Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108449
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Petrauskaitė, Gerda
Supervisor: Pilkauskas, Mantas
Title: Dailės mokyklos Utenoje aplinkumos sutvarkymo projektas
Other Title: Landscape management project for art school in Utena
Extent: 49 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Mokykla;School;Projektuojama teritorija;Projected territory
Abstract: Dailė – vienas populiariausių popamokinių veiklų mokyklinio amžiaus vaikų tarpe. Dailės mokykla vaikus skatina būti originaliais, kūrybingais ir meniškais. Mokyklos aplinkoje mokiniai turi jaustis saugiai, jaukiai ir iš aplinkos semtis įkvėpimo. Projektuojama dailės mokykla – Utenos mieste, Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos ir gyvenamųjų namų apsuptyje. Mokykla išsiskiria istoriniu pastatų kompleksu, kuris yra įtrauktas į nekilnojamą kultūros vertybių registrą, pastato rūsyje yra veikiantis istorinis muziejus, kiemo teritorijoje yra istorinių, edukacinių įrenginių. Tikslas – pateikti dailės mokyklos Utenoje aplinkumos sutvarkymo projektą. Uždaviniai. 1. Išanalizuoti projektuojamos teritorijos istoriją, gretimybes, demografinius rodiklius, klimatines sąlygas, dirvožemio derlingumą ir atlikti želdinių inventorizaciją. 2. Suskirstyti mokyklos teritoriją funkcinėmis zonomis. 3. Parengti mokyklos kiemo pertvarkymo projektą, pritaikant teritoriją mokinių poreikiams ir veikloms. 4. Suprojektuoti renginių zoną, kurioje galėtų vykti mokyklos mokinių darbų ekspozicijos, šventės. Vykdant teritorijos analizę buvo atliekama literatūros apžvalga, išanalizuoti analogai, atlikta objekto istorijos apžvalga. Tyrimai projektuojamame objekte: Esamų želdinių inventorizacija, esamų takų funkcionalumas, jų kokybė. Atlikus tyrimus objekte nustatyta: 80% teritorijoje esančių medžių yra geros būklės, kita dalis yra seni, nekokybiški medžiai. 60% teritorijoje esančių krūmų yra geros būklės, 40% krūmų yra seni ir išdžiūvę. Teritorijoje visiškai nėra daugiamečių gėlių. Veja vidinio kiemo teritorijoje yra išdarkyta, neestetiška, reprezentacinėje zonoje veja estetiška. Takų teritorijoje yra labai mažai, esami takai yra siauri, jų danga yra prasta, slidi, nesaugi. Kiemo teritorijoje nėra suolų ar kitų įrenginių ant kurių būtų galima atsisėsti. Apibendrinant gautus mokyklos teritorijos analizės rezultatus matoma, kad mokyklos pastatų kompleksas yra renovuotas, tačiau aplinka nepritaikyta vykdomoms veikloms. Rengiant mokyklos pertvarkymo projektą sukurtas takų tinklas, suprojektuota universali erdvė, projektuojamos lauko klasės, miško zona, edukacinė zona, renginių zona. Atsižvelgiant į tai, kad šios mokyklos teritorijoje laukiami lankytojai, projektuojami suolai nišose su užnugariais. Reprezentacinėje zonoje projektuojama vieta keičiamų skulptūrų ekspozicijoms. Teritorijoje projektuojama nauja automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių saugojimo zona. Projektuojant mokyklos kiemo pertvarkymo projektą siekiama pritraukti lankytojų dėmesį.
Art is one of the most popular extracurricular activities among school-age children. The art school encourages children to be original, creative and artistic. In a school environment, students need to feel safe, comfortable, and draw inspiration from the environment. An art school is being designed in Utena, surrounded by Utena Rapolas Šaltenis progymnasium and residential houses. The school is distinguished by a historical complex of buildings, which is included in the real cultural register, in the basement of the building there is a functioning historical museum, in the yard there are historical and educational facilities. The aim is to present a project for arranging the surroundings of the art school in Utena. Tasks: 1. To analyze the history of the projected area, adjacencies, demographic indicators, climatic conditions, soil fertility, to assess the condition of existing plants. 2. To divide the school territory into functional zones. 3. To prepare a school yard redevelopment plan, adapting the territory to the needs and activities of students. 4. To design an event area where expositions of school students' works and celebrations could take place. During the analysis of the territory, a review of the literature was performed, analogues were analyzed, and a review of the history of the object was performed. Research in the designed object: Inventory of existing greenery, functionality of existing paths, their quality. The research revealed at the site: 80% of the trees in the area are in good condition, the rest are old, low-quality trees. 60% of the shrubs in the area are in good condition, 40% of the shrubs are old and withered. There are absolutely no perennial flowers in the area. The lawn in the territory of the inner yard is carved, unaesthetic, in the representation zone the lawn is aesthetic. There are very few trails in the area, the existing trails are narrow, their pavement is poor, slippery, unsafe. There are no benches or other facilities on the yard to sit on. Summarizing the results of the analysis of the school territory, it can be seen that the school building complex has been renovated, but the environment is not adapted to the activities. During the preparation of the school reconstruction project, a network of paths was created, a universal space was designed, outdoor classrooms, a forest zone, an educational zone, and an event zone were designed. Considering that visitors are welcome in the territory of this school, benches are designed in niches with backs. In the representation zone, a place for expositions of changeable sculptures is designed. A new parking lot and a bicycle storage area are being designed in the territory. The school yard redevelopment project is designed to attract the attention of visitors.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108449
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
gerda_petrauskaite_bd.pdf8.23 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 1, 2021

Download(s)

10
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.