Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129496
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Butkutė, Daina
Supervisor: Vaznonienė, Gintarė
Title: Gamybos įmonių produkcijos eksporto plėtros galimybių vertinimas : UAB "X" įmonės atvejis
Other Title: Evaluation of the possibilities for product export development of a production companies: the case of JSC"X"
Extent: 71 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Produkcijos eksportas;Export of production;Gamybos įmonė;Production company;Plėtros galimybės;Development of the possibilities
Abstract: Kiekvienai įmonei yra aktualu išsiaiškinti savo galimybes vykdyti veiklą užsienio šalyse ir pasirinkti tinkamą užsienio rinką savo veiklos sėkmei. Tačiau daugumai įmonių toks pagrįstas naujų eksporto rinkų parinkimas yra pakankamai naujas uždavinys. Todėl planuojant eksportą, bet kuriai įmonei aktualu atsakyti į klausimą: kaip parinkti eksporto rinką veiklos plėtrai, kad užtikrinti maksimalų pelną? Šio baigiamojo magistro darbo objektas – gamybos įmonių produkcijos eksporto plėtros galimybės. Darbo tikslas - įvertinti įmonės produkcijos eksporto plėtros galimybes X įmonėje. Darbo tikslui pasiekti iškelti darbo uždaviniai: atskleisti X įmonės eksporto didinimo svarbą veiklos gerinimui ir problemas; išanalizuoti eksporto plėtros paskatas, rinkų patrauklumo veiksnius ir tikslinės rinkos pasirinkimo strategijas; suformuoti įmonės produkcijos eksporto rinkos parinkimo tyrimo metodiką; identifikuoti patraukliausias rinkas įmonės X eksporto plėtrai. Atliekamam įmonės produkcijos eksporto plėtros galimybių tyrimui buvo parengta metodika apjungiant kelis tyrimo metodus. Išskirti tyrimo etapai leidžia nustatyti įmonės galimybes eksportuoti savo produkciją, įvertinti potencialias eksporto rinkas ir atrinkti rinką, kuri užtikrins pelną įmonei. Apjungti tyrimo metodai leidžia įgyvendinti pagrindinį šio baigiamojo magistro darbo tikslą – įvertinti analizuojamos įmonės eksporto galimybes ir parengti eksporto planą. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad UAB „X“ siekiant pakeisti Jungtinės Karalystės eksporto rinką, turėtų rinktis Italijos rinką. Rekomenduotina, kad eksportui į šią rinką įmonė pasirinktų partnerį – vieną iš didžiausių lauko vandens procedūrų įranga Italijoje prekiaujančią įmonę „Treesse“. Eksportuodama į Italiją tokį produkcijos kiekį, kuris šiuo metu eksportuojama į Jungtinę Karalystę, UAB „X“ uždirbtų 561 tūkst. EUR pelno.
It is very important for every company to find out the opportunities to operate in foreign countries and to choose the right foreign market for success of export. However, for most companies, such a reasonable choice of new export markets is a relatively new task. Therefore, when company is planning to export their supplies, it is important for any company to answer this question: how to choose the export market for business development to ensure maximum profit? The object of this final master's thesis is the company's export development opportunities. The aim of the work is to evaluate the company's export development opportunities in company X. To achieve this goal of the work, the tasks of the work should be set: to reveal the importance of increasing the export of company X to improve activities and problems; to analyze incentives for export development, market attractiveness factors and target market selection strategies; to form a research methodology for the selection of the export market of the company’s products; identify the most attractive markets for Company X export development. A methodology combining several research methods was developed for the research of export development opportunities of the company's products. The highlighted stages of the research allow to determine the company's ability to export its products, assess potential export markets and select a market that will ensure the company's profits. The combined research methods allow to implement the main goal of this final master's thesis - to evaluate the export opportunities of the analyzed company and to prepare an export plan. The results of the research showed that UAB X should choose the Italian market in order to change the UK export market. It is recommended that the company choose a partner for export to this market - Treesse, one of the largest companies selling outdoor water treatment equipment in Italy. By exporting the amount of production to Italy that is currently exported to the United Kingdom, UAB X would earn 561 thousand. EUR profit.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129496
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
daina_butkute_md.pdf2.53 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.