Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108381
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Pabilionienė, Greta
Supervisor: Jankūnas, Gediminas
Title: Žmogaus santykis su kūrinija šiuolaikinėje vartotojiškoje visuomenėje
Other Title: The human relationship with creation in modern consumer society
Extent: 39 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Ekologija;Ecology;Dievas;Santykis;God;Relationship
Abstract: Teorinio tyrimo klausimai: kokį santykį siūlo Dievas žmogui su kūrinija? Koks mūsų santykis yra iš tiesų? Kas lėmė (lemia) tokį santykį ir kokios yra priežastys? Kokios yra dabar ir bus ateityje pasekmės (žmonėms ir pačiai gamtai), jei mes, žmonės, negerinsime santykio su visa kūrinija? Kaip galime ištaisyti šitą santykį, naudodamiesi Dievo patarimais, išdėstytais Šventajame Rašte? Teorinio tyrimo objektas - žmogaus santykis su kūrinija. Darbo tikslas - atskleisti, koks yra žmogaus santykis su kūrinija. Teorinio tyrimo metodai. Darbo uždaviniams įvykdyti buvo taikomi šie metodai: pirmajam ir antrajam uždaviniui spręsti buvo pasitelkti struktūriniai, sisteminiai analizės ir sintezės metodai. Trečiajam uždaviniui buvo reikalinga sisteminė, struktūrinė, aspektinė analizė ir sintezė, o ketvirtajam uždaviniui įvykdyti buvo atlikta sisteminė ir aspektinė analizė bei sintezė. Šie metodai padėjo išryškinti elementus, o vėliau - tarp jų esančią sąsają. Rezultatai. Pirmojoje darbo dalyje aptarta, kokį santykį tarp žmogaus ir kūrinijos bei kokią kiekvieno kūrinio svarbą žemėje pateikia Šventasis Raštas. Antrojoje dalyje išryškinamas Katalikų Bažnyčios mokyme matomas santykis tarp žmogaus ir gamtos, drauge iškeliama problema, kad jei nebus jaučiama atsakomybė, visos artėjančios ekologinės problemos tik blogins pasaulio padėtį. Trečiojoje darbo dalyje paaiškinama ir įvardijama, kokios yra vartotojiško santykio priežastys. Ketvirtojoje darbo dalyje išryškinamos esamos ir galimos, būsimos ateityje vartotojiško santykio su kūrinija pasekmės ir tai, kaip žmogus turi keistis, kad visa tai būtų galima pagerinti arba net to išvengti. Išvados. Šventasis Raštas pabrėžia, kad visa, kas yra sukurta žemėje, yra kurta iš beribės Dievo meilės ir visa yra Dievo norėta. Visas sukurtasis pasaulis turi būti atsakingai naudojamas ir vertinamas. Jau pirmuosiuose Šventojo Rašto puslapiuose kalbama apie žmogaus pašaukimą bendrystei, dovanojimą savęs kitam, kuris yra šalia jo. Taip pat analizuojamas santykis tarp Dievo ir žmogaus, Dievo ir kūrinijos bei koks santykis mezgasi tarp dviejų Dievo kūrinių: žmogaus ir gamtos nuo jos sukūrimo pradžios. Dėl besaikio gyvenimo ardomas ir keičiamas žmogaus santykis su kitu asmeniu bei kūrinija, todėl jau šiandien matomos problemos: oro ir vandens užterštumas, didelis atliekų kiekis, maisto švaistymas.
Theoretical research questions: What relationship does God offer to a human with creation? What really is our relationship? What determined (determines) such relationship? What are the reasons and what are the consequences now and in the future (for people and nature itself) if we, humans do not improve the relationship with the whole creation? How can we correct this relationship by using God’s counsel set forth in Holy Scripture? The object of theoretical research - the relationship between a human and creation. Aim - to reveal the relationship between a human and creation. Methods used to carry out this theoretical research: structural, systematic analysis and synthesis were used for the first and second tasks. The third task required systematic, structural, aspect analysis and synthesis, while systematic and aspect analysis and synthesis were used for the fourth task. These methods helped highlight the elements and then the interface between them. The results. In the first part of this essay discusses the relationship between the Holy Scripture, human and creation and the importance of each creation on earth. The second part of this essay highlights the relationship between a human and nature as seen in the teachings of the Catholic Church. This relationship requires a great deal of responsibility – human‘s responsibility to creation. It raises a problem that if there is no sense of responsibility, all the coming ecological problems will only make the world worse. The third part explains the reasons for the consumer relationship. The fourth part of this bachelor thesis highlights the current and possible future consequences of a future consumer relationship with creation, and how a human must change in order to improve or even avoid all of this. Conclusions. The Holy Scripture emphasizes that everything created on earth is created out of God’s infinite love and everything is God’s will. The whole created world must be used and valued responsibly. The first pages of the Holy Scripture speak of human's vocation to communion, the gift of himself to another who is next to him. Also analyzed the relationship between God and human, God and creation, and the relationship between God's two creations – human and nature, from its beginning. As a result of consumer life, a human's relationship with another person and creation has been destroyed and changed.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108381
Appears in Collections:2020 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons