Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126502
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Budreikaitė, Donata
Title: 10 klasės mokinių kalbėjimo įgūdžių gerinimas, panaudojant debatų metodą anglų kalbos pamokose
Other Title: Improving speaking skills of 10th grade students using debate method in English classes
Extent: 24 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Kalbėjimas;Speaking;Debatai;Debate;Įgūdžiai;Skills
Abstract: Darbo tikslas: pagerinti 10 klasės mokinių kalbėjimo įgūdžius naudojant debatų metodą. Darbo objektas: Debatų poveikio mokinių kalbėjimo įgūdžiams analizė. Problema – žemas mokinių įsitraukimas kalbėti ir reikšti savo nuomonę pamokų metų ir kalbėjimo įgūdžių trūkumas. Teorinėje baigiamojo darbo dalyje atskleidžiama kalbėjimo įgūdžių gerinimo svarba, taip pat pristatomos kalbėjimo skirstymo dalis bei jų ugdymo svarba, debatų metodo struktūra ir nauda. Tyrimo metu buvo siekiama sukurti 3 pamokų ciklą, kurio metu mokiniai būtų supažindinami su debatų metodu, ir pažiūrėję filmo ištrauką bei atitinkamai pasiruošę, patys vykdytų debatus. Viso tyrimo metu buvo stebimi ir vertinami mokinių kalbėjimo įgūdžiai pildant stebėjimo protokolus prieš/per/po metodo taikymo, gauti rezultatai analizuojami, taip pat pildomos savirefleksija ir mokinių refleksija, kurios padeda geriau įvertinti bendrą klasės aktyvumą ir vykstantį pokytį. Debatų metodo panaudojimą 10 klasės anglų kalbos pamokose, siekiant pagerinti mokinių kalbėjimo įgūdžius patys mokiniai vertina teigiamai, debatų temos aktualios ir įdomios, tad įsitraukimas į metodo taikymą aktyvus. Taip pat, stebėjimų protokolų ir refleksijų rezultatai atskleidė, kad įvykęs pokytis didžiąja dalimi teigiamas – pagerėjo mokinių aktyvumas, kalbos supratimas, sklandumas, gramatikos ir žodyno įgūdžiai. Tyrimas atskleidė, kad debatų metodas tikrai gali padėti pagerinti mokinių kalbėjimo įgūdžius anglų kalbos pamokose. Baigiamojo darbo pabaigoje pateikiamos rekomendacijos būsimiems mokytojams, kaip galima pagerinti debatų metodo panaudojimą jų pamokose.
Objective of the Paper: to improve the speaking skills of 10th grade students using the debate method. Object of the Paper: Analysis of the impact of debate on students' speaking skills. Problem of the Paper - the low involvement of students in speaking tasks and expressing their opinions during the lessons and the lack of speaking skills. The theoretical part of the final work reveals the importance of improving speech skills, as well as presents the parts of speaking skills distribution and the importance of their development,and also the structure and benefits of the debate method. The aim of the research was to create a plan of 3 lessons, during which the students would be introduced to the method of debate, and after watching the excerpt from a film and preparing accordingly, they would conduct the debate themselves. Throughout the study, students' speaking skills were monitored and assessed by completing observation protocols before / during / after the application of the method, the results were analyzed, and self-reflection and student reflection were added to better assess overall class activity and ongoing change. The use of the debate method in 10th grade English lessons to improve students' speaking skills is positively assessed by the students themselves, the topics of the debate are relevant and interesting, so the involvement in the application of the method is active. Also, the results of observation protocols and reflections revealed that the change that took place was largely positive, with improvements in student activity, language comprehension, fluency, and grammar and vocabulary skills. The study revealed that the debate method can really help to improve students’ speaking skills in English lessons. At the end of the paper, recommendations are given for future teachers on how to improve the use of the debate method in their lessons.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126502
Affiliation(s): Švietimo akademija
Appears in Collections:2021 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
donata_budreikaite_gsbd.pdf455.62 kBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.