Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108410
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jašinskienė, Gintarė
Supervisor: Vagusevičienė, Ilona
Title: Fotosintezės rodiklių palyginimas skirtingo pasėlio tankumo, ankstyvos sėjos, žieminių kviečių lapuose
Other Title: Comparison of photosynthesis indicators in leaves of early sowed with different crop density winter wheat
Extent: 31 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Sėklos norma;Seed rate;Fotosintezės pigmentai;Photosynthetic pigments;Lapų ploto indeksas.;Leaf area index
Abstract: Fotosintezės rodiklių palyginimas skirtingo pasėlio tankumo, ankstyvos sėjos, žieminių kviečių lapuose Agronomijos studijos programos bakalauro darbas 31puslapio, 10 paveikslų, 1 lentelė, 31 literatūros šaltinis. Lauko eksperimentas buvo atliktas 2018–2019 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bandymų stotyje. Dirvožemis karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis. Tyrimo objektas – ankstyvos sėjos, skirtingo pasėlio tankumo žieminių kviečių veislės 'Skagen' pasėlis. Tyrimo tikslas – nustatyti skirtingo pasėlio tankumo žieminių kviečių veislės 'Skagen' fotosintezės pigmentų, sausųjų medžiagų kiekį augaluose bei lapų ploto indeksą. Uždaviniai: 1.Palyginti skirtingo pasėlio tankumo žieminių kviečių fotosintezės pigmentų (chlorofilo a ir b, chlorofilo a/b santykio, karotenoidų) kiekį lapuose. 1. Nustatyti skirtingo pasėlio tankumo žieminių kviečių lapų ploto indeksą. 2. Įvertinti skirtingo pasėlio tankumo pasėlyje subrendusių žieminių kviečių derlingumą. Tyrimo metodai. Fotosintezės pigmentų kiekis lapuose nustatytas naudojant 96 % etilo alkoholį spektrofotometriniu Wettstein metodu. Sausųjų medžiagų kiekis įvertintas išdžiovinus žieminių kviečių žaliąją masę iki pastovios masės. Asimiliacinis lapų plotas matuotas lapų ploto matuokliu WinDIAS, o žalioji augalų masė nustatyta pasvėrus augalą. Grūdų derlingumas t ha-1 nustatytas kombaine esančia kompiuterizuota svėrimo ir drėgnio nustatymo sistema. Fotosintezės rodiklių duomenys statistiškai įvertinti dispersinės analizės metodu ANOVA programinis paketas SELEKIJA(Tarakanovas, Raudonius, 2003). Tyrimo rezultatai. Žieminiams kviečiams esant vamzdelėjimo tarpsnyje (BBCH 41–43), esmingai didžiausias fotosintezės pigmentų kiekis nustatytas augaluose, kurie augo rečiausiame pasėlyje (2 mln. ha-¹ sėklos norma): chlorofilų a – 2,24 mg g-1, b – 0,65 mg g-1, a/b santykis – 3,43, karotenoidų – 0,88 mg g-1. Esmingai didžiausias sausųjų medžiagų kiekis (117,15 g m-2) ir didžiausias lapų ploto indeksas (0,65) nustatytas 4 mln. ha-¹ sėklos normos pasėlyje, o mažiausią kiekį sausųjų medžiagų (85,33g m-2) lapuose sukaupė bei mažiausią lapų ploto indeksą (0,60) turėjo kviečiai, pasėti 2 mln. ha-¹ sėklos normos pasėlyje. Didžiausias derlingumas nustatytas žieminių kviečių pasėlyje, kuris suformuotas panaudojus 3 mln. ha-1 sėklos normą (7,46 t ha-1), o esmingai mažesnis (1,05 t ha-1) – 2 mln. ha-1 sėklos normos pasėlyje. Reikšmingiausi žodžiai: žieminiai kviečiai, sėklos norma, fotosintezės pigmentai, lapų ploto indeksas.
Comparison of photosynthesis indicators in leaves of early sowed with different crop density winter wheat Bachelor Graduation Thesis: 31 pages, 10 figures, 1 table, 31 references. A field experiment was conducted at the Experimental Station of VDU Academy of Agriculture in 2019. Research object: Early sowing, crop of winter wheat variety 'Skagen' of different crop density. Research aim:To determine the photosynthetic pigments, dry matter content and leaf area index of winter wheat cultivar 'Skagen' of different wheat densities. Objectives: 1. To compare the amount of photosynthetic pigments (chlorophyll a and b, chlorophyll a/b ratio, carotenoids) in winter wheat leaves of different crop density. 2. To determine the area index of winter wheat leaves of different crop density. 3. To evaluate the yield of winter wheat ripened in the crop of different crop density. Research methods: The amount of photosynthetic pigments was determined using 96% ethyl alcohol relying on the Wettstein spectrophotometric method. The dry matter content was estimated after drying the green mass to constant weight. The assimilation of the leaf area was measured with a WinDIAS leaf area meter, the green mass of the plants was determined by weighing the plant.The yield (t ha-1) of grain was determined using computerised weighing and moisture determination system installed in the harvester.All data were processed by the method of analysis of variance ANOVA, software package SELECTION (Tarakanovas, Raudonius, 2003). Research results: In the case of winter wheat in the tubing stage (BBCH 41–43), the highest levels of photosynthetic pigments were found in the plants that grew in the rarest crop (2 million ha-norm seed rate): chlorophyll a - 2.24 mg g-1, b - 0, 65 mg g-1, a / b ratio - 3.43, carotenoids - 0.88 mg g-1. Significantly, the highest dry matter content (117.15 g m-2) and the highest leaf area index (0.65) were set at 4 million. ha-¹ seed rates in the crop, and the lowest amount of dry matter (85.33 g m-2) in the leaves was accumulated and the lowest leaf area index (0.60) was in wheat sown in 2 mln. ha-1 seed rates in the crop. The highest yields were found in the winter wheat crop, which was formed using 3 mln. ha-1 seed rate (7.46 t ha-1), and significantly lower (1.05 t ha-1) - 2 mln. ha-1 seed rates in the crop. Key words: winter wheat, seed rate, photosynthetic pigments, leaf area index.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108410
Appears in Collections:2020 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons