Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108874
Type of publication: Bakalauro darbas / Bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika (S004) / Economics
Author(s): Urbaitienė, Odeta
Title: Atsargų valdymo analizė ir tobulinimas N įmonėje
Other Title: The Analysis and improvement of inventory management in company N
Extent: 41 p.
Date: 19-Jun-2020
Keywords: Atsargų valdymas;Inventory;Įmonės veiklos rezultatai;Management;Atsargų finansavimas;Improvement
Abstract: Darbo objektas – N įmonės atsargos ir jų valdymas. Darbo tikslas – išanalizavus N įmonės atsargų apimtį, dinamikos ir struktūros pokyčius, atsargų valdymo procesą ir jo rezultatus, nustatyti atsargų valdymo tobulinimo kryptis ir priemones. Darbo uždaviniai: 1. Aptarti atsargų valdymo esmę, tikslus, valdymo metodus rodiklius ir sistemas. 2. Išanalizuoti N įmonės atsargų valdymą ir jo rezultatus. 3. Identifikuoti atsargų valdymo tobulinimo kryptis ir priemones N įmonėje. 7 Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė, statistinė dinamikos, struktūros bei santykinių rodiklių analizė, konstrukciniai skaičiavimai. N įmonės finansinės ataskaitos apdorotos naudojant MS Excel programas. Darbe panaudoti teorinių ir praktinių žinių šaltiniai – Lietuvos ir užsienio šalių mokslininkų darbai, moksliniai straipsniai, mokslinių konferencijų medžiaga, N įmonės 2015 – 2019 m. finansinės ataskaitos ir apskaitos registrų duomenys. Tyrimo laikotarpis – 2015–2019 metai.
Research object is the inventory of N company and its changes. Research aim is to determine the directions and measures of inventory management improvement after analyzing the volume of N company inventories, changes in dynamics and structure, inventory management process and its results. Objectives: 1. to discuss the essence of inventory management, objectives, management methods, indicators and systems. 2. to analyze the inventory management of N companies and its results. 3. to identify directions and measures for improving inventory management in company N. Research methods: The methods of analysis and synthesis of scientific literature, statistical methods of data dynamics and structure and analysis of relative indicators, structural calculations are used in the work. The financial statements of N companies were processed using MS Excel programs Research period: 2015 – 2019. Research results. Part One introduces the concept, classification and systems of inventory mangement. Part Two presents the company's inventory, analyzes the dynamic and structure of the company's inventory and their changes, calculates the turnover and profitability of the inventory. It was found that inventory management in the company is not effective poor and deteriorating inventory management efficiency indicators Part Tree presents directions and measures for improving inventory management in company N: reduction of production residues and purchased goods for resale, and application of optimal or economical ordering of inventories to critical inventories.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108874
Affiliation(s): Bioekonomikos plėtros fakultetas
Bioekonomikos tyrimų institutas
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.