Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108342
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Tėvainytė, Diana
Supervisor: Račiūnaitė-Paužuolienė, Rasa
Title: Lyčių vaidmenys ir stereotipai Skandinavijos vaikų literatūroje
Other Title: Gender roles and stereotypes in Scandiniavian children's literature
Extent: 40 p.
Date: 17-Jun-2020
Keywords: Lyčių vaidmenys;Vaikų literatūra;Stereotipai;Socializacija;Skandinavija;Children's literature;Gender roles;Stereotypes;Socialization;Scandinavia
Abstract: Darbe naudojama medijų socializacijos teorinė prieiga. Darbo tikslas – ištirti kokie lyčių vaidmenys – stereotipiniai ar neutralūs, yra vaizduojami skandinavų vaikų literatūroje. Tyrimo objektu pasirinkti lyčių vaidmenys ir stereotipai skandinavų vaikų literatūroje. Pagrindinė darbo problema – ar klasikinė skandinavų literatūra moko vaikus stereotipinio požiūrio į lytis? Atsižvelgiant į tai, kad tiriama skandinavų vaikų literatūra keliama hipotezė – ar klasikinėje skandinavų vaikų literatūroje galima tikėtis neutralaus lyčių rolių vaizdavimo, atsižvelgiant į tai, kad Skandinavijos regionas pasižymi lygiomis lyčių teisėmis? Tyrimo rezultatams aptarti naudojami šie tyrimo metodai: aprašomasis, lyginamasis, teksto analizės ir interpretacijos. Darbą sudaro įvadas, 3 skyriai ir išvados. Įvade pristatomas darbo tikslas, uždaviniai, metodai, darbo problema, hipotezė, literatūros ir šaltinių apžvalga, darbo struktūra. Pirmame darbo skyriuje aptariama teorinė darbo prieiga. Antrame skyriuje pristatomos pasirinktos skandinavų vaikų literatūros autorių biografijos, analizuojamas Skandinavijos šalių literatūros kultūrinis, socialinis ir istorinis kontekstai. Trečiajame skyriuje pateikiama skandinavų vaikų literatūros tyrimo analizė. Tyrimui atlikti pasirinkta trijų Skandinavijos šalių (Norvegijos, Švedijos ir Suomijos) klasikinių autorių literatūra, kurioje tirtos personažų charakteristikos ir veiklos, siekiant išryškinti lyčių vaidmenis ir stereotipus. Tyrimo rezultatai aptariami remiantis dviem tyrimo perspektyvomis: nagrinėjami vaikų ir suaugusiųjų personažai. Pasirinktų autorių knygose vaikų personažai nepasižymi stereotipiniais lyčių bruožais, jų veiklos nepriklauso nuo lyties. Suaugusiųjų personažai vaizduojami kitaip. Tiek vyrų, tiek moterų personažams būdingi stereotipiniai lyčių bruožai, kurie nulemia ir stereotipinį lyčių vaidmenų pasiskirstymą knygų siužetuose. Remiantis pasirinktų knygų tyrimo analizės rezultatais, galima teigti, kad stereotipinius lyčių vaidmenis vaizduojanti literatūra nusveria neutralius lyčių vaidmenis ir paneigia darbe iškeltą hipotezę.
Theoretical approach of media socialization is used in this thesis. The aim of the study – investigate which gender roles - stereotypical or neutral, are portrayed in Scandinavian children 's literature. Gender roles and stereotypes in Scandinavian children's literature were chosen as the object of the research. The main problem of the work – does classical Scandinavian literature teach children a stereotypical view of gender? Given that a hypothesis is raised – can a neutral representation of gender roles be expected in classical Scandinavian children's literature, given that Scandinavian region is known for equal gender rights? The following research methods are used to discuss the research results: descriptive, comparative, text analysis and interpretation. Thesis consists of an introduction, 3 chapters and conclusions. The introduction presents the aim of the work, tasks, methods, problem, hypothesis, review of literature and sources, work structure. The first chapter discusses the theoretical approach to work. The second chapter presents biographies of selected authors of Scandinavian children's literature, analyzes the cultural, social and historical contexts of Scandinavian literature. The third chapter presents an analysis of the study of Scandinavian children's literature. The literature of classical authors from three Scandinavian countries (Norway, Sweden and Finland) was selected for the study in which the characteristics and activities of the characters were studied in order to highlight gender roles and stereotypes. The results of the study are discussed based on two perspectives of the study: distinguishing between children and adult characters. In the books of selected authors children's characters does not excel in stereotypical gender characteristics, their activities do not depend on gender. Adult characters are portrayed differently. Stereotypical gender traits are characteristic for both male and female characters, which also determine the stereotypical distribution of gender roles in book plots. Based on the results of the analysis of the research of selected books it can be stated that the literature depicting stereotypical gender roles outweighs neutral gender roles and denies the hypothesis raised in this thesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108342
Appears in Collections:2020 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
diana_tėvainytė_bd.pdf513.07 kBAdobe PDF   Until 2025-06-16View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 1, 2021

Download(s)

30
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.