Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/109402
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Dailė / Fine art (V002)
Author(s): Barauskis, Rimgaudas
Supervisor: Pabedinskas, Tomas
Title: Istorinių pokyčių Nerimdaičių kaimo „Vienuolyne“ atspindžiai fotopasakojime „Žmogus ir jo aplinka šiandien, vakar. rytoj“
Other Title: The reflections of historical changes in the ’Convent’ of Nerimdaiciai village photo narration ‘’A man and his environment today, yesterday, tomorrow’’
Extent: 49 p.
Date: 31-Aug-2020
Keywords: Postkomunizmas;Postcommunism;Okupacija;Occupation;Nepriklausomybė;Independence;Fotopasakojimas;Photonarration
Abstract: Esame postkomunistinė visuomenė, turinti daugybę neišspręstų praeities problemų. Šiandien Lietuvoje dažnai kalbama apie socialinę gerovę, kultūros svarbą, praeities įprasminimą ir sėkmingos ateities vizijas. Deja, dažnai pamirštama tai, kas svarbiausias šiame procese, – žmonės su savo unikalia istorija ir patirtimi. Sovietinė okupacija paliko gilią žaizdą visai Lietuvos valstybei ir jos žmonėms, bet kalbėti apie tai dažnai vengiama. Atkūrėme nepriklausomybę, įstojome į Europos Sąjungą, esame daugybės svarbių organizacijų nariai, atrodo, šalyje vis labiau stiprėja jauna demokratija. Bet ambicingų tikslų ir pasiekimų šešėlyje lieka praeityje didžiąją savo gyvenimo dalį nugyvenę žmonės, nepelnytai pamirštami, tarsi jie šiandieninėje Lietuvoje jau tapę nebereikalingi. Šio darbo teorinės dalies uždavinius galima nusakyti taip: aptarti postkomunistinės Lietuvos visuomenės atminties, socialines ir kultūrines problemas po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje; apžvelgti panašiomis temomis kūrusių Lietuvos ir užsienio fotografų darbus; aprašyti kūrybinės darbo dalies eigą ir rezultatus. Siekiant šių tikslų, teorinėje dalyje yra aptariama dabartinė socialinė ir kultūrinė Lietuvos visuomenės padėtis, gilinamasi į individualios ir kolektyvinės atminties problematiką. Apžvelgiami Vytauto Pletkaus, Vytauto V. Stanionio, Mindaugo Kavaliausko, Olgos Ingurazovos, Arnio Balčus, Rebeccos Litchfield darbai sovietinio palikimo, realistiško ir nostalgiško fotopasakojimo temomis. Kūrybinės darbo dalies uždavinys – sukurti fotopasakojimą tema „Žmogus ir jo aplinka šiandien, vakar, rytoj“. Projekto metu fotografuotas vadinamasis Nerimdaičių kaimo „Vienuolynas“, tiesa, pastate niekada neveikė vienuolynas, taip jį pavadino buvę gyventojai, nes dažniausiai „Vienuolyne“ gyveno vienišos moterys - mokytojos. Šiame pastate buvo klebonija, mokykla, jaunų mokytojų bendrabutis, neturinčių gyvenamosios vietos žmonių namai, laidojimo namai, dabar namas jau negyvenamas. Kūrybinę darbo dalį sudaro fotografijos, kuriose įamžinti pastato fasadas, kambariai, įvairūs objektai, buvusieji „Vienuolyno“ gyventojai, laidojimo namų įkūrėja ir paskutinė pastato gyventoja Stanislava. Visa tai papildyta buvusių gyventojų ir laidojimo namų įkūrėjos istorijomis iš jų gyvenimo ir kūrybos „Vienuolyne“ laikotarpio. Kūrybinį projektą praturtina ir senos atvirutės, laiškai, dokumentai, fotografijos, rastos „Vienuolyne“.
We are a postcommunistic society, which has a lot of unsolved past problems. Currently in Lithuania it is often talked about social welfare, the importance of culture, the significance of the past and successful future dreams. Unfortunately, to my mind, the most important-a man with his unique history and experience – is often forgotten. Soviet occupation left a deep wound to Lithuania and its people, but they often avoid talking about it. We restored independence, entered the European Union, we are members of plenty important organizations, it seems that young democracy is getting stronger and stronger in our country, but a small human is somehow left and forgotten in the shadow of ambitious goals and achievements, though, it should not be like that – they, often sort of imperceptible, created the history of the past, and deserve a much bigger attention in today’s Lithuania. The main tasks of this work could be these: discuss memory , social and cultural problems of postcommunistic Lithuanian society after restoration of independence in Lithuania; review the works of Lithuanian and foreign photographers who created in similar themes, describe the procedure and results of creative work; In order to achieve these aims current social and cultural situation in Lithuania is discussed in theoretical part of this work , also a deeper attention is paid to individual and collective memory problems. The works made by Vytautas Pletkus, Vytautas V. Stanionis, Mindaugas Kavaliauskas, Olga Ingurazova, Arnis Balcus, Rebecca Litchfield were reviewed ; they belong to soviet heritage and they were created in realistic and nostalgic photo narrative topics. The purpose of creative part of the work is to create a photonarration ‘‘A man and his environment today, yesterday, tomorrow’’ During the project the so called ‘Convent’ in Nerimdaiciai village was photographed. To tell the truth, there was never any real convent in the building, it was called in such a way by the former dwellers of the house, because most often single women- teachers lived in that house. In that building there was a rectory, a school, a hostel for young teachers, a home for people who did not have their own living place and funeral home. Now the house is uninhabitable. Creative part consists of photos where the facade of the building, the rooms, various objects, previous residents of the ‘Convent‘, the founder of the funeral home and the last dweller in the house Ms.Stanislava were immortalised. The work is supplemented with stories from former residents‘ and the founder‘s of funeral home stories from their lives during the period when they lived in the ‘Convent‘. Creative work is also supplemented with old cards, letters, documents and photos which were found in the ‘Convent‘.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/109402
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
rimgaudas_barauskis_bd.pdf2.12 MBAdobe PDF   Until 2025-08-31View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.