Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108413
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Skeiverytė, Kornelija
Supervisor: Gustaitienė, Asta
Title: Vaiko santykis su mirtimi XXI a. norvegų vaikų ir paauglių literatūros vertimuose į lietuvių kalbą
Other Title: Child‘s eelationship with death in the translations of Norwegian children‘s and adolescents‘ literature into the Lithuanian language in the 21st century
Extent: 47 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Brandi mirties samprata;Mature concept of death;Norvegų vaikų ir paauglių literatūra;Norwegian children's and adolescents' literature;Skirtingo amžiaus vaikų grupės;Groups of children of different ages;Vaikų įtraukimas į laidojimo ritualus;Involving children in funeral rituals;Vaikų mirties suvokimas;Children's perception of death
Abstract: Šio bakalauro darbo objektas: vaiko santykis su mirtimi XXI a. norvegų vaikų ir paauglių literatūros vertimuose į lietuvių kalbą. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti, kaip ir koks vaiko santykis su mirtimi yra vaizduojamas šiuolaikinėje norvegų vaikų ir paauglių literatūroje, konkrečiai, Josteino Garderio apysakoje ,,Mergaitė su apelsinais“, Marijos Paar romane ,,Vaflinės širdelės“, Hildės Hagerup romane ,,Pienės daina“, Håkon Øvreås apysakoje ,,Rudalius“, Majos Lundės romane ,,Sniego sesė“ ir Bjorno Sortlando apysakoje ,,Ką mena širdis“. Šie kūriniai padės atskleisti šio darbo tyrimo problemą: kaip ir koks vaiko santykis su mirtimi yra vaizduojamas XXI a. grožinės norvegų vaikų ir paauglių literatūros vertimuose į lietuvių kalbą? Darbe naudoti šie darbo metodai: tikslinės duomenų atrankos metodą, analitinį, komparatyvistinį bei hermeneutinį. Darbe remiamasi Marijos Nagy (1948) tyrimu, kuriame išskiriama vaiko mirties samprata skirtinguose amžiaus tarpsniuose, norvegų psichologų Atle Dyregrov, Kari Dyregrov ir Gunn Helen Søfting tyrimu (2016), kuriame vaizduojamas norvegų vaikų įsitraukimas į laidojimo ritualus bei kitais aktualiais tyrimais (David Sadler 1991, Aleksandra Srelcova 2013 ir kt.). Aptariant darbo rezultatus išsiaiškinta, kad norvegų vaikų ir paauglių literatūroje vaiko santykis su mirtimi vaizduojamas kuo tikroviškiau, nepagražinant esamos realybės. Vaikai yra įtraukiami į laidojimo ritualus, kurie leidžia jiems pasijusti ,,pilnaverčiais“ šeimos nariais ir lengviau išgyventi sielvartą, sukeltą netekus artimo šeimos nario (M. Lunde ,,Sniego sesė“, H. Øvreås ,,Rudalius“, M. Paar ,,Vaflinės širdelės“ ir kt.). Brandžią mirties sampratą analizuotuose kūriniuose vaikai ir paaugliai įgyja įprasmindami mirusio artimojo atminimą tam tikrų prisirišimo taškų pagalba bei suprasdami, kad mirtis yra neišvengiama kiekvieno gyvo organizmo baigtis (J. Garderis ,,Mergaitė su apelsinais“, H. Hagerup ,,Pienės daina“, B. Sortlandas ,,Ką mena širdis“ ir kt.).
The object of this bachelor's thesis: child‘s relationship with death in the translations of Norwegian children‘s and adolescents‘ literature into the Lithuanian language in the 21st century. The aim of the work is to analyze how and what the relationship between child and death is depicted in modern Norwegian children's and adolescents‘ literature, specifically in Jostein Gaarder's short story "The Orange Girl", in Maria Paar's novel "Waffle Hearts", in Hilde Hagerup's novel "The Dandelion Song", in Håkon Øvreås short story ,,Brown”, in Maja Lunde's novel ,,The Snow Sister” and Bjorn Sortland's short story ,,What the Heart Remembers”. Research problem: how and what the child’s relationship with death is depicted in modern Norwegian children's and adolescents‘ literature in the translations into the Lithuanian language in the 21st century? The following methods were used in the work: absorbed data filtering method, analytical, comparative and hermeneutic. The analysis of the work was based on Maria Nagy's (1948) study of the concept of child death at different ages, a study by Norwegian psychologists Atle Dyregrov, Kari Dyregrov and Gunn Helen Søfting (2016), which depicts the involvement of Norwegian children in funeral rituals and other relevant research (David Sadler 1991, Aleksandra Srelcova 2013, etc.). Discussing the results of the work, it was found that in the Norwegian children's and adolescents' literature, the child's relationship with death is depicted as realistically as possible, without embellishing the existing reality. Children are included in funeral rituals, which allow them to feel like "full-fledged" family members and to more easily experience the grief caused by the loss of a close family member (M. Lunde ,,The Snow Sister“, H. Øvreås ,,Brown“, M. Paar ,,Waffle Hearts“, etc.). In the analyzed works, children and adolescents acquire a mature concept of death by giving meaning to the memory of the deceased loved one with the help of certain attachment points and understanding that death is the inevitable end of every living organism (J. Gaarder ,,The Orange Girl“, H. Hagerup ,,The Dandelion Song“, B. Sortland ,, What the Heart Remembers“, etc.).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108413
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Kornelija_Skeiverytė_bd.pdf1.08 MBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on May 1, 2021

Download(s)

17
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.