m2, 25 cm gyliu. Sliekai surinkti, suskaičiuoti ir pasverti. Rapsų sėklų derlingumas apskaičiuotas standartinio 8,5 proc. drėgnio ir absoliučiai švariu sėklų kiekiu (t ha-1). Tyrimo rezultatai. Rudens vegetacijos periodo metu biologinių preparatų naudojimas, palyginti su jų nenaudojimu, esmingai 13,5 proc. didino dirvožemio šlyties pasipriešinimą žieminių rapsų laukeliuose, kuriuose taikytas mechaninis piktžolių kontrolės būdas. Pavasario vegetacijos periodo metu tiek nenaudojant, tiek ir naudojant biologinius preparatus, dirvožemio šlyties pasipriešinimas nustatytas esmingai mažesnis stelbimo būdo laukeliuose, palyginti su terminiu ir mechaniniu piktžolių kontrolės būdais, atitinkamai 10,6 ir 8,3 proc. bei 11,7 ir 14,9 proc. Biologinių preparatų naudojimas, palyginti su jų nenaudojimu, rapsų laukeliuose, kuriuose buvo taikytas terminis piktžolių kontrolės būdas, esmingai 1,5 karto mažino megaagregatų kiekį, o laukeliuose, kuriuose buvo taikytas terminis piktžolių kontrolės būdas, esmingai 23,3 proc. karto didino makroagregatų kiekį. Panaudojus biologinius preparatus mechaninio piktžolių kontrolės būdo laukeliuose nustatyta esmingai 2,6 ir 2,0 karto mažesnė CO2 emisija iš dirvožemio, palyginti su 5 terminio piktžolių kontrolės ir stelbimo būdų laukeliais. Biologiniai preparatai esmingai 32,7 proc. padidino CO2 emisiją iš dirvožemio laukeliuose, kuriuose taikytas terminis piktžolių kontrolės būdas. Naudojant biologinius preparatus terminio piktžolių kontrolės būdo laukeliuose fermento ureazės aktyvumas dirvožemyje nustatytas esmingai 2,0 kartus didesnis, palyginti su kitais piktžolių kontrolės būdais. Biologinių preparatų naudojimas mechaninio piktžolių kontrolės būdo laukeliuose esmingai 2,0 karto mažino ureazės aktyvumą dirvožemyje. Didžiausias fermento sacharazės aktyvumas dirvožemyje nustatytas taikant terminį piktžolių kontrolės būdą ir naudojant biologinius preparatus. Biologinių preparatų naudojimas stelbimo būdo laukeliuose esmingai 14,5 proc. mažino sacharazės aktyvumą dirvožemyje. Didžiausias sliekų skaičius ir masė dirvožemyje nustatyti taikant terminį piktžolių kontrolės būdą ir naudojant biologinius preparatus. Biologinių preparatų naudojimas esmingai 2,5 karto didino sliekų skaičių dirvožemyje stelbimo būdo laukeliuose. Mechaninio ir terminio piktžolių kontrolės būdų laukeliuose žieminių rapsų sėklų derlingumas nustatytas esmingai didesnis, palyginti su stelbimo būdo laukeliais, atitinkamai 3,2 ir 4,2 karto bei 3,0 ir 3,6 karto.
The field experiment was conducted at the Experimental Station of Vytautas Magnus University in 2016 and 2017. Research object – agrocenosis of winter oilseed rape ((Brassica napus L. spp. oleifera biennis Metzg.). The aim of investigations was to determine the influence of different weed control methods (thermal, mechanical, self-regulation) and biological preparations on the soil biological properties in the agrocenosis of winter oilseed rape. Objectives: determine the influence of methods of non-chemical weed control and the biological preparations for: soil agrophysical properties, soil biological properties, winter rape seed yield. Research methods: shear resistance has been measured following the use of weed control systems with the Geonor 72407 (kPa read S2M1L 0.5), it was measured in 5 different places in a soil layer of 7 to 10 cm. Retsch screening machine was used to determine the structure of the soil. Soil CO2 emissions (μmol m-2 s -1) were determined in a soil layer of 0 to 10 cm with a portable analyzer Li-Cor 6400-09 during the winter rapeseed flowering stage (following the use of weed control systems and biological preparations). The activity of soil hydrolases (urease and saccharase) were determined: urease - according to Hofmann and Schmidt (1953) methods, saccharase - according to Hofmann and Seegerer (1950) methods modified by A. I. Čiunderova (1973). Earthworm research was carried out after harvesting rape. In four places of each plot, 25 cm-deep holes 25 x 25 cm in size were dug. Earthworms were collected, washed, drained, counted and weighed. The yield of oilseed rape was calculated using the standard 8.5% moisture and absolutely clean seed amount (t ha-1). Research results: During the autumn vegetation period the using of biological preparations, as compared to their non-use, significantly increased the soil shear resistance by 13.5% in plots where smothering was used. During the spring vegetation period the application of self-regulation with and without biological preparations significantly increased the soil shear resistance by 10.6 and 8.3% and 11.7 and 14.9%, compared to the thermal and mechanical weed control systems. The use of biological preparations, as compared to their non-use, significantly reduced the amount of mega-aggregates by 1.5 times in plots where thermal weed control methods was used in the winter oilseed rape agrecenosis, and the amount of macro-aggregates was significantly increased 23.3% by applying thermal weed control. Application of the mechanical weed control method and using of biological preparations significantly 2.6 and 2.0 times decreased CO2 emissions from the soil, compared with plots where thermal weed control method and smothering was used. The use of biological 7 preparations significantly 32.7% increased CO2 emissions from the soil in plots where thermal weed control method was used. Application of the thermal weed control method and using of biological preparations significantly 2.0 times stimulated the activity of enzyme urease in the soil, compared with plots where mechanical weed control method and smothering was used. The use of biological preparations, as compared to their non-use, significantly 2.0 times inhibited the activity of enzyme urease in the soil, where mechanical weed control method was used. The highest activity of enzyme saccharase was observed in the soil, where thermal weed control method and biological preparations were used. The use of biological preparations, as compared to their non-use, significantly 14,5 % inhibited the activity of enzyme saccharase in the soil, where smothering was used. The highest number of earthworms and mass was found in crop where thermal weed control and biological preparations were used. The using of biological preparations significantly increased 2.5 times number of earthworms in the soil, where smothering system was used. The application of mechanical and thermal weed control methods significantly increased the soil shear resistance by 10.6 and 8.3% and 11.7 and 14.9%, compared to the thermal and mechanical weed control systems. Oilseed rape yield has been found significantly higher in plots where were used mechanical and thermal weed control methods by 3.2 and 4.2% and 3.0 and 3.6%, compared with plots where smothering was used.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129530
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons