Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126597
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jučienė, Toma
Title: 7-10 metų plaukikių sportinio rengimo ypatumai
Other Title: 7-10 years swimmers sports training features
Extent: 53 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Plaukimas;Training features;Rengimas;Swimmers;Sportinis;Sports
Abstract: Jaunajam žmogui, nepriklausomai nuo lyties tai mergaitė ar berniukas, fizinis aktyvumas tarsi mažas žingsnelis į suaugusiųjų gyvenimą, kuriame reikalauja išmokti planuoti asmeninį laiką, ugdyti valią bei turėti konkretų ir aiškų tikslą. Jaunuolis turi gebėti derinti sportinę veiklą su mokyklos veikla, išsikelti tikslus ir mokėti atkakliai to siekti. Svarbiausia sudaryti palankias sąlygas atsiskleisti ugdytinio fizinėms galimybėms, padėti tobulinti siekiant fizinės ir dvasinės harmonijos. Jaunųjų plaukikų sportinį rengimą būtina pagrįsti edukologijos, sociologijos, psichologijos, medicinos ir kt. mokslais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su žmogaus organizmu. Gilinantis į jaunojo žmogaus organizmo galimybes, tiriant pagrindinius reiškinius ir veiksnius, kurie lemia ugdytinio/plaukiko tobulėjimą, pedagogas gebės analizuoti ir nustatyti priežastis, kurios trukdo daryti pažangą. Problema. Mokslinėje literatūroje mažai nagrinėjama sportinio rengimo ypatumai jaunesniajame amžiuje, įgūdžių formavimas, treniruočių turinio, užduočių ir pratimų skirstymas ir dozavimas. Lietuvoje nėra patvirtintos 7- 10 metų vaikų sportinio rengimo programos, pateiktos tik mokymo plaukti schemos (Skyrienė ir Tarūtienė, 2014). Dėl šios priežasties kiekvienas plaukimo treneris susidaro individualią programą, pagal kurią dirba, tad sportinio rengimo ypatumai gali būti subjektyvūs. Tyrimo objektas. 7-10metų plaukikių sportinio rengimo ypatumai Tyrimo subjektas. 7-10 metų plaukikes, turinčios pradinių plaukimo įgūdžių. Tikslas. Nustatyti 7-10 metų plaukikių sportinio rengimo ypatumus Uždaviniai: 1. Parengti 7-10 metų plaukikių sportinio rengimo programą 2. Išanalizuoti plaukikių nuomonę apie plaukimo įgūdžius 3. Nustatyti jaunųjų plaukikių fizinio išsivystymo, fizinio parengtumo ir specialiojo fizinio parengtumo rodiklius bei nustatyti skirtumus tarp 7-8 metų ir 9-10 metų amžiaus grupių. Tyrimo metodai : 1. Literatūros analizė 2. Anketavimas 3. Testavimas 4. Matematinė statistinė analizė Tyrimas buvo atliktas 2020 m. spalio – lapkričio mėnesiais sporto ir sveikatingumo klubo „Impuls“ plaukimo baseine. Sportinio rengimo programoje dalyvavo dvidešimt 7-10 metų mergaičių, turinčių pradinio plaukimo įgūdžių. Plaukimo treniruotės vykdomos 1 kartą per savaitę, trukmė – 45 min. Darbo struktūra. Bakalauro darbą sudaro įvadas, trys skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Darbas iliustruotas paveikslais ir diagramomis.
For a young person physical activity is like a small step into adult life, which requires learning to plan personal time, develop will and have a specific and clear purpose. A young person must be able to combine sports activities with school activities, set goals and be able to do so stubbornly. The main thing is to facilitate the unfolding of the physical opportunities of the education, to help improve the achievement of physical and spiritual harmony. The sports training of young swimmers must be based on the sciences of education, sociology, psychology, medicine, etc., which are directly or indirectly related to the human body. By studyin the possibilities of the young person‘s body, by studying the main phenomena and factors that determine the development of the swimmer, the educator will be able to analize and identify the sauses that hinder progress. Scientific problem. In the scientific literature, the peculiarities of skills formation in this training stage, the distribution of exercise content, the dosing of exercises and tasks have been poorly analyzed. There are no approved 7-10 year-old children's training programs in Lithuania, only guidelines or schemes for swimming instruction are provided (Skyrienė and Tarūtenė, 2004). Research object. 7-10 years swimmers’ sports training features Subject of research. 7 -10 years of swimmers‘ with the initial swimming skills Aim of the research. To prepare a 7-10 year-old swimmers sports training program. Task of research: 1. Prepare swimmers sports training program 2. Analyze children's opinion about their ability to swim 3. Investigate indicators of physical development, physical fitness and special physical fitness of swimmers aged 7- 10 years. Research methods: 1. Analysis of scientific and methodological literature; 2. Testing; 3. Questionnaire; 4. Mathematical statistical analysis The study was conducted in 2020 October - November swimming pool at the sports and wellness club Impuls. The twenty 7- 10-year-olds swimmers’ with swimming skills. Swimming exercises were carried out once a week. Exercise duration - 45 min. Structure. Introduction, 3 chapters, conclusions, literature list and appendixes, written in Lithuanian language.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126597
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
toma_ Juciene_bd.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.