Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126566
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žuromskas, Justinas
Title: 18-69 metų suaugusių žmonių fizinio aktyvumo ir mitybos žinių sąsajos
Other Title: Physical activity of adults aged 18-69 and nutrition knowledge interfaces
Extent: 44 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Fizinis aktyvumas;Physical activity;Mitybos žinios;Nutritional knowledge;Suaugę žmonės;Adults;Sąsajos;Connections
Abstract: Tyrimo problema – analizuojant mokslinę literatūrą fizinis aktyvumas ir mityba nagrinėjami dažniausiai atskirai. Tačiau tampa akivaizdu, kad derinant juos kartu, tai gali atnešti didesnę naudą, negu derinant juos atskirai Todėl yra svarbu atlikti tyrimą ir išanalizuoti fizinio aktyvumo ir mitybos žinių sąsajas tarpusavyje. Tyrimo objektas – Suaugusių žmonių fizinis aktyvumas ir mitybos žinios. Tyrimo tikslas - Atskleisti 18-69 m. suaugusių žmonių fizinį aktyvumą ir mitybos žinių sąsajas. Tyrimo medžiaga ir metodai – Tiriamąją darbo imtį sudarė 125 suaugę vyrai ir moterys iš Lietuvos. Tyrime buvo taikomas anketinės apklausos metodas, respondentai turėjo atsakyti į 6 demografinius klausimus, 7 fizinio aktyvumo ir į 20 mitybos žinių patikrinimo klausimų. Atlikus tyrimą buvo siekiama atskleisti fizinio aktyvumo ir mitybos žinių sąsajas. Tyrimo duomenims apskaičiuoti naudota SPSS 27 versijos programa. Tyrimo rezultatai – nustatyta, kad amžius fizinio aktyvumo lygiams jokios įtakos neturėjo. Nebuvo rastas joks statistinis reikšmingumas p=0,817. Kalbant apie aukštą fizinį intensyvumą paaiškėjo, kad vyrai daugiau laiko skiria aukšto intensyvumo treniruotėms negu moterys p=0,032. Išanalizavus mitybos žinių anketos surinktus duomenis paaiškėjo, kad žinioms amžius ir lytis jokios įtakos nedaro, amžiaus statistinis reikšmingumas p=0,689, lyčių p=0,625. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad jokių statistiškai reikšmingų sąsajų tarp fizinio aktyvumo ir mitybos žinių nėra. Išvada – Atsakant į pagrindinę darbo temą, rasti statistiškai reikšmingų sąsajų tarp fizinio aktyvumo ir mitybos žinių nepavyko. Išskyrus vieną atvejį kaip buvo analizuojamas kiekvienas mitybos žinių klausimas atskirai pagal fizinio aktyvumo lygius. Ten buvo rasta sąsaja 15 klausime, kuo auštesnis repondentų fizinis aktyvumas tuo prasčiau atsakė į šį klausimą. Satistinė reikšmė siekė p=0,028.
Problem definition – when analyzing the scientific literature, physical activity and nutrition are usually considered separately. However, it becomes clear that combining them together can bring greater benefits than combining them separately. It is therefore important to conduct research and analyze the connections between physical activity and nutritional knowledge. Research object – Adult physical activity and nutritional knowledge. Research objective – To reveal the connections between physical activity and nutritional knowledge in adults aged 18-69. Research methods and material – The research sample consisted of 125 adult men and women from Lithuania. The survey method was used in the study, the respondents had to answer 6 demographic questions, 7 questions on physical activity and 20 questions on nutrition knowledge. The study aimed to reveal the links between physical activity and nutritional knowledge. SPSS version 27 program was used to calculate the study data. Research findings – it was found that age had no effect on physical activity levels. No statistical significance was found at p = 0.817. Regarding high physical intensity, it was found that men spend more time on high intensity training than women p = 0.032. Analysis of the data collected in the nutrition knowledge questionnaire revealed that knowledge is not affected by age and gender, the statistical significance of age is p = 0.689, and gender is p = 0.625. The study revealed no statistically significant correlations between physical activity and nutritional knowledge. Conclusion – In response to the main topic of the work, no statistically significant associations between physical activity and nutritional knowledge were found. With the exception of one case, how each nutritional knowledge question was analyzed separately by physical activity levels. There, a correlation was found in question 15, the higher the physical activity of the respondents, the worse the answer to this question. The satistic value was p = 0.028.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126566
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on May 1, 2021

Download(s)

23
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons