Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108404
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Učkuronytė, Evelina
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Krikščioniška gailestingumo samprata popiežiaus Pranciškaus mokyme ir X mokyklos 11-ų kl. mokinių požiūris į krikščionišką gailestingumą
Other Title: The concept of the Christian mercy in the Pope Francis's teaching and attitudes of 11th grade students at X school towards the Christian mercy
Extent: 38 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Žmogaus gailestingumas;Mercy of human;Dievo gailestingumas;Mercy of God;Popiežius Pranciškus;Pope Francis
Abstract: Žvelgiant į Bažnyčios dokumentus, Šventąjį Raštą, matomas aiškus raginimas būti gailestingiems. Visuomenė atmeta gailestingumą, tačiau gailestingumo poreikis nesumažėjo. Pažvelgus į stichines nelaimes, ekologines kūrinijos problemas, karus, smurtą, badą, vargšus, apleistus žmones ir vaikus, kurie dažnai stokoja pamatinių išgyvenimui svarbių dalykų kaip geriamas vanduo, maistas, ir kitas neteisingumo formas bei iššūkius, matomas didelis žmonijos poreikis ne tik kalbėti apie problemas, bet ir imtis konkrečių veiksmų, kad situacija gerėtų. Šio darbo tyrimo tikslas - atskleisti krikščioniško gailestingumo sampratą popiežiaus Pranciškaus mokyme ir nustatyti X mokyklos 11 klasių mokinių požiūrį į krikščioniškąjį gailestingumą. Tyrimo objektas - krikščioniška gailestingumo samprata. Tyrime taikyti metodai – šaltinių analizė, sintezė, atvirojo tipo klausimynas, kokybinio turinio (angl. content) analizės metodas ir tyrimo rezultatų interpretavimas. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti Dievo gailestingumo sampratą popiežiaus Pranciškaus mokyme. 2. Apibūdinti žmogaus krikščioniško gailestingumo išraiškos būdus pagal popiežių Pranciškų. 3. Ištirti X mokyklos 11-ų kl. mokinių požiūrį į krikščionišką gailestingumą. Tyrimo rezultatai ir pagrindinės išvados: 1. Dievo gailestingumas yra konkretus veiksmas žmogui, siekiant jo gerovės. Pagalba, paguoda ir atleidimas yra pagrindiniai Dievo gailestingumo išraiškos būdai. Pagalba siekia atliepti fizinius ir dvasinius poreikius, atleidimu – išganyti, atkurti darną, santykius. 2. Žmogus gailestingumą išreiškia atleidimu ir pagalba vargstančiam, kenčiančiam. Kiekvienas asmuo yra pašauktas būti gailestingas, nes gailestingumu pasiekiama bendra žmonijos gerovė. 3. Tyrimas atskleidė, kad X mokyklos 11-okai turi gailestingumo sampratos pagrindus, tačiau nenuoseklų, nepakankamai teisingą požiūrį, kas yra krikščioniškas gailestingumas.
Although society often rejects mercy, the need for it was never diminished. Seeing natural disasters, ecological problems of creation, wars, violence, hunger, the poor, abandoned people and children, who often lack the most basic things to survive like drinking water, food and other forms of injustice and challenges, there is a great need for humanity not just to talk about problems but also take concrete actions to improve the situation. The aim of this thesis is to show the concept of the Cristian mercy in the pope Francis's teaching and to estimate 11th grade students' attitude of X school to it. The research object is Cristian concept of mercy. The methods applied in the research are source analysis, synthesis, open type questionnaire, qualitative content analysis method, and interpretation of research results. Research results and main conclusions: 1. God’s mercy is a concrete action for a person to achieve his well-being. Help, consolation, and forgiveness are the key expressions of God’s mercy. Help aims to fulfill a person's physical and spiritual needs and the forgiveness gives God's atonement and restores the harmony and relations. 2. A person expresses mercy through forgiveness and help to the poor and suffering. Every person is being called to be merciful because mercy achieves the common good of mankind. 3. The study revealed that 11th grade students’ attitudes of X school have the foundations for the concept of mercy, but they are inconsistent, insufficiently correct views of what constitutes the real Christian mercy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108404
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
evelina_uckuronyte_bd.pdf503.96 kBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.