Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129478
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Balkuvienė, Ilona
Supervisor: Aleknienė, Tatjana
Title: Drąsos dorybė Antikos filosofijoje
Other Title: The virtue of courage within classical antiquity
Extent: 61 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Dorybė;Virtue;Drąsa;Courage;Gėris;Goodness;Vertybė;Value;Baimė;Fear
Abstract: Šiame tyrime išnagrinėta ir apibendrinta Platono, Aristotelio, Senekos, Epikteto, Marko Aurelijaus, Epikūro filosofinė drąsos dorybės samprata. Tyrimas atskleidžia, kad Antikos filosofijoje drąsos dorybė buvo viena svarbiausių individo moralinių vertybių, nors įvairiose filosofijos mokyklose jos raiška buvo suvokiama skirtingai. Drąsos dorybė suprantama, kaip svarbus, o dažnai ir kaip svarbiausias faktorius žmogui, siekiant laimingo gyvenimo. Ji siejama su individo laisve rinktis, atlikti savarankiškus sprendimus ir gebėjimu apginti savo įsitikinimus, vertybes, pasirinktą kelią. Drąsa yra svarbi, nes iš jos išauga ir kitos dorybės -– santūrumas, teisingumas, išmintingumas. Šiandieninė moderni visuomenė pripažįsta drąsos vertybę kaip svarbią ir reikalingą sėkmingai individo realizacijai, tačiau drąsos fenomeną dažniau sieja ne su doroviniu, bet su materialiu gėriu, didesnėmis karjeros ir politikos galimybėmis. Konkurencingame verslo pasaulyje drąsa reikalinga priimant rizikingus strateginius, finansinius sprendimus, tačiau vyraujant konformizmui ji vis rečiau pasireiškia ginant savo moralines vertybes, teises ir laisves. Dabarties individas, gyvena nerimo, baimių aplinkoje, kurie dar labiau sustiprėjo prasidėjus pasaulinei pandemijai, todėl drąsos klausimas tampa ypač svarbus. Šiame darbe svarstoma, kokia drąsos samprata galėtų labiausiai pasitarnauti šiandienos visuomenei, aptariami probleminiai drąsos ir laisvės, drąsos ir dievobaimingumo, drąsos ir proto santykio aspektai.
This study analyses and summarises the philosophical understanding of the virtue of courage by Plato, Aristotle, Seneca, Epictetus, Markus Aurelius and Epicurus. The study reveals that the virtue of courage was one of the most important moral values for an individual within classical antiquity, however within various philosophical traditions its expression was perceived differently. The virtue of courage is understood as an important and often as the most important factor for a person seeking a happy life. It is being linked with the individual’s freedom to choose, carrying out independent decisions and the ability to defend your beliefs, values and the chosen way. Courage is important because other virtues raise from it: equability, rightness, wisdom. Today’s modern society acknowledges the value of courage as important and needed for a successful actualization of an individual, however, the phenomenon of courage is more often associated not with the moral but rather with the material goodness, better career and political opportunities. Courage is needed when making risky strategical, financial decisions within the competitive business world yet as conformity prevails, its manifestation through defending your moral values , rights and liberties is diminishing. The individual of today lives in an environment of fear and anxiety which have grown even stronger since the beginning of a worldwide pandemic, therefore, the question of courage becomes exceptionally important. This study considers what conception of courage could serve today’s society the most, it discusses the problematic relationship aspects of courage and freedom, courage and God-fearing, courage and intellect.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129478
Appears in Collections:2021 m. (HMF mag.)

Files in This Item:
ilona_balkuviene_md.pdf908.71 kBAdobe PDF   Until 2026-05-24View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.