Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126969
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Maskaliūnas, Albertas
Title: Darbuotojų emocinio intelekto ugdymas UAB „Scandagra“ pavyzdžiu
Other Title: Development of employees emotional intelligence: on the example of JSC "Scandagra"
Extent: 98 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Emocinis intelektas;Emocinio intelekto ugdymas;Personalo ugdymas;Emotional intelligence;Development of emotional intelligence;Staff development
Abstract: Stiprėjant konkurencinei aplinkai aktualūs ne tik technologiniai, bet ir žmogiškieji faktoriai, pavyzdžiui emocinis intelektas. Susiduriame su problema, kad nėra universalių gairių, padedančių gerinti emocinį intelektą įmonių lygmeniu. Darbo tikslas - pateikti projektinius sprendimus darbuotojų emocinio intelekto gerinimui įmonėje UAB „Scandagra“. Tikslo siekiama naudojant emocinio intelekto teorinių aspektų analizę, įmonės realios situacijos vertinimą, projektinių sričių nustatymą ir sprendimų pateikimą. Darbas susideda iš 3 dalių: teorinės, analitinės ir projektinės. Pirmoje dalyje analizuojama teorinė informacija apie emocinį intelektą. Nagrinėjami klasikiniai emocinio intelekto modeliai, jų dedamosios ir atlikti panašūs tyrimai kitose organizacijose, svarbiausi veiksniai įtakojantys bendrą įmonių emocinį intelektą. Antroje dalyje analizuojama nagrinėjamos įmonės – UAB “Scandagra” reali situacija. Naudojama literatūros, dokumentų analizės, interviu ir anketinės apklausos metodai. Trečioje dalyje pateikiami sprendimai darbuotojų emocinio intelekto gerinimui įmonėje. Rekomenduojama išnaudoti įmonėje suformuotą vidinę mokymų kultūrą. Išvadose pateikiamos analogiško tyrimo kitose įmonėse gairės. Darbas parengtas remiantis moksline literatūra, vidiniais ir viešai prieinamais dokumentais, atsakingų darbuotojų konsultacijomis.
As the competitive environment intensifies, not only technological but also human factors, such as emotional intelligence, are relevant. We face the problem that there are no universal guidelines to help improve emotional intelligence at the enterprise level. The aim of the work is to present project solutions for improving the emotional intelligence of employees in the company JSC Scandagra. The goal is achieved by using the analysis of theoretical aspects of emotional intelligence, assessment of the company's real situation, identification of project areas and presentation of solutions. The work consists of 3 parts: theoretical, analytical and design. The first part analyzes the theoretical information about emotional intelligence. Classical models of emotional intelligence, their components and similar research in other organizations, the most important factors influencing the overall emotional intelligence of companies are analyzed. The second part analyzes the real situation of the analyzed company - JSC “Scandagra”. Literature, document analysis, interview and questionnaire survey methods are used. The third part presents solutions for improving the emotional intelligence of employees in the company. Recommends using the internal training culture formed in the company. The conclusions provide guidelines for a similar study in other companies. The work was prepared on the basis of scientific literature, internal and publicly available documents, consultations of responsible employees.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126969
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Appears in Collections:2021 m. (EVF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons