Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129402
Type of publication: master thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Valčiukas, Aurimas
Supervisor: Kliučius, Almantas
Title: Pabradės karinio poligono ketvirtos miškų grupės brandžių pušynų našumo tyrimai
Other Title: Analysis of productivity of mature pine forests of fourth forest group in Pabradė military polygon
Extent: 53 p.
Date: 27-May-2021
Keywords: Brandūs pušynai;Mature pine forests;Dendrometrija;Dendrometry;Našumas;Productivity;Taksaciniai rodikliai;Taxonomic indicators
Abstract: Tyrimo objektas – Valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio Žeimenos girininkija ir Pabradės karinis poligonas. Tyrimo tikslas – Atlikti Pabradės karinio poligono IV miškų grupės brandžių pušynų našumo tyrimus pagal ištisinio matavimo metodą ir palyginti su Žeimenos girininkijos duomenimis. Tyrimo metodai – Miško sklypuose kirstinų medžių dendrometriniai rodikliai atlikti naudojant ištisinį matavimo metodą. Buvo pildoma forma M2 „Kirstinų medžių matavimo (taškavimo) lapas“. Forma M2 apdorojama girininkijoje naudojama skaičiavimo programa „Miško skaita“ ir gaunama forma 10A, kuri toliau naudojama duomenų analizėje. Taip pat iš kiekvieno sklypo buvo atsitiktinai pasirinkti 100 modelinių medžių, išmatuoti jų skersmenys ir aukščiai. Tyrimo rezultatai – Tyrimo duomenys buvo surinkti vykdant 2019 m. biržių atrėžimo darbus ištisiniu medžių matavimo metodu. Nustatytas medžių aukštis, skersmuo. Apskaičiuoti vidutiniai taksaciniai rodikliai, medžių stiebų tūris su žieve, bendras tūris 1 ha, tankumas, šakų ir miedienos likvidiniai tūriai 1 ha, augavietės našumo indeksas pagal aukščio augimą (Hab) augavietės našumo indeksas pagal skersmens augimą (Dab). Rezultatuose gauta, kad bendras visų tiriamųjų sklypų vidutinis tūris 1 ha 347,72 m3 tai yra 2,87 proc. didesnis nei vidutinis Lietuvoje pušynų tūris, kai IV miškų grupėje pagal 2020 m. (LMUS, 2020) vidutinis pušynų tūris siekia 338,00 1 ha/m3. Taip pat, nustatyti koreliacijos koeficientai tarp pušų aukščių ir skersmens, vidutinio stiebo tūrio su žieve m3 ir aukščio, skersmens ir vidutinio stiebo tūrio su žieve m3. Palygintas bendras medžių tūrio viename hektare pasiskirstymas pagal skersmenis, kurio metu gauta, kad visuose teritorijose didžiausias tūris sudaro kai pušynų skersmuo siekia nuo 36 cm iki 48 cm.
Research object – Pabradė military polygon and Žeimenos forest district ground of the Nemenčinė regional subdivision of the State Enterprise State Forest Enterprise Research aim – Accomplish Pabradė military polygon fourth forest group mature pine forests of productivity tests in accordance with the continuous measurement methods and compare with Žeimenos district data. Research methods – Dendrometric indicators of trees on forest plots were performed using a continuous measurement method. Form M2 “Measurement (dotting) sheet of felled trees” was filled in. Form M2 is processed by the calculation program “Miško skaita” used in the forest district and form 10A is obtained, which is further used in data analysis. Aswell, 100 model trees were randomly selected from each plot, and their diameters and heights were measured. Results of the research – The data were measured during 2019 year work by straight tree measurement method. The height and diameter of the trees were determined. Average taxation rates, volume of tree stems with bark, total volume in 1 (hectare), density,volumes of branches and timber in 1 (hectare), site productivity index by height growth (Hab) site productivity index by diameter growth (Dab) were calculated. The results show that the total average volume of all studied plots per hectare is 347.72 m3, which is 2.87% higher than the average volume of pine forests in Lithuania while in the forest group IV according to 2020. (LMUS, 2020) the average volume of pine forests reaches 338.00 1 ha / m3. Also, correlation coefficients were determined between pine heights and diameter, aswell average stem volume with bark 1 (cubic meter) and height, moreover diameter and average stem volume with bark (cubic meters). The total distribution of tree volume per hectare by diameter was compared, during which it was found that in all areas the maximum volume is when the diameter of pine forests reaches from 36 cm to 48 cm.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129402
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA MEF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons