Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126483
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šimėnas, Antanas
Title: "X" įmonės logistinių procesų organizavimo gerinimas
Other Title: Improving the organizatio of logistics process of company X
Extent: 50 p.
Date: 13-Jan-2021
Keywords: Logistika;Logistics;Prekyba;Logistic processes;Organizavimas;Organization of logistic processes
Abstract: Darbo tikslas - išanalizavus logistinės veiklos organizavimą teoriniu aspektu ir atlikus empirinį tyrimą pateikti siūlymus „X“ įmonės logistinių procesų organizavimo gerinimui. Darbo uždaviniai: 1) išanalizuoti logistinių procesų organizavimo teorinius aspektus; 2) ištirti „X“ įmonės logistinių procesų organizavimo ypatumus; 3) pateikti siūlymus „X“ įmonės logistinių procesų organizavimo gerinimui. Darbo metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų analizė, įmonės dokumentų analizė, pusiau struktūrinis interviu, SSGG, Porterio penkių jėgų analizės, grafinio vaizdavimo metodai. Tyrimo rezultatai: • Pirmoje darbo dalyje išanalizuoti įmonės logistinės veiklos organizavimo teoriniai aspektai, pateikiama logistikos samprata ir esmė, aptariamas logistinės veiklos organizavimas, logistinių ir gamybinių procesų ryšiai. • Antroje dalyje aprašoma „X“ įmonės veiklos specifika, analizuojama vidinės ir išorinės aplinkos įtaka įmonės veiklai, aprašomi logistiniai procesai, pateikiama tyrimo metodika ir identifikuojamos logistinių procesų gerinimo galimybės. • Trečiojoje dalyje pateiktos „X“ įmonės logistinių procesų organizavimo klaidų priežastys, suformuluoti siūlymai „X” įmonės logistinių procesų organizavimo gerin
The object of the research is the organization of the company's logistics processes. The aim of the work is to analyze the organization of logistics activities from the theoretical point of view and to perform an empirical research to present suggestions for the improvement of the organization of logistics processes of company "X" Work tasks: 1) to analyze the theoretical aspects of the organization of logistic processes; 2) to study the peculiarities of the organization of the logistics processes of the company "X" 3) to submit proposals for the improvement of the organization of the logistics processes of company X. Work methods: Analysis of scientific literature of Lithuanian and foreign authors, analysis of statistical data, analysis of company documents, semi-structural interview, SWOT, Porter's five forces analysis, graphical representation methods. Research results: • The first part of the work analyzes the theoretical aspects of the organization of the company's logistics activities, presents the concept and essence of logistics, discusses the organization of logistics activities, the relationship between logistics and production processes. • The second part describes the specifics of the company "X", analyzes the impact of the internal and external environment on the company's activities, describes the logistics processes, presents the research methodology and identifies opportunities for improving logistics processes. • The third part presents the reasons for the errors in the organization of the logistics processes of company X, and formulates suggestions for the improvement of the organization of the logistics processes of company X.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126483
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

109
checked on May 1, 2021

Download(s)

153
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons