Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112402
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Višnevska, Monika
Title: Nerimo patyrimas baigiant studijas: bakalauro studijas COVID–19 pandemijos metu baigiančių studentų patirtys
Other Title: The experience of anxiety while graduating: the case of bachelor students graduating during the COVID-19 pandemic
Extent: 60 p.
Date: 11-Jan-2021
Keywords: Nerimas;Anxiety;Studentai;Students;Studijų baigimas;University graduation;COVID–19;COVID–19;Kokybinis tyrimas;Qualitative study
Abstract: Tyrimo tikslas – atskleisti studentų nerimo patyrimą studijų baigimo laikotarpiu. Tyrimo klausimai: kaip studentai patiria nerimą baigiant studijas, koks patiriamo nerimo pobūdis ir turinys, kokie nerimo patyrimo baigiant studijas ypatumai ir kaip šį reiškinį paveikia COVID–19 pandemija? Tyrime dalyvavo 8 bakalauro IV kurso studentai (2 vyrai ir 6 moterys) iš skirtingų Vilniaus ir Kauno universitetų, teigiantys pastarąjį mėnesį patyrę nerimo. Tyrimo dalyvių amžius 21–27 m. (vid. 23,63 m.). Tyrimas grindžiamas kokybine metodologija. Duomenų rinkimo metodas – individualus pusiau struktūruotas interviu, analizės metodas – indukcinė teminė analizė pagal Braun ir Clarke (2006). Teminės analizės būdu išskirtos septynios temos: (1) Studijų baigimas – reikšmingas ir sudėtingas laikas, (2) Nežinoma ateitis kaip esminis nerimo šaltinis, (3) Sunkumai rašant baigiamąjį darbą: nerimas ir kova su savimi, (4) Socialinis vertinimas kaip nerimo veiksnys, (5) Nerimas kaip trukdis, (6) Mobilizuojanti nerimo funkcija, (7) Nevienareikšmis pandemijos poveikis. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tyrimo dalyvių patiriamas nerimas baigiant studijas glaudžiai susijęs su studijų baigimo kontekstu. Studijų baigimui suteikiama ypatinga svarba ir simbolinė perėjimo į suaugusiojo statusą reikšmė kuria spaudimą. Tyrimo dalyviai patiriamą nerimą visų pirma siejo su ateities nežinomybe, kuri apima įvairius karjeros ir materialinio apsirūpinimo klausimus, antra – iššūkiais rašant bakalauro baigiamąjį darbą ir trečia – neigiamu socialiniu vertinimu. COVID–19 pandemija nebuvo įvardinta kaip pagrindinis studentų nerimo šaltinis, veikiau veiksnys, prisidėjęs prie ir taip sudėtingų studijų baigimo aplinkybių. Atskleistam nerimo patyrimui baigiant studijas būdinga egzistencinio, akademinio, karjeros ir socialinio nerimo požymių samplaika. Pažymėtina, kad tyrimo dalyviai nurodė tiek pozityvų, tiek negatyvų nerimo poveikį studijų baigimo procesui. Remiantis rezultatais galima teigti, kad baigiantiesiems studijas gali būti pravarti socialinė ir psichologinė parama, ypač tikslinga gali būti pagalba ateities ir karjeros planavime.
The aim of this study was to explore the experience of anxiety while graduating, which was investigated during the COVID–19 pandemic. The following research questions were raised: what are the characteristics and content of the anxiety experience while graduating, what are its peculiarities and how is the experience affected by the COVID–19 pandemic? 8 fourth year bachelor students took part in the study (2 men and 6 women), who studied at universities in Vilnius and Kaunas, Lithuania. The study participants admitted to having experienced anxiety in the past month. The age of the participants varied between 21–27 years (av. 23.63). The study was conducted using qualitative research methodology. The methods adopted for data collection and analysis were respectively semi-structured interview and inductive thematic analysis based on Braun & Clarke (2006). Seven themes were distinguished: (1) Graduating university: a significant and challenging time period, (2) Uncertain future as a major source of anxiety, (3) Difficulties writing the graduate thesis: anxiety and struggle, (4) Social evaluation as a cause of anxiety, (5) Anxiety as an impediment, (6) Mobilising function of anxiety, (7) Equivocal effects of the pandemic. The results revealed that the anxiety which the participants experienced was closely related to the specific context of university graduation. Participants reported a sense of pressure stemming from perceived high importance of graduation and its symbolic meaning of transitioning to adulthood. Participants associated anxiety primarily with uncertainty about the future, secondly with the challenges faced while writing graduate thesis and thirdly with negative social evaluation. COVID–19 pandemic was not indicated as a main source of anxiety, rather as another factor contributing to the already difficult graduation process. A combination of existential, career, academic and social anxiety was characteristic to the reported anxiety experieces while graduating. Participants referred to both negative and positive effects of anxiety. Results suggest thet students could benefit from psychological and social support, especially help with future and career planning during the graduation process.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112402
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Psichologijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (SMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

279
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons