Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126552
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bendoraitienė, Monika
Title: 1-2 klasės mokinių gamtamokslinis ugdymas mokyklos lauko erdvėse
Other Title: Science education of 1-2 grade students in school putdoor spaces
Extent: 46 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Gamtamokslinis ugdymas;Science education;Mokymosi aplinka;Learning environment;Mokyklos lauko erdvės;School outdoor spaces
Abstract: Mokiniai atlikdami ugdomąsias veiklas mokyklos teritorijoje gauna galimybę suartėti su gamta, ją labiau pažinti ir gerbti. Todėl viena iš svarbių gamtamokslinio ugdymo dalių yra mokinių vertybinių nuostatų gamtai ir aplinkai plėtojimas. Pedagoginės veiklos tyrimo klausimas yra kaip paskatinti mokinius gerbti bei puoselėti mokymosi aplinkas mokyklos lauko erdvėse siekiant gamtamokslinio ugdymo tikslų? Tyrimo objektas – mokinių gamtamokslinis ugdymas mokyklos lauko erdvėse. Tyrimo tikslas – atskleisti 1-2 klasės mokinių gamtamokslinio ugdymo mokyklos lauko erdvėse galimybes. Tyrimo uždaviniai: atskleisti gamtamokslinio ugdymo Lietuvos ir Europos mokyklų lauko erdvėse teorinius aspektus; nustatyti mokinių gamtamokslinių pasiekimų lygį ir sudaryti veiklų planą jiems ugdyti; atskleisti gebėjimą puoselėti bei gerinti mokyklos lauko erdves ugdančias veiklų ypatumus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; veiklos tyrimas, kuriame naudoti stebėjimo, pokalbių, refleksijų metodai; kokybinių duomenų analizė. Atlikus veiklos tyrimą išryškėjo, kad gamtamokslinio ugdymo veiklos mokyklos lauko erdvėse, kaip mokymo(si), žaidimo, tyrinėjimo ir patirties gavimo vietose, suteikė mokiniams formalių ir savaiminių mokymosi galimybių, buvo skatinami pažinti save ir savo socialinę aplinką. Daugiau laiko mokyklos lauko erdvėse praleidę mokiniai lengviau įsisąmonino esmines gamtamokslines sąvokas ir sampratas, įgyjo gebėjimų, padedančių pažinti save ir pasaulį, ugdėsi vertybines nuostatas ir pasitikėjimą savo galiomis.
Pupils get an opportunity to get closer to nature, get to know and respect it more by performing educational activities on the school territory. Therefore, one of the important parts of science education is the development of students' values ​​of nature and the environment. The Question of the Final Project is how to encourage students to respect and nurture learning environments in school outdoor spaces in pursuit of science education goals? Object of the Final Project is the science education of students in school outdoor spaces. Aim Of The Final Project is to reveal the possibilities of science education of 1-2 grade students in school outdoor spaces. Objectives of the Final Project: to reveal the theoretical aspects of science education in the outdoor spaces of Lithuanian and European schools; to determine the level of students' scientific achievements and to create an activity plan for their education; to reveal the ability to nurture and improve the peculiarities of activities that develop school outdoor spaces. Research methodology: analysis of scientific literature; activity research, which uses methods of observation, conversations, reflections; qualitative data analysis. The activity research revealed that science education activities in school outdoor spaces, as places for teaching (learning), playing, researching and gaining experience, provided students with formal and independent learning opportunities and encouraged them to get to know themselves and their social environment. Students who spent more time in school outdoor areas became more aware of essential science concepts and concepts, acquired skills to get to know themselves and the world, and developed values ​​and confidence in their powers.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126552
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons