Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108534
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bimbienė, Larisa
Supervisor: Marcinkevičiūtė, Lina
Title: Konfliktų valdymas nevyriausybinėse organizacijose
Other Title: Conflict management in Non-Governmental organisation
Extent: 52 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Konflikai;Conflict;Nevyriausybinės organizacijos;Non-Governmental;Konfliktų valdymas;Management;Konfliktų sprendimas;Organisation
Abstract: Tyrimo uždaviniai: 1. Analizuoti vidinių ir išorinių NVO konfliktų valdymo sampratą ir priežastis 2. Įvertinti NVO vidinių ir išorinių konfliktų valdymo metodų veiksmingumą konfliktų sprendimui 3. Numatyti vidinių ir išorinių konfliktų valdymo strategijos optimizavimo sprendimus nevyriausybinėse organizacijose Tyrimo metodai: analizės metodai, sisteminimas, vertinimas, mokslinės literatūros palyginimas, empirinis kokybinis tyrimas naudojant interviu priemones, surinkti tyrimo dalyvių atsakymai yra suskirstyti į kategorijas ir subkategorijas, lyginami tarpusavyje, analizuojami ir aiškinami. Pirmojoje darbo dalyje analizuojama organizacinių konfliktų samprata ir ypatumai, aptariamos organizacijos konfliktų valdymo strategijos. Empirinėje darbo dalyje atliekamas tyrimas, analizuojantis NVO atvejį, įvertinantis taikytos konfliktų valdymo strategijos efektyvumą ir poreikį optimizuoti konfliktų valdymą organizacinėje kultūroje. Trečiojoje darbo dalyje pateikiami praktiniai sprendimai, kurie galėtų sustiprinti NVO konfliktų vidinių ir išorinių konfliktų valdymą, kad būtų pasiektas aukštesnis prevencijos lygis ir galimybė sumažinti konfliktų destruktyvumą pačiai organizacijai. NVO vidinių konfliktų valdymas neturi nusistovėjusios praktikos ir tiesiogiai priklauso nuo pačios NVO vidinės kultūros. Problema išlieka ta, kad konfliktų valdymas nebūtinai įgyvendinamas kaip organizacijos veiklos dalis, bet, priešingai, yra atskirtas nuo sistemos, sukeliantis žalingą konfliktų NVO vidinėje aplinkoje patirtį. Konfliktai neleidžia užtikrinti sklandaus NVO funkcionavimo ir užduočių vykdymo. Pagrindinėmis konfliktų priežastimis NVO laikytina vidinės priežastys kaip atsakomybės ir konfliktų valdymo įtaka bei vidinės, susijusios su asmenybės faktoriumi. Konfliktų valdymas nėra koordinuojamas atsakingų asmenų, todėl pačių atsakomybė už konfliktus, išderina kryptingą konfliktų valdymo sistemą. Išorinių konfliktų valdymo problemos kyla dėl NVO ne gebėjimo suderinti savo institucinio vaidmens ginant visuomenes interesus ir ginant pastarųjų teises bei pačiai dalyvaujant kaip socialinių konfliktų dalyviui tarp instituciniame lygmenyje.
Research tasks: 1. To analyze the internal and external conflict management the concept and causes of NGOs 2. To find out the need to optimize the management of internal and external conflicts in NGOs 3. To provide solutions for optimization of internal and external conflict management strategy in non-governmental organizations Research methods: methods of analysis, systematization, evaluation, comparison of scientific literature, empirical qualitative research using interview instruments, collected answers of research participants are divided into categories and subcategories, compared with each other, analyzed and interpreted. The first part of the work analyzes the concept and peculiarities of organizational conflicts, discusses organizational conflict management strategies. In the empirical part of the work, a study is conducted to analyze the case of NGOs, assessing the effectiveness of the applied conflict management strategy and the need to optimize conflict management in the organizational culture. The third part of the work presents practical solutions that could potentially strengthen the conflict management of NGOs in order to achieve a higher level of prevention and the ability to reduce the destructiveness of conflicts for the organization itself. Research results:NGO conflict management does not have a well-established practice and depends directly on the NGO's own internal culture. The problem remains that conflict management is not necessarily implemented as part of the organization's activities, but, on the contrary, is separated from the framework, leading to harmful experiences of conflicts in the NGO's internal environment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108534
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
larisa_bimbiene_bd.pdf1.18 MBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

101
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

57
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.