Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126667
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šachova-Gečienė, Anželika
Title: Ekologinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
Other Title: Ecological Education in a Pre-School Education Institution
Extent: 76 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Ekologija;Ecology;Ekologinis ugdymas;Ecological education;Ikimokyklinis ugdymas;Pre-school education;Aplinkosauga;Environmental protection;Gamta;Nature
Abstract: Tyrimo aktualumas: Svarbiausias ekologinio ugdymo tikslas išugdyti atsakomybės jausmą gamtai, išmokyti saugoti aplinką bei stengtis ją puoselėti. Ekologiniame ugdyme jungiasi emocinis ir vertybinis santykis, diegiamos aplinkosauginės nuostatos, žinių apie gamtą, aplinką ir pasaulį plėtra, lavinamas ekologinis vaikų mąstymas bei gebėjimas pritaikyti ekologines žinias kasdieniame gyvenime. Tokie ekologinio ugdymo tikslai numato, jog ekologinis ugdymas gali tapti perspektyviniu ir labai svarbiu ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus. Tinkamai organizuojamas ekologinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje suformuoja vaikų kritinį mąstymą, lavina kūrybiškumą, estetikos pojūtį, bei išmoko vaikus teigiamai bei efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su aplinkiniais ir juos supančia aplinka. Galima teigti, kad ekologinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje, kaip tema nagrinėjimui yra gana aktuali. Tyrimo problema: Svarbiausia problema šioje temoje yra pedagogų ir šeimos požiūrių derinamumas. Jei pedagogo ir šeimos požiūriai ryškiai skiriasi labai sunku tinkamai organizuoti ekologinio ugdymo procesą siekiant tikslo formuoti vaikų ekologinį mąstymą. Tyrimo objektas: Ekologinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tikslas: Atskleisti ekologinio ugdymo ypatumus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procese. Uždaviniai:  Išanalizuoti mokslinę literatūrą ikimokyklinio ekologinio ugdymo klausimais.  Išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie ekologinio ugdymo aplinkas, būdus, rezultatus ikimokyklinio ugdymo įstaigose.  Atskleisti grupėse vykstančio ekologinio ugdymo proceso ypatumus vykdant veiklos tyrimą. Tyrimo metu paaiškėjo, kad ikimokyklinio amžiaus vaikams aktualu, jog darželio fizinė ir psichologinė aplinkos būtų šilta, jauki, saugi, švari. Mokslinėje literatūroje taip pat pabrėžiama, kad komfortabili fizinė aplinka turi didelės įtakos ugdytinių motyvacijai būti ugdymo aplinkoje, nepatraukli aplinka šią motyvaciją slopina. Pedagogų anketos rezultatai atskleidžia tai, jog daugelis pedagogų domisi ekologiniais klausimais, o tai turi teigiamos įtakos ekologinio proceso organizavimui. Kaip nurodo literatūros šaltiniai, pedagogų asmeninis požiūris turi didelės įtakos vaikų ugdymuisi, kadangi vaikai didžia dalimi mokosi stebėdami pedagogo pavyzdį. Tyrimo duomenys parodė, kad beveik anot pedagogų ekologinis ugdymas labai svarbus ikimokykliniame amžiuje, kadangi būtent šiame laikotarpyje vaikai labai imlūs, ir galima gana lengvai sudėti tinkamus pamatus ekologinei gyvensenai tolimesniame vaikų gyvenime. Veiklos tyrimas parodė, kad dažniausiai nagrinėjama ekologinio ugdymo tema yra sveika mityba, tai šiuolaikiniame pasaulyje labai aktuali tema, netgi galima pasakyti, kad priklauso visuomenėje dominuojančiai madai, todėl nieko stebėtino, jog ir darželiuose ši tema intensyviai gvildenama. Tam dar gali turėti įtakos besikeičiantis ir daugelyje darželių jau pasikeitęs meniu, vaikai palaipsniui supažindinami su tausojančio meniu patiekalais. Praktiškai atliktas tyrimas reikšmingas tuo, kad yra išskirti ikimokyklinio ugdymo įstaigose svarbūs edukacinės aplinkos aspektai, išryškintos stipriosios ir silpnosios ekologinio ugdymo darželyje pusės, problematika, išskirtos veiksmingiausios veiklos ekologiniam ugdymui, taip pat išryškinti pagrindiniai veiksniai užtikrinantys ekologinio ugdymo įgyvendinimo sėkmę. Veiksmingiausia ekologinio ugdymo priemonė pasak tyrimo dalyvių, yra knygų apie gamtą skaitymas, bei tinkamo elgesio pavyzdžiai. Tyrimo metu nustatyta, kad svarbiausias ekologinio ugdymo tikslas yra ekologinės gyvensenos pradmenų formavimas ikimokyklinio amžiaus vaikams. Išanalizavus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad ekologinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje pasižymi įvairiomis veiklomis: bendros veiklos, individualios veiklos gamtos reiškinių stebėjimas, išvykos, ekskursijos, aplinkos tvarkymas lauke, tyrinėjimo laboratorijos lauke, projektinės veiklos, ekologinės akcijos, šventės, rytmečiai pasižymintis ekologiniu turiniu.
