Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126544
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Benaitienė, Vaida
Title: 9 - 10 metų krepšininkams taikytos programos poveikis fiziniam ir techniniam rengimui
Other Title: The impact of the program on 9 - 10 year old basketball players physical and technical trainings
Extent: 65 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Krepšinis;Basketball;Fizinis rengimas;Physical training;Techninis rengimas;Technical training
Abstract: Tema yra aktuali, nes krepšinis – viena populiariausių sporto šakų pasaulyje, kurį kultivuoja daugelis Lietuvos miestų ir rajonų, vykdomos įvairios varžybos, veikia specializuotos sporto mokyklos. Konkurencija nuolat didėja tarp žaidėjų, todėl treneriai, kuo daugiau turi nusimanyti ir domėtis taktiniu, techniniu rengimu, sportininkų fiziniu vystymusi bei adaptacijos prie fizinių krūvių, kad galėtų tinkamai paruošti sportininką bei kelti jo meistriškumo lygi. Svarbu taikyti tinkamą programą fiziniam ir techniniam pasirengimui bei stebėti programos veiksmingumą. Tyrimo objektas: programos poveikis fiziniam ir techniniam parengtumui. Tyrimo subjektas: 9-10 metų krepšininkai. Tyrimo tikslas: ištirti 9-10 metų berniukų krepšininkų ugdymo veiksmingumą, taikant fizinio ir techninio parengtumo programą. Išsikelti šie uždaviniai: 1. Išanalizavus mokslinę literatūrą, sukurti jaunųjų krepšininkų ( 9- 10 metų ) rengimo programą bei empiriškai patikrinti programos veiksmingumą. 2. Nustatyti berniukų krepšininkų fizinio ir techninio parengimo rodiklius prieš programos taikymą ir po jos. Darbe taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; vienos alternatyvos pedagoginis eksperimentas; antropometrija; testavimas; matematinė statistinė analizė (vidurkiai, standartinis nuokrypis, Stjudento t-testas, koreliacinė analizė). Tyrimo rezultatai: Remiantis moksline literatūra, buvo sukurta fizinio ir techninio rengimo programa, kuri buvo patikrinta 8 testų pagalba, skirtų fiziniam ir techniniam parengtumui nustatyti. Programa vyko 8 savaites, jos turinys atitiko šiuolaikinius reikalavimus sportiniam rengimui bei buvo sudaryta atsižvelgiant į tiriamųjų amžių. Pratimai savo krūviu ir pobūdžiu bei poilsio intervalais buvo tinkami 9 – 10 metų amžiaus sportininkams. Treniruotės vyko į savaitę 3 kartus po 1,5 val., savaitgalių dienos laisvos. Taikyta 8 savaičių fizinio ir techninio parengtumo programa padėjo atskleisti statistiškai reikšmingą (p 0,05). Galima išskirti pagrindines ypatybes, kurios labiausiai pagerėjo po programos taikymo bei prieš programą taip pat buvo labiausiai išsiskiriančios savo rodikliais tai: pusiausvyra, metimų technika, liemens laikymas horizontalioje padėtyje, psichomotorinė reakcija.
The topic is relevant because basketball is one of the most popular sports in the world, cultivated by many Lithuanian cities and districts, various competitions are held, and specialized sports schools operate. The competition between players is constantly increasing, so coaches need to know as much as possible and be interested in tactical, technical training, physical development of athletes and adaptation to physical loads in order to properly prepare the athlete and raise his level of mastery. It is important to have the right program in place for physical and technical preparation and to monitor the effectiveness of the program. Object of research: the impact of the program on physical and technical fitness. Research subject: basketball players aged 9-10. The aim of the research is to investigate the effectiveness of 9 – 10 year old boys‘ basketball education by applying a physical and technical training program. The following tasks have been set: 1. Based on the analysis of the scientific literature, to create a training program for young basketball players (9-10 years) and to empirically test the effectiveness of the program. 2. To determine the indicators of physical and technical training of boys basketball players before and after the application of the program. Research methods used in the work: analysis of scientific literature; one alternative pedagogical experiment; anthropometry; testing; mathematical statistical analysis (means, standard deviation, Student's t-test, correlation analysis). Research results: Based on the scientific literature, a physical and technical training program was developed, which was verified with the help of 8 tests to determine physical and technical fitness. The program lasted for 8 weeks, its content met modern requirements for sports education and was designed according to the age of the subjects. The exercises with their load and nature and rest intervals were suitable for athletes aged 9-10 years. Trainings took place 3 times a week for 1.5 hours, weekends are free. The applied 8-week physical and technical fitness program helped to reveal a statistically significant (p 0 .05). It is possible to single out the main features that improved the most after the application of the program and before the program were also the most distinguished by their indicators are: balance, throwing technique, keeping the torso in a horizontal position, psychomotor reaction.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126544
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
vaida_benaitiene_bd.pdf1.53 MBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

10
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.