Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126842
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kaliukevičiūtė, Jovita
Title: Skaitomi tekstai ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninė bei kalbinė raiška: pedagogų ir tėvų požiūris
Other Title: Reading aloud texts in artistic and linguistic expression of preschool children: the opinion of teachers and parents
Extent: 64 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Skaitomi balsu tekstai;Reading texts aloud;Meninė raiška;Artistic expression;Kalbinė raiška;Linguistic expression;Priešmokyklinis ugdymas;Pre - school education
Abstract: Tyrimo problema - pedagogų ir tėvų nuomonė apie skaitomus tekstus meninėje ir kalbinėje raiškoje. Tikslas – atskleisti, kokia yra pedagogų ir tėvų nuomonė apie skaitomus balsu tekstus, priešmokyklinio amžiaus vaikų meninei ir kalbinei raiškai. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie skaitomus tekstus meninėje ir kalbinėje raiškoje. 2. Atskleisti, kokios yra pedagogų ir tėvų nuomonės apie skaitymą balsu priešmokyklinio amžiaus vaikams. 3. Išanalizuoti skaitomų tekstų naudą priešmokyklinio amžiaus vaikų meninei ir kalbinei raiškai. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, pedagogų anketinė apklausa, tėvų anketinė apklausa. Tiriamieji: pedagoginėje apklausoje dalyvavo 100, tėvų apklausoje - 100 dalyvių. Tyrimo rezultatai: nustatyta, kad tėvų ir pedagogų požiūriai apie skaitymą balsu bei skaitomų kūrinių nauda vaikų ugdymuisi meninėje ir kalbinėje raiškoje yra teigiamas. Rezultatai atskleidžia, kad respondentai mano, kad skaitymas priešmokyklinio amžiaus vaikams yra labai svarbus, todėl vaikams skaito gana dažnai. Išsiaiškinta, kad skaitant balsu įskiepijamas vaikų noras domėtis knygomis, skatinamas vaikų taisyklingas kalbėjimas, priešmokyklinio amžiaus vaikai mokosi sekti istorijas ir yra skatinami diskutuoti ir reflektuoti. Analizuojant skaitymo naudą meninėje raiškoje, pastebėta, kad respondentai vienareikšmiškai sutinka, kad yra lavinama vaikų vaizduotė bei kūrybiškumas. Taip pat kalbinėje raiškoje pedagogai labiausiai išskiria šiuos ugdomus gebėjimus, kaip: turtinamas vaikų žodynas, lavinami vaikų klausymosi ir dėmesio įgūdžiai; vaikai ugdosi išklausyti ir išgirsti kalbėtoją bei jį suprasti, atidžiai klausytis grupės draugų ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo. Išanalizavus atliktą apklausą, galima teigti, kad iškelta hipotezė pasitvirtino: skaitymas garsiai ugdo vaikų kalbinę bei vizualinę raišką. Respondentų atsakymų duomenys atskleidė, kad tėvai ir pedagogai mano, kad balsu skaitomi tekstai ugdo vaikų kalbinius bei vizualinius gebėjimus.
The research problem is the opinion of teachers and parents about the read texts in artistics and linguistic expression. The aim is to reveal the opinions of educators and parents about the texts read aloud on the artistic and linguistic expression of preschool children. Tasks: 1. To analyze the scientific literature on read texts in artistic and linguistic expression. 2. Reveal the opinions of teachers and parents about reading aloud to preschool children. 3. To analyze the benefits of reading texts for artistic and linguistic expression of preschool children. Methods: analysis of scientific literature, questionnaire survey of teachers and parents. Subjects: 100 participants in the teachers survey and 100 participants in the parents survey. The results of the study: found that the opinions of parents and teachers about reading aloud and the benefits of reading works for children's education in artistic and linguistic expression are positive. The results reveal that respondents believe that reading is very important for preschoolers, which is why parents and teachers read quite often to children. It has been found that reading aloud instills in children a desire to take an interest in books, encourages children to speak correctly, preschoolers learn to follow stories, and are encouraged to discuss and reflect. Analyzing the benefits of reading in artistic expression, it was noticed that the respondents unequivocally agree that children's imagination and creativity are developed. Also in terms of linguistic expression, educators single out the following developing abilities, such as: enriching children's vocabulary, developing children's listening and attention skills; children learn to listen and hear and understand the speaker, to listen carefully to a group of friends and the pre-school teacher. After analyzing the survey, it can be stated that the hypothesis was confirmed: reading aloud develops children's linguistic and visual expression. Respondents' responses revealed that parents and educators believe that reading aloud texts develop children's language and visual abilities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126842
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
jovita_kaliukeviciute_bd.pdf1.58 MBAdobe PDF   Until 2026-01-13View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

20
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons