Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129250
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Gramauskaitė, Kamilė
Title: Kartos reikšmė vadovų elgesio sąsajoms su retrospektyviai suvokiamu tėvų auklėjimo stiliumi
Other Title: Generation importance in the relationship between leadership behavior and retrospectively rerceived parenting style
Extent: 56 p.
Date: 25-May-2021
Keywords: Karta;Generation;Vadovavimo stiliai;Leadership styles;Auklėjimo stiliai;Parenting styles
Abstract: Naujausių mokslinių tyrimų duomenimis, pakankamai didelį procentą pasirinkto vadovavimo elgesio nulemia aplinkos bei situacijų veiksniai, tokie kaip ankstyva vaikystės patirtis bei tėvų naudojami auklėjimo ypatumai (Ghazal, Riaz, 2020). Todėl autoriai vis dažniau kelia klausimą ir tyrimuose bando atskleisti, kaip ankstyvoji vaikystės patirtis prisideda prie vadovo susiformavimo (Eldad, Benatov, 2018). Aiškinant šias sąsajas taip pat atkreipiamas dėmesys į kartos vaidmenį (tiek vadovų, tiek jų tėvų) (Bako, 2018). Tyrimo tikslas - išanalizuoti skirtingų kartų vadovų vadovavimo elgesio stilių sąsajas su retrospektyviai suvokiamu skirtingų kartų tėvų auklėjimu. Tyrime dalyvavo: 141 respondentas (83- vyrai ir 58 – moterys). Tiriamųjų pasiskirstymas pagal kartas: Y kartos vadovų – 65, X kartos – 53, Kūdikių bumo – 23. Tiriamųjų tėvų pasiskirstymas pagal kartas: X karta – 45, Kūdikių bumo karta – 46, Veteranų karta – 50. Metodikos: Retrospektyviai įvertinti tėvų auklėjimo stilius buvo naudojamas Buri (1991) auklėjimo stilių klausimynas (ang. Parental Authority Questionnaire). Vadovų vadovavimo elgesiui nustatyti buvo pasirinkta naudoti Yukl (2012) hierarchineę vadovavimo elgesio taksonomiją (angl. Hierarchical Taxonomy of Leadership Behaviour) Tyrimo rezultatai atskleidė ir patvirtino teorine apžvalga paremtas prielaidas, jog skirtingų kartų vadovų vadovavimo stiliai susiję su skirtingų kartų tėvų naudojamais auklėjimo stiliais. (Veteranų kartos tėvų leidžiančio auklėjimo sąsajas su kūdikių bumo kartos vadovų į užduotį orientuoto vadovavimo stiliaus; Kūdikių bumo kartos tėvų autoritetingo auklėjimo sąsajas su X kartos vadovų į santykius orientuoto vadovavimo stiliaus; X kartos tėvų autoritarinio auklėjimo sąsajas su Y kartos vadovų į pokyčius orientuoto vadovavimo stiliaus). Tačiau tyrimo rezultatai nepatvirtino išsikeltos hipotezės: vadovų vadovavimo stilių labiau prognozuoja vadovų karta nei tėvų karta bei su ja susijęs tėvų auklėjimo stilius.
According to recent research, a sufficiently high percentage of leadership behaviors are determined by environmental and situational factors, such as early childhood experiences, and the characteristics of parenting (Ghazal, Riaz, 2020). Therefore, the authors are increasingly raising the issue and in research trying to reveal how early childhood experiences contribute to leader formation (Eldad, Benatov, 2018). Moreover, the meaning of generation in the analysis of leadership and parenting relationships gains additional attention (Bako, 2018). The aim of the research is to analyze the connections between the leadership behavior styles of different generations of managers and the retrospective perception of parenting of different generations of parents. Participants: 141 respondent (83 - men and 58 – women). There were 65 leaders of Y generation-, 53 - X generation -, 23 - Baby Boomers. Parents of the participants by generations: X generation - 45, Baby boomer generation - 46, Veterans generation - 50. Methodology: The Buri (1991) Parental Authority Questionnaire was used to retrospectively assess parenting styles. Yukl's (2012) Hierarchical Taxonomy of Leadership Behavior was chosen for the assessment of managerial behavior. The results of the study revealed and confirmed the three-part hypothesis that the leadership styles of different generations of leaders are related to the parenting styles used by parents of different generations. (Veterans generation of parents enabling parenting links with the baby-boom generation of leaders in a task-oriented leadership style; The authoritative upbringing of parents of the baby boom generation links the relationship-oriented leadership style of Generation X leaders; Generations of authoritarian upbringing of Generation X with a change-oriented leadership style of Generation Y leaders.). However, the results of the study did not confirm the hypothesis: the generation of managers predict the leadership style of managers better than the generation of parents and the related parenting style.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129250
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
kamile_gramauskaite_ md.pdf832.2 kBAdobe PDF   Until 2024-05-25View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.