Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129527
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Gintalas, Edvinas
Supervisor: Tamulienė, Vilma
Title: Trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo galimybės smulkių ūkių pavyzdžiu
Other Title: Possibilities of organizing short food supply chains on the example of small farms
Extent: 65 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Tiekimas;Supply;Maisto grandinės;Food chains;Organizavimas;Organizing;Transportavimas;Transportation
Abstract: Tyrimo objektas. Trumposios maisto tiekimo grandinės Tyrimo tikslas. Pateikti TMTG organizavimo galimybes smulkiesiems Telšių rajono ūkiams. Uždaviniai. 1. Atlikti antrinių duomenų ir mokslinės literatūros analizę, nagrinėjančios trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo situaciją ir nustatyti organizavimo problemas. 2. Atlikti mokslinės literatūroje analizę ir išanalizuoti gerosios praktikos atvejus identifikuotos problemos sprendimams pagrįsti. 3. Ištirti trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo poreikį ir vystymo galimybes Telšių rajone 4. Numatyti trumpųjų maisto tiekimo grandinių organizavimo gerinimo galimybes Telšių rajono smulkiuosiuose ūkiuose. Tyrimo metodai: lietuvių ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, gerosios praktikos pavyzdžių analizė, apklausos rezultatų analizė, pusiau struktūrizuoto interviu rezultatų kokybinė turinio analizė. Tyrimo rezultatai: • pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta TMTG svarba bei nustatytos problemos TMTG organizavime: informacijos sklaidos, pardavimų, procesų koordinavimo srityse. • antrojoje darbo dalyje išanalizuota literatūra atskleidė, kad trumposios maisto tiekimo grandinės organizavimą lemia logistikos, komunikacijos, koordinavimo, organizavimo, priežiūros ir plėtros funkcionavimo lygis. • trečiojoje darbo dalyje įvertintas Telšių rajono ūkininkų įsitraukimas į TMTG organizavimą, išanalizuotas TMTG organizavimas Telšių rajone smulkiuose ūkiuose bei pateiktos TMTG organizavimo gerinimo galimybės įsteigiant TMTG informacijos ir pardavimų koordinavimo centrą Telšių rajone.
Research object: short food supply chains. Research aim: To present short food supply chain (SFSC) organization opportunities for small farms in Telšiai district. Objectives: 1. To perform the analysis of secondary data and scientific literature, examining the situation of the organization of short food supply chains and identify organizational problems. 2. To perform an analysis of the scientific literature and to analyse the cases of good practice to substantiate the solutions to the identified problem. 3. To study the need for organization of short food supply chains and development opportunities in Telšiai district. 4. To envisage the possibilities of improving the organization of short food supply chains of small farms in Telšiai district. Research methods: analysis of scientific literature of Lithuanian and foreign authors, analysis of statistical data, analysis of examples of good practice, analysis of survey results, qualitative content analysis of semi-structured interview results. Research results: • The first part of the work examines the importance of SFSC and identifies problems in the organization of SFSC: information dissemination, sales, process coordination. • The literature analysed in the second part of the work revealed that the organisation of short food supply chains is determined by the level of functioning of logistics, communication, coordination, organisation, maintenance and development. • The third part of the work assessed the involvement of Telšiai district farmers in the organization of SFSC, analysed the organisation of SFSC in Telšiai.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129527
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
edvinas_gintalas_md.pdf2.01 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.