Relevance of the research: The most important goal of ecological education is to play from the sense of answers, to teach to protect the environment and to try to nurture it. Ecological education combines emotional and value relationships, environmental attitudes, development of knowledge about the game, circumstances and development, ecological thinking of children and the ability to apply ecological knowledge in everyday life. Such goals of ecological education envisage that ecological education can become perspective and very important in educating preschool children. Properly organized ecological education in the preschool age forms children's critical thinking, develops creativity, aesthetic sense, as well as learned children to communicate and cooperate positively and effectively with others and the surrounding environment. It can be said that ecological education was considered at the age, as the topic under consideration is quite relevant. Research problem: The most important problem in this topic is the compatibility of the attitudes of educators and families. If the attitude of the educator and the family is clear, it is very good to organize the ecological educational process, for example, to form children's ecological thinking. Object of research: Ecological education in a pre-school education institution. Aim: To reveal the peculiarities of ecological education in the process of educating preschool children. Tasks: ✓ To analyze the scientific literature on the issues of pre-school ecological education. ✓ To find out the opinion of teachers about the environment of ecological education, methods, larger in pre-school education institutions. ✓ To reveal the peculiarities of the ecological education process taking place in groups during the activity research. The research revealed that the relevance of preschool children to the kind of physical and psychological environment of the kindergarten would be warm, cozy, safe and clean. It should also be emphasized in the scientific literature that a comfortable physical environment has a significant influence on students' motivations to be in the educational environment, an unattractive environment inhibits this motivation. "The results of the teachers' questionnaire are revealed", "that it has a positive effect on the organization of the ecological process". According to literature sources, educators ’personal attitudes must have a greater impact on children’s education, as children learn largely by following a pedagogical example. The research data show that almost according to pedagogical ecological education is very important in preschool age, as in the time when children are very receptive, and it is easy to put together a suitable basis for ecological lifestyle in later life of children. The activity research shows that the topic of ecological education currently under consideration is healthy nutrition, it is a very relevant topic today, but it can be said that it belongs to the dominant fashion in society, so it is not surprising that this topic is intensively studied in kindergartens. This can also be influenced by the changing and already changed menu in many kindergartens, and children are gradually introduced to the dishes of the sustainable menu. The basis of the research was carried out in practice at the time when the most important educational environmental aspects of pre-school education institutions are highlighted, the strengths and weaknesses of ecological vegetables are highlighted, the most effective environmental education is highlighted, as well as Participants in the "Most Effective Tool for Eco-Education" stories are examples of books about the game, as well as good behavior. The study found that the most important ecological goal of education is the formation of ecological lifestyle elements. Explanation of the research data that ecological education preschool institutions are characterized by various activities: joint activities, individual activities, observation of natural phenomena, departure, excursions, environmental management field, research laboratory field, project activities, ecological actions, celebrations, morning ecological content.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126667
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on May 1, 2021

Download(s)

44
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons