Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108812
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teatras ir kinas / Theater and cinema (C002)
Author(s): Sapitavičiūtė, Toma
Supervisor: Jankauskas, Gediminas
Title: Propogandinis kinas Lietuvoje: politinio kino samprata Sovietmečiu bei šiuolaikinių medijų situacijos analizė
Other Title: Propoganda cinema in Lithuania the concept if political cinema in the soviet era and an analysis of the modern media situation
Extent: 56 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Propoganda;Sovietmetis;Šiuolaikinės medijos;Lietuva;Soviet period;Modern media;Lithuania
Abstract: Šiuo darbu bandoma atsakyti į probleminį klausimą: kaip propagandinis kinas įtakoja viešąją nuomonę? Kaip skirtingų propagandinių idėjų kontekstai/projekcijos persipina Lietuvoje? Darbo tikslas: išanalizuoti propagandinio kino Lietuvoje raidos ypatumus nuo sovietmečio laikotarpio iki šiuolaikinių medijų situacijos, apimant politinius ideologinius kontekstus. Darbo objektas: Propagandinio kino Lietuvoje idėjų kontekstas. Darbe naudoti tyrimų metodai: sisteminė mokslinės literatūros šaltinių analizės, turinio analizės ir anketinės apklausos metodas. Šiame darbe aptartos propagandos idėjinės plotmės parodė, jog jos persipina Lietuvos istorijoje ir dabarties analizėje nuo ryškių sovietinio kino pėdsakų ir nacių propagandos iki šiuolaikinių viešųjų ryšių technologijų. Apibendrinus anketinės apklausos rezultatus, paaiškėjo, jog kategoriškos viešosios nuomonės skirtumai politiškai jautriais klausimais yra paremti kultūrine ir gyvenimiška patirtimi, išsilavinimu ir kitomis sociodemografinėmis charakteristikomis. Darbą sudaro įvadas, dėstomoji dalis (2 dalys, kurios skirstomos į skyrius, o šie – į poskyrius), išvados, santraukos, taip pat literatūros ir šaltinių sąrašas bei priedai. Pirmoje darbo dalyje analizuojami moksliniai literatūros šaltiniai atskleidžiantys propagandinio kino sampratą, propagandinio kino istorinės-idėjinės raidos ir sklaidos mechanizmų Lietuvoje ypatumus, bei lietuviško propagandinio kino ypatumus. Antrojoje darbo dalyje analizuojama prieštaringai vertinamų ir propagandiniais laikomų filmų analizė. Pagal pateiktą metodiką analizuojamos propagandinės idėjos, ideologijos kontekstas, naudojamos technikos, žiūrovų reakcija, pasekmės ir t.t. Pateikiami anketinės apklausos duomenys, atskleidžiantys viešąją nuomonę ir šių filmų vertinimą. Darbo apimtis – 46 lapai. Darbe pateikti 17 paveikslų, 91 literatūros šaltinis, ir 2 priedai.
This paperwork attempts to answer a Problematic question: how does propagandist cinema influence public opinion? How do the contexts/projections of different propaganda ideas overlap in Lithuania? The Aim of the study: including political ideological contexts to analyse the peculiarities of the expansion of propaganda cinema in Lithuania from the Soviet period to the nowadays situation of modern media. Object of the paperwork: The context of ideas of propaganda cinema in Lithuania. The following research methods used in this paper study: systematic analysis of scientific literature sources, content analysis method and a survey. Propaganda ideas, from the traces of Soviet cinema and Nazi propaganda to modern public relations technologies have been discussed in this work showed overlap in the history and present in Lithuania. Summarizing the results of the questionnaire survey, it has become clear that categorical differences of public opinion on politically sensitive issues are based on cultural and life experience, education and other sociodemographic characteristics. The work consists of an introduction, a lecture part (2 parts, which are divided into chapters, and these are divided into subsections), conclusions, summaries, as well as a list of literature and sources and appendices. The paperwork consists of introduction, main part (2 parts, divided into chapters and subchapters), conclusions, and summaries, as well as references and appendixes. The first part of the work analyses the scientific literature revealing the concept of propaganda cinema, the peculiarities of the historical-ideological development and dissemination mechanisms of propaganda cinema in Lithuania, and the peculiarities of Lithuanian propagandist cinema. The second part of the work examines the analysis of films that are considered controversial and propagandist. The film content analysis was performed according to the presented methodology that includes propaganda ideas, ideology context, techniques used, audience reaction, consequences, etc. are analysed. Provided questionnaire survey data revealing public opinion and evaluation of these films. Thesis consists of: 46 pages. There are 17 figures, 91 references and 2 appendixes.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108812
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
toma_sapitaviciute_bd.pdf1.04 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.