Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126532
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Paplauskaitė, Benita
Title: 10 - 11 klasių mokinių, besimokančių choro dirigavimo specialybės, skatinimas mokytis, suteikiant galimybę praktikuotis su choru
Other Title: 10 - 11 class students, learning choir conducting specialty, promotion to study giving an opportunity to practice with a choir
Extent: 22 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Dirigavimas;Conducting;Skatinimas;Promotion;Mokytis;Study;Praktika;Practice
Abstract: 10-11 klasių mokinių, besimokančių choro dirigavimo specialybės, praktikos stoka paragino ieškoti būdų, kaip paskatinti mokinius mokytis šios specialybės. Galimybės suteikimas praktikuotis su choru galėtų paskatinti norą mokytis. Išanalizuota literatūra padėjo atskleisti praktikos reikšmę ir praktinio darbo su choru svarbą dirigentui, aprašyti praktikos vaidmenį mokymosi procese, o gauti tyrimo rezultatai padėjo įvertinti darbo su choru naudą. Praktika su choru padeda pajusti grįžtamąjį ryšį iš kolektyvo, įprasminti mokymosi procesą ir plačiau suprasti specialybės specifiką. Mokinys matydamas choro reakciją į jo rankų judesius, gali pajusti savo darbo svarbą ir reikalingumą, tuomet kyla motyvacija mokytis toliau, tobulėti. Svarbu gebėti teorines žinias pritaikyti praktikoje. Tai pagyvina ir įprasmina patį mokymosi procesą, ugdomi psichologiniai ir socialiniai įgūdžiai, atsiranda paskata sąmoningam mokymuisi, nes lengviau suvokiama profesijos specifika. Praktinis mokymas yra labai svarbus mokymosi proceso elementas. Ypač mokantis muzikos, nes muzika turi būti atlikta, tam kad ji būtų išgirsta. Mokantis atlikimo meno - choro dirigavimo – praktika su choru padeda geriau perprasti specialybės esmę ir prasmę, suteikia galimybę gauti grįžtamąjį ryšį iš kolektyvo. Tyrimo metu pastebėtas motyvacijos mokytis augimas ir susidomėjimas specialybe, kadangi mokiniams praktinė veikla pasirodė įdomesnė ir reikalaujanti daugiau atsakomybės nei dirbant invidualiai pamokose. Jausdami atsakomybę prieš kolektyvą, tyrimo dalyviai kruopščiau ruošėsi. Taip pat mokiniai turėjo galimybę suprasti, kokią įtaką jie turi chorui, koks jų vaidmuo, ir galėjo džiaugtis grįžtamuoju ryšiu iš choro.
10-11 class students learning choir conducting specialty lack of practice pushed to find ways on how to encourage students to study this specialty. Giving an opportunity to practice with a choir would encourage desire to study. Analysed literature helped to open eyes to the meaning of practice and practical work with a choir to a conductor to document the role of practice in the learning process, the results of said research helped to evaluate the benefits of working with a choir. Practice with a choir helps to feel the feedback from the collective, to give reason to the learning process and to understand the specifity of the specialty. The student seeing choirs reaction to his hand movements can feel his works need and importance then he gets motivated to continue studying, to improve. It‘s important to know how to put your theoretical knowlegde to practice. It livens up, gives reason to the learning process, at the same time psichological and social skills are being educated at the same time the students get motivation to study because it‘s easier to understand specifity of the profession. Practical learning is an extremely important element of learning process, especially learning music, because music has to be played to be heard. Learning the art of perfomance – choir conducting – practice with a choir helps to better understand the essence and the meaning of the specialty and it gives the oppurtinity to get feedback from the collective. During the research there was noticeable increase in motivaion to study and intrest in the specialty, because practical activities seemed more interesting and demanding more reponsibility than working individually. Feeling the responsibility againts the collevtive, research participants prepared more carefully. Students also got to understand what kind of an impact they have to a choir, what‘s their role and they could‘ve felt happy about the feedback from the choir.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126532
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
benita_paplauskaite_gsbd.pdf655.57 kBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

4
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.