Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108497
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Modestas, Augys
Supervisor: Gruodytė, Edita
Title: Korupcijos policijoje teisiniai teoriniai ir praktiniai aspektai bei problematika
Other Title: Corruption legal theoretical and practical aspects and problems in the police
Extent: 38 p.
Date: 18-Jun-2020
Keywords: Korupcija policijoje;Corruption in police;Korucpijos teisiniai aspektai;Legal aspects of corruption
Abstract: Korupcija policijoje yra nepageidautinas ir turintis pasekmių reiškinys, tai gali būti valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens netinkamos etikos normos, kuomet yra naudojamasi valstybės tarnyba pažeidžiant įstatymus ir siekiant asmeninės naudos sau ar kitiems asmenims. Korupcija yra visada šalia, kai yra galima pasinaudoti kažkokia savo turima padėtimi ar statusu, kuomet interesas tampa asmeniškos naudos siekimas. Tai yra tik maža dalis šio negatyvaus reiškinio, bet tai yra pradžia visa ko. Dažniausiai pasireiškiantys korupcijos atvejai policijoje yra smulkioji korupcija ir kriminalinė. Korupcija policijoje gali būti pavienė, kada pavieniai pareigūnai ar mažos grupelės mėgina išnaudoti savo turimą valdžią siekdami gauti piniginės naudos, tai yra kyšių. Tačiau neretai korupcija gali tapti ir sistemine. Tai atvejai, kada korupciniai pažeidimai virsta nebe vieno asmens o visos įstaigos veiklos norma. Darbo tikslas. Išanalizuoti ir atskleisti korupcijos Lietuvos policijoje teorinius ir praktinius aspektus, bei identifikuoti esamas problemas. Darbo uždaviniai : · Atskleisti korupcijos policijoje sampratą ir požymius; · Pristatyti ir išanalizuoti Lietuvos kovos su korupcija policijoje priemones ir subjektus; · Išanalizuoti korupcijos Lietuvos policijoje praktinius aspektus; · Išnagrinėti Europos Sąjungos valstybės teisinį reguliavimą ir palyginti su esamu Lietuvoje Kiekviena Europos valstybė ES pamatinius sprendimus dėl kovos su korupcija į šalies nacionalinę teisę perkelia skirtingai. Dėl to teisės aktų veiksmingumas gali skirtis. Taip pat ir institucijų atsakingų už baudžiamąjį persekiojimą efektyvumas skiriasi, dėl nepakankamai išplėtotų teisės aktų, ar per ilgai užtrukusių tyrimų. 
Corruption in the police is an undesirable and consequential phenomenon, that is, any misconduct by a civil servant or a person treated as such when exercising the powers conferred on him or her in violation of the law and for personal gain for himself or others. Corruption is always around when it is possible to take advantage of some position or status in one’s own possession, when the interest becomes the pursuit of personal gain. This is only a small part of this negative phenomenon, but it is the beginning of everything. The most common cases of corruption in the police are petty corruption and criminal. Corruption in the police can be isolated when individual officers or small groups try to use their existing power to obtain monetary gain, that is, bribes. However, corruption can often become systemic. These are cases when corruption violations become the norm of the activity of not one person but the whole institution. These assumptions are constantly changing and the state must respond to this by providing a flexible legal framework for combating corruption. The formation and improvement of such legal basis for the fight against corruption, consolidation of the institutional base and cooperation with foreign countries has been the focus of Lithuania's attention in recent years. Special Investigation Service is leading the prosecution and prevention of corruption in Lithuania. In the Police the immunity board, under the authority of the Police Commissioner-General, is responsible for preventing and investigating corruption cases. Public prosecutor's department office has an Organized Crime and Corruption Investigation Department. The Central Commission of Professional Ethics oversees compliance with standards of professional ethics, regulates public and private interests in the civil service, and controls certain lobbying activities. Work objective. To analyze and reveal the theoretical and practical aspects of corruption in the Lithuanian police, and to identify the existing problems. Work tasks: • To reval the concept and signs of corruption in the police; • To present and analyze Lithuanian anto – corruption measures and entities in the police; • To analyze the practical aspects of corruption in the Lithuanian police; • To examine the legal regulation of the European Union state and to compare it with the current one in Lithuania. Each European country transposes EU framework decisions on the fight against corruption differently. As a result, the effectiveness of legislation may vary. Similarly, the effectiveness of prosecuting authorities varies, due to underdeveloped legislation or lengthy investigations.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108497
Appears in Collections:2020 m. (TF bak.)

Files in This Item:
modestas_augys_bd.pdf784.89 kBAdobe PDF   Until 2025-06-18View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

68
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.