Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/110194
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Pocė, Gintarė
Supervisor: Ališauskienė, Milda
Title: Religija ir žiniasklaida Lietuvoje: religinės įvairovės diskurso bruožai 1990–2015 m.
Other Title: Religion and media in Lithuania: features of religious diversity discourse in 1990–2015
Extent: 188 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas
Date: 25-Sep-2020
Keywords: Religinė įvairovė;Religious diversity;Religinė diskriminacija;Religious discrimination;Kitoniškumas;Otherness;Žiniasklaidos diskursas;Media discourse;Naujienų formavimas;Construction of news
Abstract: Disertacijoje siekiama ištirti religinės įvairovės diskurso bruožus Lietuvos naujienų žiniasklaidoje ir suvokti, kokį socialinį žinojimą apie religinę įvairovę pristato tiriama žiniasklaida. Disertacijos teorinėje dalyje nagrinėjama religinės įvairovės samprata ir diskutuojama apie religijos dalyvavimą viešajame visuomenės gyvenime (politikoje ir žiniasklaidoje) bei kalbama apie šio dalyvavimo įtaką socialinei religinės įvairovės padėčiai visuomenėje. Taip pat, remiantis socialinio konstruktyvizmo teorine paradigma, analizuojamas žiniasklaidos veikimas konstruojant ir palaikant socialinį žinojimą apie religinę įvairovę. Tyrimo metu, remiantis kritinės diskurso analizės požiūriu bei taikant kiekybinės ir kokybinės turinio analizės metodą, išanalizuoti 2841 religinės tematikos straipsniai, kurie buvo publikuoti dienraštyje „Lietuvos rytas“ 1990–2015 m. laikotarpiu. Tyrimo duomenys parodė, kad religinės įvairovės diskurse yra matomos religijos dalyvavimo viešojoje visuomenės erdvėje tendencijos, religinės hegemonijos išraiškos ir kitoniškumo kūrimas. Dominuojanti religinė bendruomenė tiriamoje žiniasklaidoje dažniausiai vaizduojama teigiamai, siejama su Lietuvos visuomenės tapatumu, išryškėja dominuojančios religinės bendruomenės galimybės kurti religinę žiniasklaidą, išreikšti savo nuomonę visuomeniniais, politiniais klausimais, o religinės mažumos, ypač naujosios religijos, daugiausia siejamos su grėsmėmis ir kitoniškumu.
The dissertation aims to analyse the features of the religious diversity discourse in the Lithuanian news media and to understand what social knowledge about religious diversity is presented in the researched media. The theoretical part of the dissertation introduces the concept of religious diversity and presents a discussion about the participation of religion in public life (politics and media) and the impact of this participation on the social situation of religious diversity in society. Also, the functioning of the media in constructing and maintaining social knowledge of religious diversity is analysed based on the social constructivism theoretical approach. Based on the critical discourse analysis approach and by applying the method of quantitative and qualitative content analysis, 2841 articles on religious topics were analysed, which were published in the daily newspaper Lietuvos Rytas in 1990–2015. The research data showed that the discourse of religious diversity expresses the tendencies of religion’s activity in the public sphere, aspects of religious hegemony, and the creation of otherness. The dominant religious community is portrayed more positively in the analysed media. Its image is connected with the identity of Lithuanian society, it has opportunities to create religious media and to express its opinion on social and political issues. Meanwhile, religious minorities, especially the new religions, are mainly associated with threats and otherness.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/110194
Appears in Collections:2020 m. (SMF dak.)

Files in This Item:
gintare_poce_dd.pdf2.41 MBAdobe PDFView/Open

Gintarės Pocės disertacija

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

181
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons