Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126581
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaišnoras, Lukas
Title: 15-19 metų amžiaus mokinių fizinis aktyvumas ir jį lemiantys veiksniai
Other Title: 15-19 ages students' physical activity and its determining factors
Extent: 44 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Fizinis aktyvumas;Physical activity;Sportas;Sports;Kūno kultūra;Physical education
Abstract: Darbo temos aktualumas: Šiandien mokslininkai, tyrinėję vaikų fizinį aktyvumą, teigia, jog jis turi ryškias tendencijas mažėti. Vienas iš svarbiausių sveikos gyvensenos veiksnių, vaikų ir paauglių sveikatai yra fizinis aktyvumas. Kai mokinių fizinis aktyvumas yra pakankamas tai skatina augti ir formuotis žmogaus kūnui, formuoja taisyklingą laikyseną, kaulų bei raumenų sistemą. Sveikos gyvensenos įpročiai, gyvenimo būdas, nuostatos į sveikatą formuojasi vaikystėje ir paauglystėje, todėl lemiamą reikšmę vaikų fizinio aktyvumo įpročiams turi aplinka kurioje jis formuojasi, t.y. šeima, tėvų fizinis aktyvumas, mokykla bei draugai. Darbo objektas: mokinių fizinis aktyvumas ir jį lemiantys veiksniai. Darbo tikslas: nustatyti 15-19 metų amžiaus mokinių fizinį aktyvumą bei išanalizuoti jį lemiančius veiksnius. Uždaviniai: Atskleisti 15-19 metų amžiaus mokinių fizinį aktyvumą. Išanalizuoti 15-19 metų amžiaus mokinių fizinį aktyvumą pagal lytį. Atskleisti 15-19 metų amžiaus mokinių fizinį aktyvumą pagal amžių. Išanalizuoti kokios priežastys lemia mokinių fizinį aktyvumą. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, statistinė tyrimo duomenų analizė. Pirmojoje dalyje atlikta mokslinių informacijos šaltinių analizė siekiant išsiaiškinti pagrindines sąvokas, mokslininkų požiūrį į paauglių fizinį aktyvumą, jį lemiančius veiksnius. Mokslinės literatūros apžvalga leido teigti, kad mokyklinio amžiaus vaikų fiziniam aktyvumui įtakos turi įvairūs veiksniai: individualūs, socialiniai, ekonominiai. Antroje dalyje, siekiant pagrįsti ir įvertinti Utenos miesto gimnazistus ir jį lemiančius veiksnius buvo atliktas tyrimas ir vertinimas. Tyrimo rezultatai: Atlikus tyrimą nustatyta, kad Utenos gimnazijų mokiniai yra pakankamai fiziškai aktyvūs. Reikšmių vidurkis 2,94 balo (5 balų skalėje). Pagrindinės išvados: 1. Vaikinai yra fiziškai aktyvesni už merginas; 2. Jaunesni gimnazistai (15-17 metų) yra aktyvesni už vyresnius (18-19 metų). 3. Vaikų fizinį aktyvumą lemia jų santykiai su bendraamžiais, savęs vertinimas, tėvų gyvenimo būdas bei ekonominė padėtis, laikas praleidžiamas prie kompiuterio bei televizoriaus, didelis mokymosi krūvis. Tačiau dėl Covid-19 daliai mokinių fizinis aktyvumas sumažėjęs.
Relevance of the topic of the Final Thesis: Today, researchers who have studied children's physical activity say that it has a clear tendency to decrease. One of the most penetrative factors in a healthy lifestyle for the health of children and adolescents is a physical activity. When students' physical activity is sufficient, it stimulates the growth and formation of the human body, forms the correct posture and musculoskeletal system. Healthy lifestyle habits, lifestyle and attitudes to health are formed in childhood and adolescence, therefore, the environment in which it is formed is of decisive importance for children's physical activity habits, i.e. family, physical activity of parents, school and friends. The object of the Final Thesis: students' physical activity and its determining factors. The aim of the Final Thesis: to determine the physical activity of students aged 15-19 and to analyze the factors determining it. Objectives: To reveal the physical activity of students aged 15-19. To analyze the physical activity of students aged 15-19 by gender. To reveal the physical activity of students aged 15-19 by age. To analyze what causes students' physical activity. Research methods: Analysis of scientific literature, questionnaire survey, statistical analysis of research data. In the first part, the analysis of scientific information sources is performed in order to clarify the main concepts, the attitude of scientists to the physical activity of adolescents and the factors that determine it. A review of scientific literature allowed us to state that the physical activity of school-age children is influenced by various factors such as individual, social and economic. The second part presents the physical activity of Utena city gymnasium students and the factors determining it. In order to substantiate and evaluate Utena gymnasium students, a research and evaluation was performed. The results: The research revealed that the students of Utena gymnasiums are fairly physically active. The mean of the values is 2.94 points (on a 5-point scale). Main conclusions: Boys are more physically active than girls; Younger high school students (aged 15-17) are more active than senior ones (aged 18-19); Children's physical activity is determined by their relationships with peers, self-esteem, parents' lifestyle and economic situation, time spent at the computer and television and high learning load. However, due to Covid-19, physical activity decreased in some students.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126581
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on May 1, 2021

Download(s)

25
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons