Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110447
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kilpys , Valdas
Title: Characteristics of expression of verbal aggression as a new form of persecution of Christians in three largest Lithuanian online news portals
Other Title: Verbalinės agresijos, kaip naujos krikščionių persekiojimo formos, raiškos ypatybės trijuose didžiausiuose Lietuvos naujienų portaluose
Extent: 44 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 30-Sep-2020
Keywords: Naujoji medija;New media;Verbalinė agresija;Verbal agression;Naujienų portalas;News portal
Abstract: Nowadays the development of information tools has not only become a big challenge in terms of inter-communication but has also touched upon in-depth strata of faith and impacted the parts of human personality that are at first glance much deeper and more fundamental. Virtuality as an equivalent of invisible existence has been slowly but assuredly invading human (sub)consciousness and changed people along with their entire value systems, matters of faith included. In this context, it is important to appropriately theoretically examine the theological basis of the continuing persecutions, determine the causes of their origin and compare them to the nature of persecutions that are currently ongoing in the real as well as virtual world. There is a rather longstanding confrontation between the logic of the world and the evangelical message. Just like before, today’s world and its way of life are also confronted by the Christian message, whose content and values differ from the values of the modern world and attempt to fight it. This is done with the help of the tools available in the world today: the new technologies, new media and other contemporary technological instruments. The relationship between the world and the Church in general as well as each believer individually has undoubtedly changed since the emergence of the Internet. The rising prominence of technologies (primarily digital ones) in the people’s daily lives impacted not only the channels of dissemination and reception of messages but also the process of perception itself as well as its result. All of this is still yet to receive an appropriate evaluation from the Magisterium of the Church. As remote communication is increasing in all spheres of life, including the Church, the quantities of the consumed time-space, liturgy and its imagery in the digitised society have been causing shared human problems that often become the targets of deliberations and criticisms of the (post)internet era believers, atheists and agnostics. What was previously considered to be merely a technological issue has turned out to be a technology which changes the message itself . Because of this, there is an unquestionable necessity to evaluate and research to maximum scientific extent both the development of the Good News in the virtual world as well as the opponents’ attempts to discredit them. The impact that the new media (in the context of this work, the online news portals) has on the consumer of the information also depends significantly on the possibility for the news portal’s visitor to participate, publish or comment on the news. The hypertextuality and interactivity typical of the new media certainly force the believer to decide on his reaction upon encountering false and/or verbally aggressive information about matters that he cares about. For this reason, the work raises the following problematic questions. Problematic questions: 1. What are the characteristics of persecution of Christians? 2. Can it be claimed that the world’s hostility towards the spread of the Good News as well as their spreaders, which has been manifesting since the first ages of Christianity, has mutated nowadays into a new strain: verbal aggression in the new media? 3. How can the documents of the Magisterium of the Church dedicated to the new media help the believer orient oneself in the dynamic sphere of information and recognise manifestations of verbal aggression in it? 4. Perhaps, with the help of scientific research methods, it is possible to identify certain patterns of anti-Church publications on news portals?
Informacijos priemonių plėtra dabarties laiku tapo dideliu iššūkiu ne tik tarpusavio komunikacijos prasme, bet ir paliečia giluminius tikėjimo klodus, veikia iš pirmo žvilgsnio gerokai gilesnius ir esmingesnius žmogaus asmenybės darinius. Virtualumas, kaip neregimos esamybės atitikmuo, po truputį, bet užtikrintai braunasi žmogaus (pa)sąmonėn ir keičia patį žmogų su visa jo vertybių sistema, neišskiriant tikėjimo reikalų. Tokiame kontekste svarbu deramai teoriškai išnagrinėti teologinį nuo amžių besitęsiančių persekiojimų pagrindą ir nustatyti jų kilmės priežastis bei sugretinti jas su dabarties laiku realiame ir virtualiame pasaulyje vykstančių persekiojimų pobūdžiu. Darbo probleminiai klausimai. Egzistuoja gana sena konfrontacija tarp pasaulio logikos ir evangelinės žinios. Šiandieninis pasaulis kaip ir anksčiau gyvendamas savo dvasia susiduria ir su krikščioniška žinia, kurios turinys ir vertybės skiriasi nuo modernaus pasaulio vertybių ir mėgina su ja kovoti. Tai daroma pasitelkiam šiandieninio pasaulio instrumentus: naująsias technologijas, medijas bei kitus šių dienų technologijų instrumentus. Bažnyčios bendrai ir kiekvieno tikinčiojo atskirai santykis su pasauliu neabejotinai pakito po interneto atsiradimo. Technologijų (pirmiausiai skaitmeninių) įsigalėjimas kasdieniame žmonių gyvenime paveikė tiek žinių viešinimo, tiek jų priėmimo „kanalus“, tiek ir patį suvokimo procesą bei rezultatą. Visa tai vis dar laukia deramo Bažnyčios Magisteriumo vertinimo. Visose gyvenimo srityse, neišskiriant Bažnyčios, daugėjant nuotolinio bendravimo precedentų, erdvėlaikio, liturgijos ir jos vaizdų vartosenos kiekis skaitmenizuotoje visuomenėje kelia bendražmogiškas problemas, kurios neretai tampa (post)internetinės eros tikinčiųjų ir ateistų ar agnostikų apmąstymų ir kritikos taikiniu. Tai, kas iki šiol manyta esant tik technologiniu klausimu, pasirodo yra ir pačią žinią keičianti technologija . Todėl neabejotinas būtinumas įvertinti ir kiek galima moksliškai ištirti ir patį Gerosios Naujienos tapsmą virtualybėje, ir jos oponentų bandymus ją diskredituoti. Prie naujųjų medijų, o šio darbo kontekste – naujienų portalų – poveikio informacijos vartotojui ženkliai prisideda ir naujienų portalo vartotojo galimybė pačiam dalyvauti, skelbti, komentuoti naujienų srautą. Naujosioms medijoms būdingas hypertekstualumas ir interaktyvumas neabejotinai tikintįjį verčia apsispręsti dėl reakcijos susidūrus su klaidinga ir / ar verbališkai agresyvia informacija apie jam rūpimus dalykus. Todėl darbe keliami šie probleminiai klausimai. Probleminiai klausimai: 5. Kokie yra krikščionių persekiojimo požymiai? 6. Ar galima teigti, kad nuo pirmųjų krikščionybės amžių pasireiškiantis pasaulio priešiškumas Gerosios Naujienos skleidimui ir skleidėjams dabarties laikmečiu mutavo į naują pobūdį – verbalinę agresiją naujosiose medijose? 7. Kaip Bažnyčios Magisteriumo dokumentai, kurie skirti naujosioms medijoms, gali padėti tikinčiajam susiorientuoti dinamiškoje informacinėje erdvėje bei atpažinti joje slypinčias verbalinės agresijos apraiškas? 8. Galbūt, pasitelkus mokslinius tyrimų metodus, įmanoma nustatyti tam tikrus antibažnytinės informacijos naujienų portaluose publikavimo dėsningumus?
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/110447
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Appears in Collections:2020 m. (KTF dak.)

Files in This Item:
valdas_kilpys_ds.pdf351.77 kBAdobe PDF   Until 2025-09-30View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

5
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.