Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126650
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Stankevičienė, Kristina
Supervisor: Monkevičienė, Ona
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų personalizuoto ugdymo ypatumai
Other Title: Features of Personalised Education for Pre-school Children
Extent: 84 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Ikimokyklinis;Pre-school;Kalbinės raidos raiška;Expression of linguistic development;Personalizuotas ugdymas;Personalized education;Pedagoginis bendravimas;Pedagogical communication
Abstract: Kristina Stankevičienė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų personalizuoto ugdymo ypatumai: ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos bakalauro darbas / darbo vadovas prof. dr. Ona Monkevičienė; Vytauto Didžiojo Universitetas, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo programų grupė. – Vilnius, 2021. – 84 p. Tyrimo problema – kokį poveikį daro personalizuotas ugdymas vaikų savęs įvardinimui, spontaniškam kalbėjimui apie save pirmuoju asmeniu? Tikslas – atskleisti, kokį poveikį daro personalizuotas ugdymas vaikų savęs įvardinimui, spontaniškam kalbėjimui apie save pirmuoju asmeniu. Uždaviniai: 1. išanalizuoti mokslinius šaltinius apie personalizuotą vaikų ugdymą; 2. įvertinti personalizuotų knygelių skaitymo poveikį vaikų savęs įvardinimui ir spontaniškam kalbėjimui apie save pirmuoju asmeniu; 3. atskleisti pedagogų personalizuoto ugdymo sampratą ir praktikas. Metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė; ugdomasis eksperimentas; turinio ir atvejo analizė; tėvų apklausa; pedagogų apklausa; duomenų analizės metodas. Tiriamieji: Vilniaus m. ikimokyklinės ugdymo įstaigos 2 - 4 m. vaikai, jų tėvai, pedagogai. Tyrimo rezultatai: išryškėjo teigiamas pedagogų požiūris į vaikų personalizuotą ugdymą ir reikalingumą; personalizuoto ugdymo teigiamas poveikis vaikų savęs įvardinimui, spontaniškam kalbėjimui apie save pirmuoju asmeniu. Bakalauro baigiamuoju darbu siekiama apžvelgti ikimokyklinio amžiaus vaikų personalizuoto ugdymo ypatumus. Išanalizavus mokslinius šaltinius apie personalizuotą ugdymą ir įvertinus personalizuotų knygelių skaitymo poveikį vaikų savęs įvardinimui ir spontaniškam kalbėjimui apie save pirmuoju asmeniu, nustatyta, kad personalizuotų knygelių skaitymas yra efektyvus būdas skatinti vaikų savęs įvardinimą ir spontanišką kalbėjimą apie save pirmuoju asmeniu. Emocinis reagavimas į savo atvaizdą nuotraukose ir į kitų vaikų nuotraukas skatino savęs kaip asmens identifikavimą. Vartydami personalizuotą knygelės dalį vaikai pavartojo beveik 3 kartus daugiau sakinių pirmuoju asmeniu nei vartydami nepersonalizuotą knygelės dalį; pavartojo du kartus daugiau asmeninių vienaskaitos įvardžių; 3 kartus daugiau veiksmažodžių savo veiksmams nusakyti, daiktavardžių savo kūno dalims ir daiktams įvardinti, būdvardžių savo kūno dalims ir daiktų požymiams įvardinti; pavartojo kelis kartus daugiau 1-10 žodžių sakinių. Pedagogų sampratos apie personalizuotą ugdymą ir šio ugdymo praktikavimą tyrimas atskleidė, kad personalizuotą ugdymą pedagogai supranta kaip individualų ugdymą, atliepiantį vaiko poreikius, gebėjimus ir interesus, grindžiamą natūralia asmenine vaiko patirtimi, kaip dėmesį vaikui, prisitaikymą prie vaiko, kaip vaiko perspektyvos matymą. Pedagogai pabrėžia, kad personalizuotas ugdymas turi būti įdomus ir įtraukiantis, suteikiantis teisę pasirinkti, tačiau skatinantis atsakomybę už savo ugdymąsi, plėtojantis vaiko asmenybę. Kita vertus, pedagogų turima personalizuoto ugdymo samprata labiau atitinka į vaiką orientuoto ugdymo sampratą, kadangi jie neįvardina personalizuoto ugdymo specifikos. Tyrimas patvirtino hipotezes, kad pedagogams būdingas teigiamas požiūris į vaikų personalizuotą ugdymą ir jo reikalingumą; personalizuotų knygelių skaitymas turi teigiamą poveikį vaikų savęs įvardinimui ir spontaniškam kalbėjimui apie save pirmuoju asmeniu. Raktiniai žodžiai: ikimokyklinis, kalbinės raidos raiška, personalizuotas ugdymas, pedagoginis bendravimas.
Kristina Stankevičienė. Features of personalised education for pre-school children: Bachelor‘s thesis of the prie-primary and pre-school pedagogy study programme / thesis supervisor prof. dr. Ona Monkevičienė; Vytautas Magnus University, Group of Preschool and Primary Education Programs. - Vilnius, 2021. – 84 p. The research problem is the impact of personalised education on the self-naming of children, spontaneous speaking about yourself as the first person? The aim is to reveal the impact of personalised education on the self-naming of children, spontaneous speaking about yourself as the first person? Task: 1. to analyse scientific sources on personalised children's education; 2. assess the impact of reading personalized books on children's self-naming and spontaneous self-speaking in the first person; 3. to reveal the concept and practices of personalised education of educators. Methods: analysis of scientific literature sources; educational experiment; analysis of the content and case; questioning of parents; questioning of educators; data analysis method. Subjects: children aged 2 - 4 years old, their parents, educators in Vilnius pre-school institutions. The results of the study: a positive attitude of educators to children's personalised education and need was highlighted; the positive impact of personalised education on the self-naming of children, spontaneous speaking about yourself as the first person. The bachelor's final work aims to review the peculiarities of personalised education of pre-school children. After analyzing the scientific sources of personalized education and assessing the impact of reading personalized books on children's self-naming and spontaneous self-referral as the first person, it was found that reading personalized books is an effective way to promote children's self-naming and spontaneous self-speaking of the first person. The emotional response to his image in the photos and to pictures of other children encouraged self-identification as a person. When turning the personalized part of the booklet, children used almost 3 times more sentences for the first person than when turning the unpersonalized part of the booklet; twice as many personal singular singular names; 3 times more verbs to describe their actions, nouns to identify parts and objects of their body, adjectives to identify parts of their body and signs of things; sentences of 1 to 10 words. A study of the concept of educators about personalized education and the practice of this education revealed that educators understand personalised education as individual education that responds to the needs, abilities and interests of the child, based on the child's natural personal experience, how to focus on the child, adapting to the child as a child's perspective. Educators stress that personalised education must be interesting and inclusive, giving the right to choose, but promoting responsibility for their education, developing the child's personality. On the other hand, the concept of personalised education held by educators is more in line with the concept of child-centred education, since they do not name the specifics of personalised education. The study confirmed the hypotheses that educators have a positive attitude to children's personalised education and their need; Reading personalized books has a positive effect on children's self-naming and spontaneous speaking about themselves as the first person. Keywords: pre-school, expression of linguistic development, personalized education, pedagogical communication.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126650
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

43
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons