Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126672
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Staneliūnienė, Rūta
Title: Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiavimo gebėjimų ugdymas, taikant skaitmenines technologijas
Other Title: Development of Computational Skills of Preschool Children Using Digital Technologies
Extent: 79 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Priešmokyklinis ugdymas;Pre-school education;Skaitmeninių technologijų taikymas ugdyme;Application of digital technologies in education;Skaičiavimo gebėjimai;Computational skills
Abstract: Bakalauro darbe analizuojama priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiavimo gebėjimų ugdymas, taikant skaitmenines technologijas. Probleminiai klausimai: Kaip skaitmeninės technologijos paveikia vaikų skaičiavimo gebėjimų ugdymą? Kokie yra skaičiavimo gebėjimų ugdymo skirtumai tarp tradicinio ugdymo ir ugdymo taikant skaitmenines technologijas? Kokia pastebima nauda ir žala, vaikų ugdyme taikant skaitmenines technologijas? Tyrimo tikslas – atskleisti skaitmeninių technologijų poveikį skaičiavimo gebėjimų ugdymo metu. Tyrimo metodai – teorinė literatūros analizė, ugdomasis projektas, veiklų stebėjimas. Tyrimo uždaviniai: 1. Mokslinės literatūros ir švietimo dokumentų analizės pagrindu, atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitmeninių gebėjimų ugdymą bei kaip ugdymą paveiks taikomos skaitmeninės technologijos. 2. Nustatyti kokią įtaką ugdymai teikia skaitmeninės technologijos. 3. Atskleisti vaikų nuomonę apie tradicinės bei skaitmenines technologijas. Tyrimo rezultatai: Šiame darbe buvo siekiama išsiaiškinti kokią įtaką vaikams gali padaryti į ugdymą integruotos skaitmeninės technologijos. Siekdama gauti vaikų tyrimo rezultatus, naudojausi ugdomojo projekto bei stebėjimo protokolų strategijomis. Gautais veiklų rezultatais ir surinktais duomenimis buvo pateikti vaikų veiklos rezultatai, kurių metu atsiskleidė, kad skaitmeninių technologijų integravimas į ugdymą, vaikams padėjo pasiekti geresnių rezultatų. Pagerėjo jų skaičiavimo gebėjimai bei susikaupimas veiklų metu. Tokius rezultatus įžvelgti buvo galima, nes lyginau vaikų veiklas naudodama tradicinį ugdymo būdą, bei pirmą kartą veiklų veikloje naudojamą būdą: skaitmeninių technologijų integravimą į ugdymą(-sį). Darbo pabaigoje aprašomi tyrimo rezultatai bei pateikiamos išsamios išvados. Raktiniai žodžiai: priešmokyklinis ugdymas, skaitmeninių technologijų taikymas ugdyme, skaičiavimo gebėjimai.
The bachelor's thesis analyzes the development of computing skills of preschool children using digital technologies. Issues: How does digital technology affect children's computing skills? What are the differences in the development of computing skills between traditional education and education using digital technologies? What are the noticeable benefits and harms of using digital technologies in the education of children? The aim of the research - reveal the impact of digital technologies during the development of computing skills based on the data of activity observations. Research methods - pre-school education, application of digital technologies in education, computational skills. The aim of this work is to find out the impact that digital technologies integrated into education can have on children. Whether or not their computing power will increase. It also seeks to find out which activities are more interesting for children: those that are performed in a conventional, traditional way, or those that we perform using digital technology. Research tasks: 1. On the basis of the analysis of scientific literature and educational documents, to reveal the development of digital skills of preschool children and how the education will be affected by the applied digital technologies. 2. To determine the impact of education on digital technologies. 3. To reveal children's opinion about traditional and digital technologies. Research results: The aim of this work was to find out what impact digital technologies integrated into education can have on children. In order to obtain the results of the children's study, I used the strategies of the educational project and monitoring protocols. The results of the activities and the collected data presented the results of children's activities, during which it was revealed that the integration of digital technologies into education helped children to achieve better results. Their computational skills and concentration during activities have improved. It was possible to see such results because I compared children's activities using the traditional method of education and the method used for the first time in the activities: the integration of digital technologies into education. At the end of the work, the results of the research are described and detailed conclusions are presented Keywords: pre-school education, application of digital technologies in education, computational skills. At the end of the work, the results of the research are described and detailed conclusions are presented.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126672
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
ruta_staneliuniene_bd.pdf2.61 MBAdobe PDF   Until 2026-01-13View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons