Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126404
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Beržinis, Dovydas
Title: Vizualaus pasakojimo ypatumai fotografijų cikle " Kai mes žaidėme baroką"
Other Title: The visual storytelling characteristics of photo cycle “When we played baroque“
Extent: 54 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Barokas;Fotografija;Retorika;Komunikacija;Ženklai;Baroque;Photography;Rhetoric;Communication;Signs
Abstract: Vizualusis pasakojimas šiandien yra tapęs kasdienybės dalimi. Dažnai vizualiniu būdu perduodama žinutė adresatams, kuri juos pasiekia įvairiais kanalais. Nors ir priemonės kinta, vizualinis pasakojimas gali būti suvoktas kaip tas, kuris jungia praeitį su dabartimi. Rašto darbe paminėti baroko laikotarpio vaizdiniai suvokiami regimuoju būdu, iš įvairių detalių kuriant vizualųjį pasakojimą. Šiame darbe vizualiuoju pasakojimo aspektu apibūdinamas, pristatomas baroko laikmetis ir su baroku susiję aspektai. Barokas yra aktualus ir šiomis dienomis. Barokas naujai interpretuojamas ir įgauna vis naujų formų. Darbe analizuojamas sukurtas nuotraukų ciklas, atkreipiant dėmesį, kas būdinga barokui iš šių dienų žmogaus perspektyvos. Taip norima atkreipti dėmesį, kiek dar aktualios mums baroko laikų idėjos. Magistro darbo objektas – vizualaus pasakojimo ypatumai fotografijų cikle, tikslas – aprašyti baroko epochos idėjas ir šiuolaikines jų transformacijas, atsiskleidžiančias fotografijų cikle. Darbo tikslui pasiekti formuluojami tokie darbo uždaviniai: išsiaiškinti kas yra naratyvas, jo įtaka vizualiam pasakojimui; aprašyti fotografiją kaip vizualaus meno išraišką; pristatyti baroko pasakojimo idėjas ir ypatumus; aptarti kokiuose dabartiniuose kontekstuose, meno išraiškose interpretuojami ir naudojami baroko kūrinių motyvai; išanalizuoti nuotraukų ciklą, kokios idėjos vyrauja; išanalizuoti nuotraukų žmonių būsenas; aptarti nuotraukose naudojamus komunikacinius ženklus. Naratyvo samprata svarbi kalbant apie vizualųjį pasakojimą. Naratyvas – verbalinis kūrinys, pasakojantis istoriją, naudojantis vaizdais, gestais, kad būtų suprantamas. Istorijos pasakojimui šiame darbe naudojamos nuotraukos. Fotografijos gali būti tiesiog gražūs vaizdai, tačiau jos gali kalbėti ir pasakyti įvairių aspektų. Norint atskleisti vizualųjį pasakojimą iš įvairių pusių, buvo naudojamos retorikos kanono dalys: invencija, dispozicija, elokucija. Barokas ir jam būdingi elementai yra patrauklūs ir šių laikų žmonėms. Baroko supratimo išraiškos formos vis dažniau pastebimos viešojoje erdvėje. Analitinėje dalyje buvo nagrinėta pagal tas pačias tris retorikos kanono dalis kaip ir teorinėje dalyje: invencija, dispozicija, elokucija. Nuotraukų ciklo vizualiam pasakojimui pasirinkta 12 nuotraukų, 2 herojai. Analizuojant aptariamos nuotraukų kompozicijos, taip pat žvelgiama į nuotraukų stilistiką. Stiliaus, ženklų pasirinkimas atskleidžia herojų mąstymą, kas jų viduje vyksta. Ženklai aptariami semiotinės komunikacijos mokyklos aspektu.
The visual narrative has become part of everyday life today. Often, a message is visually conveyed to the recipients, which reaches them through various channels. While the means change, the visual narrative can be understood as one thet connects the past with the present. The images of the Baroque period mentioned in the paper are perceived in a visual way, creating a visual narrative from various details. In the work, the Baroque era and Baroque-related aspects are described and presented in the visual aspect of narrative. Baroque is still relevant these days. Baroque is being reinterpreted and taking on new forms. The work analyzes the created cycle of photographs, noting what is characteristic of the Baroque from today’s human perspective. This is how we want to draw attention to how relevant Baroque ideas are to us. The object of the master’s thesis is the peculiarities of visual narration in the cycle of photographs, the aim is to describe the ideas of the Baroque era and their modern transformations, which are revealed in the cycle of photographs. To achieve the aim of the work, the following tasks are formulated: to find out what a narrativeis, its influence on the visual narrative; to describe photography as an expression of the visual art; to present the ideas and peculiarities of the Baroque narrative; to discuss in which contemporary contexts, artistic expressions are interpreted and used motif of the Baroque works; analyze the photo cycle, what ideas prevail; analyze the status of people in photographs; discuss the communication signs used in photographs. The concept of narrative is important in terms of visual narrative. A narrative is verbal piece that tells a story, using images, gestures to make sense. Photos are used in this work to tell the story. Photographs can be just beautiful images, but they can speak and tell different aspects. The canon of rhetoric was used to reveal the visual narrative from various angles: invention, disposition, eloquence. Baroque and its characteristic elements are also attractive to the people of today. Forms of expression of the Baroque understanding are increasingly noticeable in public space. The analytical part examined to the same three parts of canon rhetoric as in the theoretical part: invention, disposition, eloquence. 12 photos, 2 heroes were chosen for the visual narrative of the photo cycle. The analysis of photo compositions is also discussed, as well as the stylistics of the photos. The choice of style, characters reveals the heroes‘ thinking of what is going on inside them. Signs are discussed in the school aspect of semiotic communication.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126404
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešosios komunikacijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
dovydas_berzinis_md.pdf1.54 MBAdobe PDF   Until 2026-01-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.