Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108344
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Keturkaitė, Vaiva
Supervisor: Lazauskienė, Aistė
Title: Vietos valdžios ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas: Kauno miesto savivaldybės atvejis
Other Title: Cooperation between local government and youth non-governmental organizations: the case of Kaunas city municipality
Extent: 89 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Jaunimas;Nevyriausybinės organizacijos;Bendradarbiavimas;Youth;Non-governmental organizations;Cooperation
Abstract: Nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas yra svarbus veiksnys siekiant užtikrinti demokratiją ir stiprinti pilietinę visuomenę. Nevyriausybinės organizacijos veikia daugelyje sričių, viena iš jų – jaunimas. Jaunimo organizacijos atstovaudamos jaunimo interesus bendradarbiauja su savivaldybėmis, todėl šio darbo tikslas – išanalizuoti Kauno miesto savivaldybės ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo specifiką ir veiksmingumą. Pirmajame skyriuje pristatoma nevyriausybinių organizacijų samprata, funkcijos kurias jos atlieka bei apžvelgiamos galimos juridinės NVO formos, taip pat analizuojamas pilietinės visuomenės reiškinys bei nevyriausybinių organizacijų vieta pilietinės visuomenės kontekste. Antrajame skyriuje nagrinėjami galimi nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo būdai, išskiriami modeliai, taip pat nagrinėjamas bendradarbiavimo santykis: išskiriamos bendradarbiavimo svarbos priežastys ir problemos, trukdančios išnaudoti bendradarbiavimo potencialą. Trečiasis skyrius apžvelgia jaunimo politiką ir jos įgyvendinimo mechanizmus valstybiniame ir vietos lygmenyje, jaunimo nevyriausybinių organizacijų vietą jaunimo politikos įgyvendinime ir jaunimo įsitraukimo reikšmę. Ketvirtasis skyrius analizuoja tyrimo metu gautus rezultatus. Analizuojama bendradarbiavimo specifika: jaunimo nevyriausybinių organizacijų aktyvumas ir jaunimo pilietiškumas, bendradarbiavimo būdai ir jaunimo atstovavimo mechanizmai Kauno mieste, bendradarbiavimo reikšmė jaunimo politikos įgyvendinimui. Taip pat įvairiais aspektais vertinamas bendradarbiavimo veiksmingumas, išskiriant veiksnius ribojančius sėkmingą bendradarbiavimą ir kryptis sėkmingo bendradarbiavimo plėtojimui. Tyrimo išvadose pateikiama Kauno miesto savivaldybės ir jaunimo nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo situacija, kuri rodo, kad bendradarbiavimas vyksta, tačiau bendradarbiavimo potencialas nėra išnaudojamas. Jaunimo atstovavimo mechanizmai nėra veiklūs, dėl šių priežasčių bendradarbiavimas paviršutiniškas, nėra tęstinumo ir pastovumo.
Cooperation between non-governmental organizations and local government is an important factor in order to ensure democracy and strengthen civil society. Non-governmental organizations work in many different areas and one of them is youth. By representing youth interests, youth organizations cooperate with municipalities. Therefore the aim of this work is to analyze the specifics and the efficiency of cooperation between Kaunas city municipality and non-governmental youth organizations. The first chapter introduces the concept of non-governmental organizations, the functions they perform and reviews the possible legal forms of NGOs, as well as analyzes the phenomenon of civil society and the place of non-governmental organizations in the context of civil society. The second chapter examines the possible ways and models of cooperation between non-governmental organizations and municipalities, as well as the relationship of cooperation: the reasons for the importance of cooperation and the problems that hinder the use of cooperation potential. The third chapter reviews youth policy and its implementation mechanisms at state and local level, the role of non-governmental youth organizations in the implementation of youth policy and the importance of youth involvement. The fourth chapter analyses results of the study - specifics of cooperation: the activity of non-governmental youth organisations and the citizenship of young people, the ways of cooperation and the mechanisms of youth representation in Kaunas city municipality, the importance of cooperation for the implementation of youth policy. The effectiveness of cooperation in various aspects is also assessed in various aspects, distinguishing the factors limiting successful cooperation and directions for the development of successful cooperation. The conclusions of the study present the situation of cooperation between Kaunas city municipality and non-governmental youth organizations, which shows that although cooperation takes place, the potential for cooperation is not being exploited. Youth representation mechanisms are not active, cooperation is superficial, there is no continuity and stability.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108344
Appears in Collections:2020 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
vaiva_keturkaite_bd.pdf1.36 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.