Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126494
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Muzika / Music (C001)
Author(s): Jackonis, Laurynas
Title: Šiuolaikinės elektroninės muzikos poveikis XX a. lietuviško kino filmo „Akmuo ant akmens“ (režisierius Raimondas Vabalas) meninei interpretacijai
Other Title: Contemporary electronic music influence to the artistic composition of 20th century Lithuanian film „Stone on stone“ (director Raimondas Vabalas)
Extent: 17 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Elektroninė muzika;Electronic music;Įtaka;Influence;Filmas;Film
Abstract: Šiuo bakalauro darbu buvo siekiama išsiaiškinti kaip šiuolaikinėmis technologijomis sukurtas garso takelis keičia senąjį lietuviškąjį kiną. Siekiant išgauti geriausią rezultatą buvo reikalinga suprasti kaip pakito muzika ir jos kūrimas nuo pirmųjų rašytinių dokumentų apie muzikos naudojimą kine. Surasta informacija, kartu su šiuolaikiniais muzikos kūrybos įrankiais, buvo atitinkamai pritaikyta kuriant praktinį meninį projektą. Darbo problema. Senasis nespalvotas lietuviškas kinas buvo kuriamas naudojant tam laikotarpiui būdingą muziką bei limituotą technologiją. Kai kurie filmai neatlaikė greito technologijų modernėjimo ir šiuolaikiniam kino žiūrovui tapo nuobodūs. Pasirinktame filme „Akmuo ant akmens“, kai kuriuose epizoduose muzikos nėra ir garso dizainas yra prastas. Tokie trūkumai trukdo filmo režisieriui tinkamai išpildyti norimą viziją. Darbo tikslas. Šiuo darbu bus siekiama sukurti unikalų šiuolaikinį garso takelį bei trūkstamą garso dizainą 1971m. Raimondo Vabalo filmui „Akmuo ant akmens“. Darbo uždaviniai. 1. Apžvelgti kino muzikos istoriją siekiant sužinoti, kaip tai buvo daroma anksčiau ir kokie muzikiniai bei kompoziciniai principai yra naudojami iki šiol. 2. Naudojant tik kompiuteryje turimus instrumentus sukurti dešimties minučių ilgio garso takelį pasirinktai filmo atkarpai. 3.Aptarti sukurto garso takelio padarytą įtaką filmui. Darbo metodai. Praktinis darbas buvo sukurtas moderniai pritaikant surastą informaciją apie kino muzikos istoriją. Darbą sudarė garso dizainas, foley įrašai bei muzikinė dalis. Filme egzistuojantys muzikiniai elementai buvo sukurti naudojant VST instrumentus, o vėliau juos modifikuojant papildomais efektais, išgaunamas unikalus skambesys. Visi foley garsai buvo įrašyti per pastaruosius kelis mėnesius, dalis jų – namų sąlygomis. Taip pat visi filme esantys muzikiniai bei foley garsai buvo kompoziciškai naudojami taip, jog sustiprintų filmo dramaturginę pusę išryškinant veikėjų roles, o aplinką praturtintų papildomais garsais. Po atlikto darbo buvo padarytos atitinkamos išvados apžvelgiančios darbo eigą, gautą rezultatą bei jo įtaką pačiam filmui
With this bachelor's degree project it was aimed to understand what impact does a modern musical score has on an old Lithuanian film. In order to get the most accurate result, it was necessary to understand how music and its creation changed from the first written documents on the use of music in cinema. The information found, together with modern music creation tools, was adopted accordingly to create a practical artistic project. The problem: The old black and white cinema Lithuanian cinema was created using the music and limited technology typical for that period. Objective: This work will aim to create a unique contemporary soundtrack and missing sound design for the 1971 Raimondas Vabalas film „Stone on stone“. Tasks: 1. Review the history of film music to understand how it was done before and what musical and compositional principles are used now. 2. Create a ten-minute film score for a selected section of the movie using only computer-based instruments and plugins. 3. Discuss the impact of the created score on the film. Methods: The practical work was created by the modern application of the found information about the history of film music. The work consisted of sound design, foley recordings, and a musical part. The existing musical elements in the film were created using VST instruments, and later modifying them with additional effects which resulted in a unique sound. All foley sounds have been recorded in the last few months, some at home. Also, all the musical and foley sounds in the film were used in such a way to enhance the dramatic side of the film by highlighting the roles of the characters and to enrich the environment with additional sounds. After the work, appropriate conclusions were made reviewing the course of the work, the end result, and its impact on the film.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126494
Affiliation(s): Menų fakultetas
Šiuolaikinių menų katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

56
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons