Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126511
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kaminskas, Antanas
Title: 11 klasės mokinių įsitraukimą į matematikos pamokas lemiantys veiksniai
Other Title: Factors determinig the involvement of 11th grade students in mathematics lessons
Extent: 28 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Įsitraukimas;Involvement;Veiksniai;Factors;Lemiantys veiksniai;Factors Determining
Abstract: Darbą – 11 klasės mokinių įsitraukimą į matematikos pamokas lemiantys veiksniai atliko Antanas Kaminskas. Išmanieji įrenginiai mus pasiekė maždaug prieš kelius dešimtmečius, o dabar jau yra nebeatsiejama mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Ir nors didžiąją dalį laiko išmanieji įrenginiai yra naudojami pramogoms ar bendravimui socialiniuose tinkluose, tačiau taip pat yra pastebima įvairių programėlių, programų nauda mokantis ar dirbant. Atsižvelgiant į ugdymo taikinius, reikėtų kiekvienoje žinių komponentėje numatyti tokias matematinio turinio temas, kurios būtų svarbios, prasmingos matematiniu požiūriu ir palankios ugdantis gilų supratimą kiekvienoje kognityvinio proceso pakopoje. (Viktorija Sičiūnienė 2018), šiame darbe yra keliama idėja, jog būtent ugdymo procese informacinės programos gali būti ugdymo sistemos elementas, nuo kurios tiesiogiai, priklausytų mokinių pažangumas ir pasiekiami rezultatai. Tiriamojo darbo tikslas išsiaiškinti 11 klasės mokinių įsitraukimą į nuotolinio ugdymo proceso, lemiančius veiksnius, bei nurodyti galimas mokinių įsitraukimo gerinimo priemones. Atliekant tyrimą buvo stebimi, renkami ir analizuojama – stebėjimas, mokinių refleksijos susijusios su mokinių įsitraukimo į nuotolinio ugdymo proceso procedūras, bei praktikos mentoriaus rašytinis interviu. Tyrime keliamas probleminis klausimas, ar mokinių įsitraukimo į nuotolinio ugdymo proceso, didinimas lemia vertinamo pažangumo rodiklių didėjimą. Tyrimo metu paaiškėjo, jog 11 klasės mokinių skatinimo priemonių virtualios aplinkos „Google classroom“ poveikis mokinius skatino lankyti pamokas, įsitraukti į klasės veiklas. Darbas su šia virtualia aplinka pagerino mokinių mokymosi rezultatus. Virtuali aplinka paskatino mokinių susidomėjimą, sukėlė daug teigiamų emocijų. Pamokos, kuriose buvo diegiama inovacija, tapo lengvesnės – klasės valdymas nebekėlė jokių rūpesčių ar sunkumų.
The Factors Determining the Involvement of 11th-grade Students in Mathematics Lessons written by Antanas Kaminskas. Smart devices and different programs are used for about few decades and are now an integral part of our daily lives. And while smart devices are used most of the time for entertainment or social networking, the benefit of a variety of apps while learning or working is also noticeable. Depending on the educational objectives, each knowledge component should include topics of mathematical content that are relevant, mathematically meaningful, and conducive to the development of deep understanding at each stage of the cognitive process. (Viktorija Sičiūnienė 2018). The aim of this work is to show that in the educational process, different apps, programs can be an element of the educational system, on which the progress and achievement of students directly depend. The aim of the research is to find out the factors that determine the involvement of 11th-grade students in the distance learning and to indicate possible measures to improve involvement of students. The research included observation, collection, and analysis - observation, students 'reflections related to students' involvement in the distance learning process procedures, and a written interview with a practice mentor. The research raises the problematic question of whether the increase of students' involvement in the distance learning process leads to an increase in the assessed progress indicators. The study found out that the Google Classroom encouraged students to attend classes and be active learners during online classes. Working with this virtual environment has improved students‘ learning outcomes. The virtual environment sparked the interest of the students, evoked many positive emotions. Lessons in which innovation has taken place have become easier - class management no longer has any worries or difficulties.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126511
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
antanas_kaminskas_gsbd.pdf630.15 kBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on May 1, 2021

Download(s)

22
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.