Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126609
Type of publication: master thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Polgrimė, Eimantė
Title: 2020 m. LR Seimo rinkimų kampanijos vienmandatėse apygardose: Jonavos apygardos atvejis
Other Title: Lithuanian parliamentary election campaign in the single mandate districts in 2020: the case of Jonava
Extent: 75 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Vienmandatė apygarda;Rinkimų kampanijos;Jonava;Single mandate district;Election campaign;Jonava
Abstract: Rinkiminė kampanija yra svarbi politinių procesų dalis, kartais ji gali būti lemiamas veiksnys gauti galutinai neapsisprendusių rinkėjų balsus, nes ji yra arčiausiai apsisprendimo momento esantis išorinis veiksnys. Dėl ribotos finansinės paramos iš partijų, vienmandatės apygardos kandidatai turi siauras rinkiminės kampanijos vystymo galimybes, todėl turi atsakingai pasirinkti agitacines priemones ir kanalus pasiekti kuo didesnę rinkėjų dalį. Dėl šios priežasties aktualu išnagrinėti vienmandačių apygardų, ypač mažesniųjų miestų, politikų rinkimines kampanijas, kad būtų galima geriau suprasti vienmandačių apygardų komunikacijos specifiką, Dėl darbo apimties šiame darbe pasirenkamas vienas vienmandatės apygardos atvejis, kuris pasitarnauja kaip žvalgomasis tyrimas didesnės apimties tyrimams. Tyrimo objektas: 2020 m. LR Seimo rinkimų kampanija vienmandatėje Jonavos apygardoje. Šio darbo tikslas: nustatyti 2020 LR Seimo rinkimų kampanijos vienmandatėje Jonavos apygardoje – Jonavoje svarbiausius bruožus/ypatumus. Siekiant įgyvendinti šį tikslą išsikelti šie uždaviniai: aptarti rinkiminių kampanijų sampratą, jų svarbą bei specifiką; aptarti rinkimų kampanijų reglamentavimą pagal teisės aktus Lietuvoje; apžvelgti, kokia buvo priešrinkiminė situacija Jonavoje , atkreipiant dėmesį į ankstesnius Seimo rinkimus, dabartinę savivaldybės valdžią, aktualiausias problemas; išanalizuoti reklaminę/agitacinę vienmandatės kampanijos dalyvių rinkimų komunikaciją – debatus interviu su politikais, dalyvaujančiais rinkimuose vienmandatėje apygardoje – Jonavoje, naudotas reklamos priemones ir kanalus; išsiaiškinti pasirinkto atvejo kampanijų organizacijai būdingus bruožus. Atlikus tyrimą, galima pastebėti, kad jau ilgą laiką sėkmės sulaukia LSDP partija tiek nacionaliniuose, tiek savivaldos rinkimuose, todėl galima teigti, kad ši apygarda buvo iš dalies palanki šios partijos atstovui vienmandatėje apygardoje Jonavoje. Nustatyta, kad kampanijos organizavimas vienmandatėje apygardoje yra pusiau centralizuotas ir iš dalies yra savarankiškas, vienmandatininkai patys planuoja savo kampanijos vykdymą, o partijos centrinių institucijų indėlis į kampanijos veiklą nėra ženklus, taip pat retai sulaukiama ir finansinės pagalbos. Plačiausiai, tarp vienmandatės Jonavos apygardos kandidatų, buvo naudojamas socialinio tinklo Facebook kanalas politinei reklamai viešinti. Buvo naudojamas ir politinės partijos lyderio vaidmuo, organizuojant ir atvykstant į susitikimus su rinkėjais ar naudojant atvaizdą rinkiminiuose plakatuose. Tematika rinkiminiuose pranešimuose vyrauja įvairi nuo nacionalinio iki regioninio lygio problemų, vis gi geresnio rezultato rinkimuose pasiekė politikai susikoncentravę ties miesto aktualijomis.
Electoral campaign is one of the key parts of the political process. In some cases, an effective campaign can influence undecided voters as it is the closest external factor that can affect the moment of decision making. Due to the limited financial aid from parties, single mandate district candidates do not have wide possibilities of developing their electoral campaigns, as a result, the most effective ways and channels of agitation have to be chosen wisely in order to reach the highest number of voters possible. For this reason, it is necessary to investigate the single mandate district electoral campaigns, particularly, in smaller cities, to comprehend the single mandate district specifics of communication. As the scale of this final work limited, one single mandate district case was selected and it became exploratory study for investigations in a larger scale. The object of this research: the case of Jonava electoral district in 2020 Lithuanian Parliamentary single mandate district election campaign The purpose of this research: to determine the characteristics of Jonava electoral district in 2020 Lithuanian Parliamentary single mandate election campaign. In order to achieve this goal, the following objectives have been formulated: 1. To discuss the concept and specifics of electoral campaigns; 2. To study the legal acts governing electoral campaigns in the Republic of Lithuania; 3. To overview the pre-election situation in Jonava district, focusing on the previous Parliament elections, current municipality and relevant issues; 4. To analyse single mandate district candidates agitational/promotional communication: debates and interview with politicians participating in single mandate district elections, Jonava electoral district and their channels for advertising material 5. To distinguish specific organisational features of the campaign chosen. The results of the research indicated, that for a long period of time LSDP party was successful in national and municipal elections, consequently, this electoral district favours the representative of this party in Jonava single mandate district elections. It was discovered that, organising electoral campaign is partially centralised and partially independent – single mandate district candidates plan the execution of their individual campaigns while the deposit from the party central institutions to the activity of the campaign is minimal and financial aid received is very rare. The most widely used form of communication in Jonava single mandate district elections by candidates were the Facebook website as a channel to advertise their campaigns. Also, the role of party leader was being used while organising meetings and greet events with the voters or using their photos on election posters. Topics of the electoral information varied from national to regional problems, however, the most successful politicians were focused on the issues of the city.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126609
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Politologijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
eimante_polgrime_md.pdf3.88 MBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.