Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126579
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Žitkus, Marius
Supervisor: Valantiejus, Vaidotas
Title: Politinių ideologijų kaita XXI a. vartotojiškos kultūros visuomenėje
Other Title: The change of political ideologies in the consumer culture of society in the XXI century
Extent: 60 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Aktyvizmas;Activism;Politinė ideologija;Political ideology;Politinis vartotojiškumas;Political consumerism;Socialinė žiniasklaida;Social media;Vartotojiška kultūra;Consumer culture
Abstract: Dalyvavimas valstybės demokratiniuose politiniuose procesuose yra piliečio pareiga, dažniausiai veikiama asmens motyvacijos. Individo politinių pažiūrų formavimuisi didelę įtaką daro jį supanti socialinė aplinka – nuo šeimos, žiniasklaidos, socialinių tinklų iki jo pačio patirčių dalyvaujant politiniuose procesuose. Aplinkos veikiamame politinės socializacijos procese asmuo ne tik susidaro vaizdą apie išorinius politinius objektus, bet ir atranda savo vietą politinėje erdvėje. XXI a., atnešęs pasauliui skaitmeninių technologijų proveržį, keičia ir vyraujančių politinių ideologijų madas. Daugelis iš jų priverstos taikytis prie kintančios visuomenės poreikių, kuriuos neretai sukuria įsigalėjęs vartotojiškumas, konstruojantis ir naujas politines tapatybes. Šio bakalauro baigiamojo darbo tema aktuali ir nauja, nes analizuoja vartotojiškos kultūros ir supančios aplinkos įtaką asmens politinei pasaulėžiūrai. Baigiamojo darbo tikslas - ištirti, kokie pagrindiniai supančios aplinkos veiksniai ir motyvai lemia asmenų politinių pažiūrų formavimąsi. Darbo problema: vartotojiškos kultūros įtaka asmens politinei pasaulėžiūrai. Darbo objektas: asmenų politinės pažiūros ir jų kaita. Darbo metodai: darbe naudoti mokslinės literatūros analizės metodas ir empirinio tyrimo metodas - atliktas kiekybinis tyrimas. Apklausos duomenims analizuoti taikyti aprašomosios statistikos metodai. Darbo uždaviniai: 1. Apibrėžti XXI a. pasaulyje vyraujančias politines ideologijas. 2. Aptarti vartotojiškos kultūros ir supančios aplinkos įtaką asmens politinei pasaulėžiūrai. 3. Pristatyti pastarųjų metų Lietuvos politikos tendencijas, kintant dominuojančioms politinėms idėjoms. 4. Ištirti asmenų politinių pažiūrų formavimosi priežastis. Pirmajame darbo skyriuje apibrėžiamos pasaulyje vyraujančios XXI a. politinės ideologijos. Antrajame skyriuje aptariama vartotojiškos kultūros ir supančios aplinkos įtaka asmens politinei pasaulėžiūrai. Trečiame skyriuje pristatomos pastarųjų metų Lietuvos politikos tendencijos, kintant dominuojančioms politinėms idėjoms. Ketvirtame praktiniame darbo skyriuje pateikiami įvairių šalies vietovių gyventojų apklausos duomenų analizės rezultatai, kurie parodo, kokie aplinkos veiksniai daro įtaką asmens politinių pažiūrų formavimuisi. Tyrimo metu apklausti asmenys nuo 18 metų, gyvenantys įvairiose Lietuvos vietovėse. Apklausos duomenims analizuoti taikyti aprašomosios statistikos metodai. Atlikus tyrimą, padaryta išvada, kad aukštesnio išsilavinimo turėjimas leidžia lengviau prognozuoti respondento elgesį rinkimuose (asmuo eis balsuoti, nes jaučia pilietinę pareigą, turi politines pažiūras, tiki, kad politines pažiūras turėti individui svarbu ir žino už kokią politinę jėgą balsuos), o tai byloja apie jo politinės pasaulėžiūros stabilumą. Tai leidžia daryti išvadą, kad aukštesnio išsilavinimo asmenys yra politiškai aktyvūs ir motyvuoti piliečiai, domisi politiniu valstybės gyvenimu, turi tvirtus asmeninius įsitikinimus, gali tvirtai apibrėžti savo politinę tapatybę ir atsparesni išorės veiksniams, galintiems turėti įtakos politinės pasaulėžiūros kaitai.
Participation in the democratic political processes is every citizen's duty, usually influenced by a person's motivation. The main influence formatting individual opinion on political view is surrounding the social environment - from the family, the media, social networks to his/her own experience of participating in political processes. In the process of political socialization influenced by the environment, a person not only forms an impression of external political objects, but also discovers his/her place in the political environment. The XXI century, which has brought the world a breakthrough in digital technology, is also changing the fashion of the dominating political ideologies. Many of them are forced to adapt to the changing needs of society which are often created by entrenched consumerism and the construction of new political identities. The topic of this bachelor thesis is relevant and new, as it analyzes the influence of consumer culture and the surrounding environment on a person's political worldview. The aim of this bachelor thesis is to investigate the main factors and motives of the surrounding environment that determine the formation of individuals' political opinion. The problem of the work: the influence of consumer culture on a person 's political worldview. The object of the work: political views of individuals and their change. Working methods: the method of analysis of scientific literature and the method of empirical research - quantitative research were used in the work. Descriptive statistical methods were used to analyze the survey data. Tasks of the work: 1. To define dominating political ideologies worldwide in the XXI century. 2. To discuss the influence of consumer culture and the surrounding environment on a person's political worldview. 3. To present the tendencies of Lithuanian politics in recent years, changing the dominant political ideas. 4. To study the reasons for the formation of political opinions of individuals. The first chapter of the work defines the dominating XXI century political ideologies. The second chapter discusses the influence of consumer culture and the surrounding environment on a person’s political worldview. The third chapter presents the tendencies of Lithuanian politics in recent years, changing the dominant political ideas. The fourth chapter presents the analysis results of the survey data of the population of various parts of the country, which show what environmental factors influence the formation of a person's political views. The research was made with persons over 18 years who live in various parts of Lithuania. Descriptive statistical methods were used to analyze the survey data. The analysis of the data obtained during the research revealed that the Lithuanian population is interested in politics, actively participated in the last Parliament elections, has political opinion and emphasizes the importance of having the opinion. A clear influence of personal values on the formation of attitudes and the importance of civic duties was found. It was also found out that the factors of the external environment and the surrounding culture (friends, colleagues, the media, social networks, opinion formers) are not decisive for the respondents' political beliefs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126579
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
marius_zitkus_bd.pdf1.66 MBAdobe PDF   Until 2026-01-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.