Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/112095
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Valčiukienė, Jolanta
Title: Kūrybinių dirbtuvių metodo taikymas inžineriniame ugdyme
Other Title: Application of the creative workshop method in engineering education
Extent: 35 p.
Date: 19-Dec-2020
Keywords: Inžinerinis ugdymas;Engineering education;Kūrybinės dirbtuvės;Creative workshop;Inžineriniai gebėjimai;Engineering skills
Abstract: Mokslinės literatūros šaltinių analizė atskleidė, kad kūrybinės dirbtuvės, kaip inovatyvus ir aktyvus mokymo(si) metodas yra tinkamas ir skatinamas naudoti įrankis inžineriniame ugdyme. Tyrimo tikslas – atskleisti kūrybinių dirbtuvių metodo taikymo patirtį ir poveikį Inžinerijos pamokose ugdant 5 – tos klasės mokinių inžinerinius gebėjimus. Tyrimo objektas – inžinerinių gebėjimų ugdymas taikant kūrybinių dirbtuvių mokymo(si) metodą inžineriniame ugdyme. Pirmoje teorinėje darbo dalyje aptarta inžinerinio ugdymo samprata, inovatyvių aktyvių mokymo(si) metodų taikymas inžineriniame ugdyme bei pateikta kūrybinių dirbtuvių samprata ir šio metodo taikymo galimybės inžinerinio ugdymo procese. Metodologinėje darbo dalyje pateikta detali inovacijos įgyvendinimo metodika. Atliktas kokybinės metodologinės krypties profesinės veiklos tipo tyrimas. Tyrime naudoti sekantys tyrimo metodai ir instrumentai: laisvas neformalus interviu (pokalbiai) su mokytoja ir mokiniais, mokinių stebėjimas (dienoraštis) ir savirefleksija. Atlikus tyrimą atskleista, jog siekiant kūrybinių dirbtuvių sklandžios veiklos ir maksimalios naudos svarbu atsakingai suplanuoti visus esminius šio metodo įgyvendinimo etapus: tinkamai išsikelti dirbtuvių veiklos tikslą, įvertiniti galimą skirti laiką, naudą ir reikalingas priemones, gerai suplanuoti veiklas, identifikuoti dalyvių jau turimas žinias ir gebėjimus bei užtikrinti grįžtamąjį ryšį. Šiame darbe analizuotame veiklos tyrime, kūrybinės dirbtuvės apimančios 3 pamokų ciklą, buvo palankiai įvertintos tiek pačių mokinių, tiek ir inžinerijos pamokas vedančios mokytojos, kaip įdomi, aktyvi, įtrauki ir net papildomų pastangų sužinoti daugiau reikalaujanti mokymo(si) veikla, sąlygojanti esminių inžinerinių gebėjimų – kritinio mąstymo, kūrybiškumo, problemų identifikavimo, komunikavimo bei bendravimo – ugdymą. Remiantis atlikto tyrimo rezultatais, rekomenduojama kūrybinių dirbtuvių metodą, kaip pasiteisinusį inžinerinio ugdymo procese, taikyti visose klasėse (1-12 kl.) ugdant mokinių inžinerinius gebėjimus. Taip pat dėl inžinerijos mokslo tarpdiscipliniškumo (fizika, chemija ir pan.) bei kokybiškos vaizdinės medžiagos prieinamumo anglų kalba, siūloma planuoti integruotas veiklas, ypatinga dėmesį skiriant ir komandiniam darbui.
The analysis of scientific literature sources revealed that creative workshops as an innovative and active teaching method are a suitable and encouraged tool to use in engineering education. The aim of the research is to reveal the experience and impact of the application of the creative workshop method in engineering lessons by developing the engineering skills of 5th grade students. The object of the research is the development of engineering skills by applying the method of teaching (learning) creative workshops in engineering education. The first theoretical part of the work discusses the concept of engineering education, the application of innovative active teaching (learning) methods in engineering education, and presents the concept of creative workshops and the possibilities of applying this method in the process of engineering education. The methodological part of the work presents a detailed methodology for the implementation of innovation. A research of the type of professional activity in the field of qualitative methodological direction was performed. The following research methods and tools were used in the study: free informal interviews (conversations) with the teacher and students, observation of students (diary) and self-reflection. The study revealed that in order to ensure the smooth operation and maximum benefit of creative workshops, it is important to responsibly plan all the essential stages of this method: properly set the goal of the workshop, assess possible time, benefits and necessary measures, plan activities well, identify and provide feedback. In the activity study analyzed in this paper, the creative workshops, which cover a cycle of 3 lessons, were positively assessed by both the students themselves and the teachers leading the engineering lessons as interesting, active, engaging and even more demanding learning activities that - development of critical thinking, creativity, problem identification, communication and communication. Based on the results of the research, it is recommended to apply the creative workshop method, as proven in the process of engineering education, in all classes (grades 1-12) to develop students' engineering skills. Also due to the interdisciplinarity of engineering science (physics, chemistry, etc.) and the availability of high-quality visual material in English, it is proposed to plan integrated activities, with a special focus on teamwork.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/112095
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
jolanta_valciukiene_psbd.pdf1.21 MBAdobe PDF   Until 2025-12-19View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.