Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/108325
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Barauskaitė, Ugnė
Supervisor: Dovydaitis, Gytis
Title: 2019 metų prezidento rinkimų plakatų analizė semiotiniu būdu
Other Title: Semiotic analysis of posters for the presidential elections of 2019
Extent: 80 p.
Date: 22-Jun-2020
Keywords: Semiotika;Semiotics;Simboliai;Symbols;Plakatai;Posters
Abstract: Šiame darbe apžvelgiami 2019 metų kandidatų į LR Prezidento postą plakatai, kurie buvo naudojami rinkimų metu. Taip pat apžvelgiama jų semiotinė reikšmė, atskleidžiami iš pirmo žvilgsnio nepastebimi signifikantai bei simboliai. Gilinamasi į istorijos aspektus, kad būtų paprasčiau suvokti plakatų reikšmę bei jų siunčiamas žinutes visuomenei. Šiuolaikinėje visuomenėje, labai svarbu yra padaryti gerą įspūdi aplinkiniams, o norint tai padaryti reikia naudoti, ne tik verbalinę kalbą, tačiau ir neverbalinę. Gali atrodyti, kad verbalinė kalba yra vienas svarbiausių komunikacijos būdų, kuris padeda greičiau bei efektyviau perduoti norimą žinute. Tačiau neretais atvejais norima žinutę perduoti galime ir neverbaline kalba, kurią kiekvienas iš mūsų supranta, bet gali interpretuoti savaip. Neverbalinė kalba yra naudojama ir politinėse reklamose, tačiau dažnais atvejais politinėse reklamose pagrindinė problema yra ta, kad vaizdinėse reklamose apstu retorinių žinučių, kurių iš pirmo žvilgsnio nesuprantame. Todėl šio darbo tikslas, remiantis moksline literatūra bei semiotine analize išnagrinėti 2019 metų rinkimų į LR Prezidento postą rinkiminius kandidatų plakatus, kurie yra šio darbo objektas. Analizuojant kiekvieno kandidato plakatus buvo gauti pagrindiniai tyrimo rezultatai, kurie atskleidė, kad dauguma kandidatų savo plakatuose naudojo pasikartojančias spalvas bei vienodo stiliaus portretus. Taip pat buvo prieita išvados, kad dauguma plakatų yra vis dar senamadiški, nes plakatuose iki šiol yra naudojami tekstai bei šūkiai. Tačiau jie dažniausiai yra beverčiai ir neturintys prasmės; o pagrindinis prezidento rinkimų dalyvių tikslas yra paveikti rinkėjų mąstymą, palenkti balsuoti už konkretų kandidatą, todėl plakatuose naudojama kiekvieno kandidato manymu tinkamiausia agitacija, bet iš esmės kandidatų rinkiminiai plakatai yra panašūs.
This paper reviews the posters of the candidates for the post of President of the Republic of Lithuania in 2019, which were used during the elections. It also reviews their semiotic significance, revealing at first glance insignificant signifiers and symbols. It delves into aspects of history to make it easier to understand the meaning of posters and the messages they send to the public. In modern society, it is very important to make a good impression on those around you, and to do that you need to use not only verbal language but also non-verbal language. Verbal language may seem to be one of the most important means of communication, helping to convey the desired message more quickly and efficiently. However, in many cases we can also convey the message in a non-verbal language that each of us understands but can interpret in our own way. Nonverbal language is also used in political advertisements, but often the main problem in political advertisements is that image advertisements are full of rhetorical messages that we do not understand at first glance. Therefore, the aim of this work, based on scientific literature and semiotic analysis, is to examine the posters of the candidates for the 2019 elections to the post of the President of the Republic of Lithuania, which are the object of this work. Analyzing the posters of each candidate yielded the main results of the study, which revealed that most of the candidates used repetitive colors and portraits of the same style in their posters. It was also concluded that most of the posters are still old-fashioned because texts and slogans are still used in the posters. However, they are usually worthless and meaningless; and the main goal of the participants in the presidential election is to influence the thinking of the voters, to tilt them to vote for a particular candidate, so the posters use the most appropriate agitation for each candidate, but in general the candidates' election posters are similar.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/108325
Appears in Collections:2020 m. (MF bak.)

Files in This Item:
ugne_barauskaite_bd.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2025-06-22View/Open

2019 METŲ PREZIDENTO RINKIMŲ PLAKATŲ ANALIZĖ SEMIOTINIU BŪDU

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.