Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126539
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šarkelė, Dovydas
Title: Jaunųjų trumpų nuotolių bėgikų atranka ir specialus parengtumas
Other Title: Selection and special training of young short-distance runners
Extent: 46 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Lengvoji atletika;Track-and-field;Lengvaatlečiai;Athletics;Specialus fizinis parengtumas;Special physical preparation
Abstract: Norint planingai ir veiksmingai vykdyti treniruočių procesą daugumai trenerių reikia įvairiapusiškai pažinti sportininką. Tik žinant socialinius, sportinius, treniruotis skatinančius veiksnius bei specialius sportinius gebėjimus galima valdyti treniruočių procesą (Pruna ir kt. 2018). Lengvaatlečių sportiniams rezultatams didžiausią įtaką daro specialus fizinis ir funkcinis parengtumas. Didelio našumo sportininkų treniruočių valdymas yra susijęs su prognoze, individualiais sportinio pasirengimo modelio ypatumais, bendru ir specialiu krūvio santykiu, naujų efektyvių treniruočių metodikos krypčių paieška, varžybų aktyvumo rodiklių modeliavimu, treniruočių proceso planavimu, varžybų programos išvada, sporto treniruočių derinimu (Karoblis ir kt. 2002). Atranka, kaip sisteminis pedagoginis procesas padeda nustatyti ir ugdyti individualius sportinius gebėjimus ir orientuoti sportuojančius jiems tinkamiausiai sportinei veiklai. Žmogus užsiimdamas įvairia fizine veikla juda labai įvairiai. Sportinis judėjimas turi ne tik jam skirtas formas ir pritaikytą turinį. Tačiau lengvojoje atletikoje sportiniai gebėjimai turi būti vertinami kompleksiškai, įvertinant visų motorinę veiklą lemiančių funkcinių sistemų veiklą (Pruna ir kt. 2018). Darbo aktualumas - lengvaatlečių sportiniams rezultatams didžiausią įtaką daro specialus fizinis parengtumas, todėl mano manymu yra aktualu ištirti Panevėžio sporto mokyklos 15 – 17 metų lengvaatlečius, ir išsiaiškinti kaip kito specialus fizinis parengtumas parengiamuoju laikotarpiu. Darbe taikiau šiuos tyrimo metodus: mokslinė literatūros šaltinių analizė ir sintezė, testavimas ir matavimas (30 m. bėgimas (s.), šuolis į tolį iš vietos (cm.), 10×5 m. šaudyklinis bėgimas (s.), atsispaudimai (kartai) merginos, prisitraukimai (kartai) vaikinai, beep ištvermės testas (lygiai), matematinė statistinė analizė. Panevėžio sporto mokyklos 15 – 17 rumpų nuotolių bėgikų specialaus fizinio parengtumo rodiklių kaita rodo, kad vienerių metų bėgyje specialaus parengtumo testų vaikinų visi rezultatai turėjo tendenciją gerėti, tačiau nepasiekė statistiškai patikimos ribos (p>0,05). Nustačius trumpų nuotolių bėgikių specialaus fizinio parengtumo rodiklių kaitą matome, kad vienerių metų laikotarpyje specialaus parengtumo testų rezultatai neženkliai gerėjo (p>0,05). Raktažodžiai: lengvoji atletika, lengvaatlečiai, specialus fizinis parengtumas.
In order to carry out the training process in a planned and effective way, most coaches need to know the athlete in many ways. Only by knowing the social, sports, training-promoting factors and special sports skills can the training process be managed (Pruna ir kt. 2018). Track-and-field athletics performance is most affects by special physical and functional physical preparation. Training management of high performance athletes is related to prognosis, individual preparation of sports training model, general and special physical exertion, search for new effective training methodology directions, modeling of competition activity indicators, training process planning, conclusion of competition program, coordination of sports training (Karoblis ir kt. 2002). Selection of how the systematic pedagogical process helps to identify and develop individual sports skills and to focus athletes attention to the most suitable sports activities for them. A human moves in very different ways when engaging in various physical activities. The sports movement has more than just forms and tailored content for it. However, in athletics, athletic ability must be assessed in a complex way, assessing the performance of all functional systems that determine motor activity (Pruna ir kt. 2018). Relevance of the work - the athletic results of athletes are most influenced by special physical fitness, therefore, in my opinion, it is relevant to study the athletes of Panevėžys Sports School aged 15-17, and to find out how the other person's special physical fitness in the preparatory period. In this work I used the following research methods: scientific analysis and synthesis of literature sources, testing and measurement (30 m run (s), long-jump distance from the place (cm), 10 × 5 m shuttle run (s), push-ups (times) for girls, pull-ups) (times) for guys, beep endurance test (levels), mathematical statistical analysis. The change of special physical fitness indicators of 15 - 17 short distance runners of Panevėžys Sports School shows that the results of special fitness tests for boys improved within one year, but did not reach a statistically reliable limit (p> 0.05). After determining the change in the special physical fitness indicators of short-distance runners, we see that the results of the special fitness tests improved significantly (p> 0.05) in a one-year period. Keywords: track-and-field, athletics, special physical preparation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126539
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
dovydas_sarkele_bd.pdf934.11 kBAdobe PDF   Until 2026-01-12View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.