Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126279
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Knezevičiūtė, Laura
Supervisor: Bučiūnas, Gediminas
Title: Ar civilinio turto konfiskavimo instituto teisinis reguliavimas nepažeidžia pamatinių baudžiamojo proceso teisės principų?
Other Title: Does the Institute for the Confiscation of Civil Assets legal regulation violate basic criminal procedure law principles?
Extent: 48 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Civilinis turto konfiskavimas;Civil forfeiture;Baudžiamojo proceso teisė;Criminal procedure law;Baudžiamojo proceso principai;Criminal procedure law principles;Civilinio turto konfiskavimo institutas;The Institute for the Confiscation of Civil Assets
Abstract: Nuo 2018 m. Lietuvos teisininkų, mokslininkų, įvairių institucijų atstovų bei įstatymų leidėjo gretose vyksta intensyvi diskusija dėl civilinio turto konfiskavimo instituto problematikos. Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymas įsigaliojo nuo 2020 m. liepos 1 d., teisės srities atstovai laikosi diferencijuotos pozicijos dėl šio instituto naudos, pabrėždami, kad aptariamas įstatymas, nors koreguotas ne vieną kartą, vis dar turi spragų. Analizuojant mokslinius šaltinius, sietinus su šia tema, pastebėtina, kad kyla neaiškumų, kokiai teisės šakai – civilinei ar baudžiamajai, reikėtų priskirti civilinio turto konfiskavimo institutą, be to kvestionuojamas ir šio instituto santykis su baudžiamojo proceso teisės principais, iki galo nėra aiškus šio instituto praktinis taikymas. Magistro baigiamajame darbe aptarta bendrinė konfiskacijos sąvoka, vėliau pritaikant ją civilinio turto konfiskavimo apibrėžimui, išryškinti civilinio turto konfiskavimo skirtumai ir panašumai su baudžiamojoje teisėje taikomais turto konfiskavimu ir išplėstiniu turto konfiskavimu. Glaustai aptarti pasirinkti baudžiamojo proceso principai, kurių kontekste analizuotas civilinis turto konfiskavimas. Aptarta užsienio valstybių praktika taikant civilinio turto konfiskavimo institutą, tirta žemesnio įrodinėjimo standarto taikymo, tolygios įrodinėjimo naštos paskirstymo, nekaltumo prezumpcijos ir non bis in idem principo netaikymo problematika. Nepaisant to, kad civilinio turto konfiskavimo institutas iš esmės turėtų būti priskiriamas civilinio proceso teisei, atsižvelgtina į tai jog, tiek užsienio valstybių teismų praktikoje, tiek nacionalinės teisės mokslininkų bei praktikų leidiniuose keliamas klausimas dėl šio instituto baudžiamosios teisinės prigimties, todėl pasirinkta šio instituto analizė baudžiamojo proceso principų kontekste.
Since 2018 in Lithuania there is an intensive discussion on the problem of the Institute for the Confiscation of Civil Assets (Civil forfeiture). Despite the fact that the Law on the Confiscation of Civil Property of the Republic of Lithuania entered into force from 1 July 2020, representatives of the legal field take a differentiated position on the benefits of this institute, stressing that the law in question, although adjusted more than once, still has gaps. There are some uncertainties as to which branch of law – civil or criminal – should be attributed to the Institute for confiscation of civil property, and the relationship of this institute with the principles of criminal procedure law is also being applied, and the practical application of this institute is not fully clear. The final work of the Master discussed the general concept of confiscation, later applying it to the definition of confiscation of civil property, highlighting the differences and similarities between the confiscation of civil property and the confiscation of property in criminal law. Despite the fact that the Institute for the Confiscation of Civil Property should in principle be classified as a law of civil procedure, it must be borne in mind that both the case-law of foreign countries and the publications of national law scientists and practitioners raise the question of the criminal legal nature of this institute, and therefore the analysis of this institute in the context of the principles of criminal procedure has been chosen.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126279
Appears in Collections:2021 m. (TF mag.)

Files in This Item:
laura_knezeviciute_md.pdf1.03 MBAdobe PDF   Until 2026-01-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.