Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/126184
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Kalnienė, Edita
Title: Asmens tapatybės kūrimas socialinėse medijose: „TikTok“ atvejo analizė
Other Title: Personal identity creation in social media: “TikTok” case study
Extent: 68 p.
Date: 12-Jan-2021
Keywords: Socialinės medijos;Medijų kultūra;Skaitmeninė tapatybė;Tik Tok;Social media;Media culture;Digital identity;Tik Tok
Abstract: Vienas ryškiausių medijų kultūros bruožų – galimybė vartotojams patiems kurti turinį ir dalyvauti socialinių medijų veikloje. Dalyvavimas reiškiasi per vartotojų kuriamą turinį, reakcijas į tam tikrą kitų vartotojų pateikiamą turinį, savo bendruomenės kūrimą, komentavimą įvairios medijų veiklos. Vartotojai dalyvaudami socialinių medijų veikloje taip pat atskleidžia ir savąjį „aš“, įprasmina, pateikia save bei formuoja savo tapatybę. Kurdami turinį socialinėse medijose vartotojai palieka tam tikrus pėdsakus, pagal kuriuos kiti vartotojai gali atskleisti vartotojo tapatybę. Asmens tapatybės kūrimo aspektas labai ryškus socialiniame tinkle „TikTok“. Šis socialinis tinklas yra viena sparčiausiai pasaulyje augančių socialinių tinklų platformų, kuri pateikia alternatyvią dalijimosi internete versiją. Šioje programėlėje vartotojas gali kurti trumpus vaizdo įrašus su muzika, įvairiais efektais, atlikti kitas funkcijas. Šioje programėlėje atsiskleidžia vartotojų dalyvavimas, įsitraukimas į šios medijos veiklą, savęs pateikimo ir tapatybės kūrimo pokyčiai. Šio darbo tema apima socialiniame tinkle „TikTok“ asmens tapatybės kūrimo būdus ir formas. Todėl tyrimo objektas yra asmens tapatybės kūrimas socialinėse medijose. Tyrimo tikslas: išanalizuoti asmens tapatybės kūrimo ypatumus socialiniame tinkle „TikTok“. Siekiant realizuoti darbo tikslą, keliami šie uždaviniai: 1) Atskleisti skaitmeninės tapatybės kūrimo ypatumus socialinėse medijose; 2) Apžvelgti socialinio tinklo „TikTok“ ypatybes; 3) Išanalizuoti asmens tapatybės kūrimo formas ir būdus socialiniame tinkle „TikTok“; 4) Nustatyti kuriamų asmens tapatybių vertinimą socialiniame tinkle „TikTok“. Tyrimui naudoti šie metodai: literatūros analizės, kokybinis turinio analizės metodai. Teorinėje dalyje apžvelgti asmens tapatybės kūrimą socialinėse medijose buvo naudojamas literatūros analizės metodas. Empirinėje dalyje buvo naudojamas kokybinis turinio analizės metodas. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vartotojai save pateikia trimis formomis: save, kaip realiame gyvenime, kaip bendruomenės dalį ir save išreiškia pasitelkdami socialinio tinklo suteikiamas galimybes. Savo tapatybę vartotojai konstruoja keturiais būdais: per kuriamą muzikinį turinį, vaizdines iliuzijas, asmeninės informacijos viešinimą, bendravimą su kitais vartotojais. Analizuojant, kaip vartotojai priima arba atmeta kuriamas tapatybes paaiškėjo, kad dažniausiai jos yra priimamos, tačiau, kai jos yra atmetamos, tai daroma pakankamai nekorektiškai – keikiant turinio kūrėjus ir panašiai.
One of the most striking features of media culture – the ability for users to create their own content and participate in social media activities. Participation is expressed through user-generated content, reactions to certain content provided by other users, building your community, commenting on various media activities. Consumers also reveal their “I” when participating in social media, makes sense, presents itself and shapes its identity. When creating content on social media, users leave certain traces, under which other users can find out the identity of the user. The aspect of personal identity is very prominent in the social network "TikTok". This social network is one of the fastest growing social networking platforms in the world, which provided an alternative version of online sharing. In this gadget, the user can create short videos with music, various effects, perform other functions. This gadget reveals user engagement. The topic of this work includes ways and forms of personal identity creation in the social network "TikTok". Therefore, the object of research is the creation of personal identity in new social media. The aim: to analyze the peculiarities of personal identity creation in the social network "TikTok". In order to realize the goal of the work, the following tasks are set: 1) To reveal the factors of digital identity creation on social media; 2) To review the features of the social network "TikTok"; 3) To analyze the forms and methods of personal identity creation in the social network "TikTok"; 4) Identify elements of interactively constructed personal identity in the social network "TikTok". The following methods were used to analyze the peculiarities of personal identity formation in the social network “TikTok”: literature analysis, qualitative content analysis methods. The results of the study revealed that consumers present themselves in three forms: yourself as in real life, as part of the community and expresses yourself through the opportunities provided by the social network. Consumers construct their identities in four ways: through the musical content being created, through visual illusions, through the disclosure of personal information, through communication with other users, followers. An analysis of when users accept or reject the identities created on this social network revealed that they are usually accepted, but often rejected, and this is done angrily – they cursing content creators and etc.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/126184
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešosios komunikacijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF mag.)

Files in This Item:
edita_kalniene_md.pdf2.76 MBAdobe PDF   Until 2026-01-12View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

61
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

32
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.