Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108474
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Samsonas, Ernestas
Title: Pasakos kaip metodas sprendžiant praktines problemas
Other Title: Fairy tales as methods solving practical problems
Extent: 32 p.
Date: 23-Jun-2020
Keywords: Pasakos kaip metodas;Fairy tales as a method;Aktyvūs metodai;Active methods;Kūrybiškumas;Creativity;Praktinių problemų sprendimas;Solving practical problems;Pradinis ugdymas;Primary education
Abstract: Pasakos kaip metodas sprendžiant praktines problemas yra metodas, kuris yra pasyvių ir aktyvių metodų junginys. Jis pateiktas ir aprašytas Ugdymo plėtotės centro iniciatyva išleistame leidinyje. Jis remiasi pasaka ir jos struktūra kaip pagrindu, kuris jungia pamokos medžiagą ir skatina mokinius kūrybiškai pasižiūrėti į praktines problemas. Tyrimo problema – kaip pasitelkiant pasakas paskatinti mokinių kūrybiškumą sprendžiant praktines problemas. Tyrimo objektas – praktinių problemų sprendimas. Tyrimo tikslas – pritaikyti pasaką kaip metodą sprendžiant praktines problemas. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti pasakos kaip edukacinės priemonės teorinę sampratą. 2. Išanalizuoti pasakos kaip edukacinės priemonės taikymo galimybes ir atvejus. 3. Atliekant mokytojo veiklos tyrimą pritaikyti pasirinktą metodą. Tyrimo metodai. Interviu su vaikais, stebėjimo ir analitinis metodas. Raktiniai žodžiai. Pasakos kaip metodas, aktyvieji metodai, kūrybiškumas, praktinių problemų sprendimas, pradinis ugdymas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad pasakos yra tinkama priemonė skatinti kūrybiškumą visuose mokymosi dalykuose. Šis metodas suteikia galimybę kūrybiškiau atlikti užduotis, pateikti pamokos medžiagą. Mokiniai yra skatinami ir patys kurti naujas istorijas, įtraukti kitus mokinius, skaityti literatūros kūrinius. Pagrindinė problema, kad metodui įgyvendinti reikia skirti daug pamokos laiko. Taip pat labai svarbus klasės mikroklimatas ir tarpusavio bendradarbiavimas.
Fairy tales as a method of solving practical problems is a method that is a combination of passive and active methods. It is presented and described in a publication issued on the initiative of the Ugdymo plėtotės centre. It based on the tale and its structure as a framework that combines lesson material. The method encourages students to look creatively at practical issues. Research problem - how to stimulate students' creativity in solving practical problems through fairy tales. The object of the research is the solution of practical problems. The aim of the study is to apply a fairy tale as a method for solving practical problems. Research tasks: 1. To reveal the theoretical concept of fairy tales as an educational tool. 2. To analyze the possibilities and cases of applying fairy tales as an educational tool. 3. To apply the chosen method during the research of the teacher's activity. Research methods. Interviews with children, observational and analytical method. Keywords. Fairy tales as a method, active methods, creativity, solving practical problems, primary education. Research has shown that fairy tales are an appropriate tool to encourage creativity in all learning subjects. This method provides an opportunity to perform tasks more creatively, to present lesson material. Students are also encouraged to create new stories themselves, involve other students, and read literary works. The main problem is that a lot of lesson time is needed to implement the method. Classroom microclimate and co-operation are also very important.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108474
Appears in Collections:2020 m. (Profesinių studijų pedagogika)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

161
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

223
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons