Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112263
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaitkeviciene, Violeta
Title: Mokinių praktinių įgūdžių stiprinimas ir aktyvus įtraukimas atliekant metalų spalvotųjų junginių cheminius bandymus
Other Title: Development of students' practical skills and active inclusion in chemical research of colorous metal compounds
Extent: 29 p.
Date: 19-Dec-2020
Keywords: Mokinių praktinių įgūdžių stiprinimas;Development of students practical skills;Aktyvus įtraukimas;Active inclusion;Metalų spalvotieji junginiai;Colorous metal compounds
Abstract: Šio darbo tikslas – taikyti metalų spalvotųjų junginių cheminius bandymus mokinių praktinių įgūdžių stiprinimui ir aktyviam įsitraukimui. Tyrimui pasirinkti aštuntų klasių mokiniai, kadangi pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą programą tik 7-8 klasių moksleiviai turi chemijos dalyką Gamtos mokslų kontekste. pripažįstama, kad Lietuvoje gamtamokslio supratingumo ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje yra vienas iš prioritetinių Lietuvos švietimo uždavinių Europos Sąjungos kontekste, daug dėmesio skiriant ne tik žinių kiekio, bet ir gebėjimo jas taikyti sprendžiant kasdienes problemas, aspektui. Pastebėta, kad mokymasis atliekant laboratorinius bandymus yra reikšmingas veiksnys, leminatis mokinių rezultatus ir teigiamą požiūrį į chemiją. Eksperimentinio-pragmatinio tyrimo metu pastebėta, kad Gamtos mokslų pamokų ciklo metu, įtraukiant metalų spalvotųjų junginių cheminių reakcijų bandymus, ženkliai sustiprėjo praktiniai 8 klasės mokinių įgūdžiai, nepriklausomai nuo klasės pažangumo lygio. Apklausos metu išryškėjo, kad motyvacja tiek bandymų atlikimo metu, tiek sekančių pamokų metu buvo didesnė tų mokinių, kurių bendri pasiekimai gamtos mokslų pamokoje yra labiau vidutiniški, negu toje klasėje, kurioje pasiekimai aukštesni. Pateikiamas pasiūlymas leisti mokiniams dažniau atlikti cheminius bandymus, valdyti veiklos atlikimo tvarką, pasirinkti užsiėmimo vietą ir grupę, sukurti individualizuotus mokymosi tikslus ir taikyti dažnesnę gamtos mokslų, ypač chemijos integraciją su kitais mokomaisiais dalykais.
The goal of this work is to apply chemical research of colorous metal compounds to strenghten students' practical skills and active inclusion. Eight-grade students were selected for the study as, under to the program authorized by the Ministry of Education and Science, only students in grades 7th-8th have a chemistry subject in the context of the Science subject. It is acknowledged that one of the most significant assignments of Lithuanian education in the frame of the European Union is the development of scientific competence in school of general education in Lithuania, paying much attention not only to volume of information but also the application of this in solving everyday problems. A significant factor has been found a learning using laboratory research in determining student outcomes and a positive attitude towards chemistry,. In an experimental-pragmatic study, it was observed that the practical skills of 8th grade students were significantly enhanced during the set of Science lessons incuding research of chemical reactions of colorous metal compounds, regardless of the level of overall progress of the class. The survey revealed that motivation during the research and in subsequent classes was higher for students whose overall achievement in the Science lesson is more average than for students whose achievement is higher. There is taken a proposal to allow students to devote more time to research, to manage the order of activities, to choose the place and group of the activity, to create individualized learning objectives and to apply an integration of science with other subjects more often.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112263
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
violeta_vaitkeviciene_psbd.pdf1.12 MBAdobe PDF   Until 2025-12-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.