Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108509
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Stankevičius, Dovydas
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Paveikios vizualinės komunikacijos kūrimas – autorinio socialinio projekto Siuksle.lt atvejis
Other Title: Development of impact visual communication – the case of author's social project Siuksle.lt
Extent: 78 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Efektyvi komunikacija;Vizualinė komunikacija;Socialinės problemos;Socialiniai projektai;Effective communication;Visual communication;Social problems;Social projects
Abstract: Gauti tyrimo rezultatai vartotojams, kūrėjams, organizacijoms, prekės ženklams bei socialiniams projektams padės geriau suprasti kokybiškos vizualinės komunikacijos kūrybos elementus ir jos daromą poveikį vartotojams. Išanalizuoti ekspertų interviu rezultatai ir atliktų socialinių projektų stebėjimo tyrimo rezultatai, leis pagrįsti mokslinės literatūros teiginius apie efektyvią vizualinę komunikaciją ir kaip ją pasiekti. Tyrimo problema/klausimas. Kaip kurti paveikų vizualinį turinį ir jo pagalba daryti įtaką vartotojams. Tyrimo objektas. Paveiki skaitmeninė vizualinė komunikacija. Tyrimo tikslas. Ištyrus, paveikios vizualinės komunikacvijos atvejus bei įšgryninus vyraujančias vizualinio turinio tendencijas, suformuoti rekomendacijas autoriniam edukaciniui projektui Siuksle.lt. Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros ir šaltinių analizė, kokybinis ekspertų interviu bei pasirinktų socialinių projektų stebėjimo tyrimas. Tyrimo rezultatai. Naujos dizainos tendencijos, žmonių gyvenimo būdo pokyčiai bei moksliniai tyrimai daro įtaką vizualų kūrybos procesui, tačiau visos naujovės tūrėtų būti apgalvotos iš anksto prieš jas inkorporuojant kūryboje. Tyrimo išvados. Moksliniai šaltiniai atskleidė, kad vizualinė komunikacija yra viena pagrindinė sparčiai populiarėjančio ir veiksmingo efektyvaus marketinginio turinio dalis. Skaitmeninė vizualinė marketingo komunikacija efektyvesnė nei tradicinė marketingo komunikacija – ją galima sekti, koreguoti realiu laiku, ji pigesnė ir greičiau apima norima vartotojų skaičių. Be to, sparti vizualine komunikacija grįstų skaitmeninės komunikacijos kanalų plėtra parodo, jog vizualinė komunikacija, kaip viena iš komunikacijos formų, yra sparčiai auganti ir perspektyvi ateičiai verslams bei prekės ženklams. Verslai gali greičiau ir efektyviau bendrauti su savo klientais, o klientai – su verslais.
The results of the research will help consumers, developers, organizations, brands and social projects to better understand the elements of quality visual communication creation and its impact on consumers. The results of expert interviews and the results of the research of the observation of the performed social projects will allow substantiating the statements of the scientific literature about effective visual communication and how to achieve it. Research problem / question. How to create impactful visual content and use it to influence users. Research object. Affect of digital visual communication. Aim of research. After researching the cases of influential visual communication and refining the prevailing tendencies of visual content, to form recommendations for the author's educational project Siuksle.lt. Research methods. Analysis of scientific literature and sources, qualitative interviews of experts, and research of monitoring of selected social projects. Research results. New design trends, changes in people’s lifestyles, and research are influencing the visual creation process, but all innovations should be thought through in advance before being incorporated into creation of visuals. Study findings. Scientific sources have revealed that visual communication is one key part of fast-growing and effective marketing content. Digital visual marketing communication is more effective than traditional marketing communication - it can be tracked, adjusted in real-time, it is cheaper and covers the desired number of users faster. Also, the rapid development of digital communication channels based on visual communication shows that visual communication, as one of the forms of communication, is a rapidly growing and promising future for businesses and brands. Businesses can communicate faster and more efficiently with their customers, and customers can communicate with businesses.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108509
Appears in Collections:2020 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

62
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons