Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126222
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Juodvalkė, Kristina
Title: Asmens prekės ženklo vystymas: laisvai samdomų fotografų atvejis
Other Title: Personal brand development: freelance photographers' case
Extent: 93 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Asmens prekės ženklas;Komunikacija;Laisvai samdomas fotografas;Personal brand;Communication;Freelance photographer
Abstract: Šio tyrimo problema – kokie laisvai samdomo fotografo asmens prekės ženklo vystymo sprendimai gali būti taikomi fotografijos versle? Tyrimo objektas – laisvai samdomų fotografų asmens prekės ženklo vystymas. Tyrimo tikslas – išanalizavus asmens prekės ženklo vystymo ypatumus ir atlikus empirinį tyrimą sukurti laisvai samdomo fotografo prekės ženklo vystymo modelį. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros, statistinių duomenų analizė ir interpretacija, trijų pasirinktų fotografų socialinių tinklų mišri komunikacijos turinio analizė, bei kokybinė duomenų, surinktų atlikus struktūruotus interviu su fotografais, analizė. Atlikus tyrimą galima įvardinti pagrindinius tyrimo rezultatus. Pastebėta, kad nors ir visos trys tyrime analizuotos fotografės turi fotografijos paslaugos prekės ženklus, tačiau asmens prekės ženklą sąmoningai kuria ir integruoja į profesinę komunikaciją tik viena iš jų – Jurgita Nakutienė, tad ir teikiamas asmens ženklodaros naudas ir galimybes fotografai išnaudoja nevienodai, bei taiko skirtingus komunikacijos būdus, renkasi skirtingus kanalus. Buvo nustatyta, kad auditorija palankiau vertina atvirai komunikuojančius fotografus, kurie nevengia atskleisti savo minčių, tikrųjų veidų, vardų, požiūrio, kas reikštų, kad aktyvesnę asmens ženklodaros integraciją į fotografijos prekės ženklus auditorija priimtų teigiamai. Atlikus tyrimą išryškėjo 11 laisvai samdomų, ypač pradedančiųjų, fotografų prekės ženklų vystymo probleminių sričių. Pagrindinės iš jų – unikalaus vertės pasiūlymo ir nuoseklumo komunikacijoje bei ženklodaroje trūkumai. Pagrindinės darbo išvados. Norint sukurti ir sėkmingai vystyti fotografo prekės ženklą rekomenduojama vadovautis šiais paeiliui einančiais žingsniais: Savirefleksija → Aplinkos analizė → Unikalaus vertės pasiūlymo atradimas → Tikslinės auditorijos segmentavimas → Identiteto elementų kūrimas → Kanalų pasirinkimas → Komunikacijos planas → Turinio kūrimas → Komunikacija pagal planą → Stebėsena ir vertinimas. Laisvai samdomo fotografo komunikacija ir identiteto elementai nuo įrašų socialiniuose tinkluose iki spalvų pasirinkimo, logotipo, aprangos ir asmeninės svetainės dizaino turi būti harmoningi ir stilistiškai derėti, transliuoti tą pačią žinutę. Svarbu nenukrypti nuo tikslo ir vykdyti nuoseklią komunikaciją socialiniuose tinkluose ir kituose kanaluose, kuri būtų paremta fotografo vertybėmis, patirtimi, profesinėmis žiniomis. Nuosekliai kuriamas turinys, kuriam netrūksta unikalumo ir autentikos, kuria patikimo ir profesionalaus, sektino fotografo prekės ženklo įvaizdį.
The problem of the research lies in the question of what solutions in the development of freelance photographer’s branding can be applied in the photography business? The research object is the development of freelance photographers’ branding. The research aim is to design a model of the development of freelance photographer’s branding after carrying out the analysis of the characteristics of the development of personal branding and conducting the empirical research. The research methods: analysis and interpretation of scientific literature, statistical data, mixed-methods analysis of the communicative content of social networks of three selected photographers, as well as qualitative analysis of the data collected by applying the method of structured interview with photographers. Having carried out the investigation, main research results can be identified. It was observed that even though all three photographers analysed in the present research had brands of their photography service, however, only one of them, Jurgita Nakutienė, consciously creates one’s personal brand and integrates it into her professional communication. Therefore, the benefits and opportunities of the personal branding are used by the photographers in different ways: they apply different communication methods, choose different channels. It was found out that the audience more favourably assessed the openly communicating photographers who did not avoid revealing their ideas, genuine faces, names, attitudes, which would mean that the audience would positively accept a more active integration of personal branding into the photography brands. After conducting the research, 11 problem fields in the development of freelance photographers’, especially beginners’, branding have been revealed. Major of them are: the lack of the offered unique value and consistency in communication and branding. Main conclusions of the research work. In order to create and successfully develop a photographer’s brand, it is recommended to follow the subsequent steps: Self-reflexion → Analysis of the environment → Designing of an offer enclosing a unique value → Segmentation of target audience → Designing of identity elements → Selection of channels → Communication plan → Creation of the content → Communication → Monitoring and evaluation. The freelance photographer’s communication and identity elements, from posts in social networks to selection of colours, logo, dress-code and personal web site design, must be harmonious and stylistically match, transmit the same, unified, message. It is important not to be off goal and implement consistent communication in social networks and other channels grounding on photographer’s values, experience, professional knowledge and skills. The content which is being consistently created, not lacking uniqueness and authenticity builds a reliable and professional photographer’s brand to be followed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126222
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešosios komunikacijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

36
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons